Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta PSIHOLOGIJA ODRASLE DOBI I STARENJA
Kratica predmeta PSIP5-1 Šifra predmeta 97916
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marina Merkaš
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail marina.merkas@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 606
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivan - Pavao Matić, mag. psych.
Akademski stupanj Magistar psihologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail ivan-pavao.matic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 650
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s osnovnim zakonitostima psihologije odrasle dobi i starenja, kao i osnovnim tjelesnim, spoznajnim, emocionalnim i socijalnim promjenama od mlađe odrasle dobi do kraja života. Upoznavanje s metodologijom istraživanja u odrasloj dobi te metodološkim pristupima istraživanju starenja.

Sadržaj predmeta: Teorije razvoja odraslih i metodologija istraživanja razvoja odraslih i starenja. Rana odrasla dob: tjelesni, spoznajni, emocionalni i socijalni razvoj, razvoj ličnosti, životni stilovi, razvoj karijere. Srednja odrasla dob: tjelesni, spoznajni, emocionalni i socijalni razvoj, razvoj ličnosti, profesionalni život. Kasna odrasla dob: tjelesni, spoznajni, emocionalni i socijalni razvoj, razvoj ličnosti, umirovljenje. Starenje populacije, teorije starenja, uspješno starenje. Kraj života: smrt, umiranje i tugovanje.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Usporediti i vrednovati različite teorijske pristupe i modele razvoja odraslih; Utvrditi specifičnosti metodologije istraživanja razvoja odraslih i starenja; Opisati promjene u tjelesnom, spoznajnom, emocionalnom, socijalnom i razvoju ličnosti u ranoj, srednjoj i kasnoj odrasloj dobi; Kritički prosuđivati položaj i probleme starijih osoba u suvremenom društvu; Primijeniti spoznaje o razvoju u odrasloj dobi i starenju u planiranju znanstvenih i stručnih aktivnosti usmjerenih na poticanje uspješne prilagodbe na promjene u odrasloj dobi i starenje
Literatura
Obvezna
 • Berk, L. E. (2008). Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Schaie, K. W., Willis, S. L. (2001). Psihologija odrasle dobi i starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)
 • Steinberg, L. (2014). Adolescence (10th ed.). New York: McGraw-Hill.
Dopunska
 • Lacković-Grgin, K. i Ćubela Adorić, V. (ur.). (2006). Odabrane teme iz psihologije odraslih. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Despot Lučanin, J. (2003). Iskustvo starenja: Doprinos teoriji starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave
 • Izrađen i predan seminarski rad
 • Održano seminarsko izlaganje
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70%:

 • 1. kolokvij – 25%
 • 2. kolokvij – 25%
 • pismeni seminarski rad – 10%
 • izlaganje seminarskog rada – 10%

2. Završni pismeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Kolokvij-međuispit 0.9 25
Kolokvij-međuispit 0.9 25
Seminarski rad 0.35 10
Seminarsko izlaganje 0.35 10
Ukupno tijekom nastave 4 70
Završni ispit 1 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 7. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u psihologiju odrasle dobi i starenja
2. Teorijski pristupi i modeli razvoja odraslih
3. Specifičnosti metodologije istraživanja razvoja odraslih i starenja
4. Rana odrasla dob: tjelesni razvoj, spoznajni razvoj
5. Rana odrasla dob: teorije psihosocijalnog razvoja, socijalni sat, bliski odnosi
6. Rana odrasla dob: životni ciklus obitelji, životni stilovi odraslih, razvoj karijere
7. Srednja odrasla dob: tjelesne promjene, promjene u kognitivnom funkcioniranju
8. Srednja odrasla dob: teorije psihosocijalnog razvoja, promjene pojma o sebi i ličnosti
9. Srednja odrasla dob: bliski odnosi, profesionalni život
10. Kasna odrasla dob: tjelesne promjene, promjene u kognitivnom funkcioniranju
11. Kasna odrasla dob: teorije psihosocijalnog razvoja, promjene pojma o sebi i ličnosti
12. Kasna odrasla dob: razlike u psihološkoj dobrobiti, bliski odnosi, umirovljenje
13. Uspješno starenje
14. Završetak života: smrt, umiranje i tugovanje
15. Završno predavanje
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela seminarskih radova
2. Seminarski rad sukladno temi predavanja
3. Seminarski rad sukladno temi predavanja
4. Seminarski rad sukladno temi predavanja
5. Seminarski rad sukladno temi predavanja
6. Seminarski rad sukladno temi predavanja
7. Kolokvij 1
8. Seminarski rad sukladno temi predavanja
9. Seminarski rad sukladno temi predavanja
10. Seminarski rad sukladno temi predavanja
11. Seminarski rad sukladno temi predavanja
12. Seminarski rad sukladno temi predavanja
13. Seminarski rad sukladno temi predavanja
14. Kolokvij 2
15. Povratne informacije
Vježbe
Tjedan Tema
1. Podjela seminarskih radova
2. Praktične vježbe sukladno temi predavanja
3. Praktične vježbe sukladno temi predavanja
4. Praktične vježbe sukladno temi predavanja
5. Praktične vježbe sukladno temi predavanja
6. Praktične vježbe sukladno temi predavanja
7. Kolokvij 1
8. Praktične vježbe sukladno temi predavanja
9. Praktične vježbe sukladno temi predavanja
10. Praktične vježbe sukladno temi predavanja
11. Praktične vježbe sukladno temi predavanja
12. Praktične vježbe sukladno temi predavanja
13. Praktične vježbe sukladno temi predavanja
14. Kolokvij 2
15. Povratne informacije