Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta PSIHOLOGIJA DJETINJSTVA
Kratica predmeta PSIP3-2 Šifra predmeta 145761
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marina Merkaš
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail marina.merkas@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 606
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivan - Pavao Matić, mag. psych.
Akademski stupanj Magistar psihologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail ivan-pavao.matic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 650
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s osnovnim teorijama i metodama istraživanja u razvojnoj psihologiji. Poznavanje zakonitosti dječjeg razvoja i promjena u spoznajnom, tjelesnom i socioemocionalnom području razvoja tijekom dojenačke dobi, ranog, srednjeg i kasnog djetinjstva.

Sadržaj predmeta: Koncept razvoja, temeljna pitanja u razvoju, razvojni procesi i razvojna razdoblja; Povijesni temelji razvojne psihologije; Teorije u razvojnoj psihologiji; Metode istraživanja u razvojnoj psihologiji; Biološki temelji i okolinski konteksti razvoja; Odnos naslijeđa i okoline; Prenatalni razvoj i rođenje; Novorođenče: refleksi, stanja, osjetne sposobnosti; Dojenačka dob: tjelesni, motorički i perceptivni razvoj, spoznajni i jezični razvoj, emocionalni i socijalni razvoj, temperament, razvoj privrženosti, samospoznaja. Rano djetinjstvo: tjelesni i motorički razvoj, spoznajni i jezični razvoj, emocionalni i socijalni razvoj, moralni razvoj, razvoj samopoimanja, rodno tipiziranje, obitelj i razvoj djeteta. Srednje djetinjstvo: tjelesni i motorički razvoj, spoznajni razvoj, emocionalni i socijalni razvoj, moralni razvoj, razvoj samopoimanja, učenje u školi, razvojni problemi.

 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Objasniti temeljna pitanja razvojne psihologije i temeljne postavke pristupa cjeloživotnog razvoja; Usporediti i vrednovati različita teorijska objašnjenja ljudskoga razvoja te različite nacrte i metode istraživanja u razvojnoj psihologiji; Identificirati biološke i okolinske činitelje razvoja te predvidjeti njihove učinke na razvoj u djetinjstvu; Opisati promjene u tjelesnom, spoznajnom, emocionalnom i socijalnom razvoju tijekom dojenačke dobi, ranog, srednjeg i kasnog djetinjstva; Razlikovati uredan razvoj, individualne razlike u razvoju i razvojne poteškoće u određenom području razvoja; Analizirati primjerenost djetetove okoline za poticanje djetetove dobrobiti i razvoja u različitim razvojnim razdobljima; Primijeniti spoznaje o razvoju djetinjstvu u planiranju aktivnosti u radu s djecom kojima se osigurava i potiče ispunjavanje njihovih razvojnih potencijala
Literatura
Obvezna
 • Berk, L.E. (2008). Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska
 • Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S. (2004). Dječja psihologija – moderna znanost. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave
 • izrađen i predan seminarski rad

 

Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti (kolokviji, seminarski rad)
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70%:

 • 1. kolokvij – 30%
 • 2. kolokvij – 30%
 • seminarski rad – 10%

2. Završni pismeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Seminarski rad 0.35 10
Ukupno tijekom nastave 3.95 70
Završni ispit 1.05 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 7. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u razvojnu psihologiju; Povijesni temelji razvojne psihologije
2. Teorije u razvojnoj psihologiji; Metode istraživanja u razvojnoj psihologiji
3. Biološki temelji razvoja; Okolinski konteksti razvoja; Odnos nasljeđa i okoline
4. Prenatalni razvoj i rođenje; Novorođenče: refleksi, stanja i osjetne sposobnosti
5. Dojenačka dob: tjelesni razvoj, motorički razvoj, perceptivni razvoj, sposobnosti učenja
6. Dojenačka dob: spoznajni razvoj, jezični razvoj
7. Dojenačka dob: emocionalni razvoj, temperament, privrženost, samospoznaja
8. Rano djetinjstvo: tjelesni razvoj, motorički razvoj, spoznajni razvoj
9. Rano djetinjstvo: jezični razvoj, razvoj teorije uma
10. Rano djetinjstvo: emocionalni razvoj, odnosi s vršnjacima, moralni razvoj
11. Rano djetinjstvo: pojam o sebi, rodno tipiziranje, obitelj i razvoj djeteta
12. Srednje djetinjstvo: tjelesni razvoj, motorički razvoj, spoznajni razvoj, učenje u školi
13. Srednje djetinjstvo: emocionalni razvoj, pojam o sebi, moralni razvoj
14. Srednje djetinjstvo: odnosi s vršnjacima, razvojni problemi
15. Završno predavanja
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela seminarskih radova
2. Etički aspekti istraživanja s djecom
3. Rizični i zaštitni činitelji razvoja
4. Prenatalni razvoj i teratogeni
5. Istraživanja s dojenčadi
6. Procjena psihičkog razvoja male djece
7. Kolokvij 1
8. Procjena spoznajnog razvoja u ranom djetinjstvu
9. Procjena teorije uma
10. Agresivno ponašanje
11. Rodno tipiziranje
12. Roditeljski odgojni postupci
13. Dijete i škola
14. Kolokvij 2
15. Povratne informacije
Vježbe
Tjedan Tema
1. Podjela seminarskih radova
2. Etički aspekti istraživanja s djecom
3. Rizični i zaštitni činitelji razvoja
4. Prenatalni razvoj i teratogeni
5. Istraživanja s dojenčadi
6. Procjena psihičkog razvoja male djece
7. Kolokvij 1
8. Procjena spoznajnog razvoja u ranom djetinjstvu
9. Procjena teorije uma
10. Agresivno ponašanje
11. Rodno tipiziranje
12. Roditeljski odgojni postupci
13. Dijete i škola
14. Kolokvij 2
15. Povratne informacije