Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta PSIHOLOGIJA RADA
Kratica predmeta PSIP6-3 Šifra predmeta 97936
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Tihana Brkljačić
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail tihana@pilar.hr Telefon +385 (1) 3706 613
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Marijana Matijaš
Akademski stupanj Magistra psihologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail mmatijas@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 657
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s metodama i rezultatima istraživanja o ponašanju čovjeka u radnom okruženju. Studenti će dobiti uvid u područje psihologije rada u Hrvatskoj i svijetu te u osnove organizacijske psihologije i upravljanja ljudskim potencijalima. Kroz analizu nekih od koraka u upravljanju ljudskim potencijalima (orijentacija i selekcija, mjerenje učinka, kompenzacije za rad, profesionalni trening i usavršavanje) studenti će biti upoznati sa metodama i mogućnostima u okviru svakog koraka. Studenti će se upoznati sa komunikacijom i izazovima u radnim organizacijama, kao i negativnim posljedicama stresa i nezaposlenosti.

Sadržaj predmeta: Povijest psihologije rada u Hrvatskoj i svijetu; Analiza radnog mjesta; Izbor ljudi za odgovarajuća radna mjesta: profesionalna orijentacija i selekcija; Procjena radnog učinka; Radni učinak; Kompenzacija i nagrađivanje za rad; Profesionalni trening i usavršavanje; Stres na radnom mjestu; Posljedice nezaposlenosti; Komunikacija i donošenje odluka u radnoj organizaciji; Suvremeni izazovi u radnim organizacijama; Raznolikost radne snage; Psihologija rada u Hrvatskoj.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Smjestiti područje psihologije rada u širi kontekst s obzirom na povezana znanstvena/praktična područja te s obzirom na globalne i hrvatske prilike; Opisati glavne aktivnosti u upravljanju ljudskim potencijalima: orijentacija i selekcija, procjena radnog učinka, kompenzacije za rad te profesionalni trening; Primijeniti neke od metoda analize radnog mjesta i procjene radnog učinka; Nabrojati metode koje se koriste pri selekciji te navesti kako se koriste; Procijeniti potrebne sposobnosti za određeno radno mjesto; Analizirati i komentirati na primjeru hrvatske tvrtke odabranu temu iz područja psihologije rada; Procijeniti mogućnosti učenja omogućenoga tehnologijom; Identificirati i razumjeti posljedice nezaposlenosti i stresa na radnom mjestu
Literatura
Obvezna
 • Kroemer, K. H. E. i Grandjean, E. (2000). Prilagođavanje rada čovjeku. Jastrebarsko: Naklada Slap.

 • Muchinsky, P. M. (2006). Psychology applied to work: An introduction to industrial and organizational psychology. Belmont CA: Thomson Wadsworth.

 • Robbins, S.P. i Judge, T. A. (2010). Organizacijsko ponašanje. Zagreb: MATE.

Dopunska
 • Arnold, J.,  Silvester, J., Patterson, F., Robertson, I., Cooper, C. i Burnes, B. (2005). Work psychology: Understanding human behaviour in the workplace. Essex: Pearson Education.

 • Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B. i Wright, P. M. (2006). Menadžment ljudskih potencijala. Zagreb: MATE.

 • Stručni i znanstveni radovi iz časopisa

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave 
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70%:

 • 1. kolokvij – 25%
 • 2. kolokvij – 25%
 • seminarski rad – 15%
 • aktivnost na nastavi – 5%

2. Završni pismeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova 
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova 
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova 
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova 
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Aktivnost na nastavi 0.2 5
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Timski rad 0.6 15
Ukupno tijekom nastave 3.9 70
Završni ispit 1.1 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 15. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Povijest psihologije rada
2. Analiza radnog mjesta
3. Profesionalna orijentacija
4. Profesionalna selekcija
5. Procjena radnog učinka
6. Kompenzacije i nagrađivanje
7. Profesionalni trening i usavršavanje
8. Kolokvij 1
9. Ergonomija i rad
10. Stres na radnom mjestu, posljedice nezaposlenosti
11. Komunikacija u radnoj organizaciji
12. Donošenje odluka u organizaciji
13. Suvremeni izazovi u radnim organizacijama i raznolikost radne snage
14. Psihologija rada u Hrvatskoj
15. Kolokvij 2
Vježbe
Tjedan Tema
1. Vježbe vezane uz temu predavanja
2. Vježbe vezane uz temu predavanja
3. Vježbe vezane uz temu predavanja
4. Vježbe vezane uz temu predavanja
5. Vježbe vezane uz temu predavanja
6. Vježbe vezane uz temu predavanja
7. Vježbe vezane uz temu predavanja
8. Kolokvij 1
9. Vježbe vezane uz temu predavanja
10. Vježbe vezane uz temu predavanja
11. Vježbe vezane uz temu predavanja
12. Vježbe vezane uz temu predavanja
13. Vježbe vezane uz temu predavanja
14. Vježbe vezane uz temu predavanja
15. Kolokvij 2