Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta PRAKTIKUM IZ METODOLOGIJE
Kratica predmeta PSIP6-5 Šifra predmeta 153300
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Vježbe 60
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Sandra Nakić Radoš
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail snrados@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 657
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Barbara Brdovčak
Akademski stupanj Magistra psihologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail bbrdovcak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 657
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Marijana Matijaš
Akademski stupanj Magistra psihologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail mmatijas@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 657
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Dominik-Borna Ćepulić
Akademski stupanj Magistar psihologije Zvanje
Kontakt e-mail dcepulic@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Cilj predmeta je usvojiti temeljne postupke prikupljanja podataka primjenom različitih istraživačkih metoda u psihologiji, osposobiti studente za ispravan pristup u odabiru istraživačkog nacrta, provedbi istraživanja, odabiru odgovarajućeg statističkog postupka i analizi dobivenih rezultata te pisanju znanstvenog izvještaja.

Sadržaj predmeta: Jednostavan eksperimentalni nacrt s nezavisnim skupinama ispitanika. Jednostavan eksperimentalni nacrt s ponavljanim mjerenjima. Složeni eksperimentalni nacrt. Kvazi-eksperimentalni nacrt. Strukturirano opažanje. Korelacijsko istraživanje. Anketno istraživanje. Fokusne grupe. Sadržaj vježbi obuhvaća teme iz različitih područja psihologije.

 

 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Samostalno provesti istraživanje; Obraditi prikupljene podatke odgovarajućim statističkim testom; Interpretirati rezultate statističke analize; Izvijestiti o provedenom istraživanju u formi znanstvenog izvještaja
Literatura
Obvezna
 • Braun, V., Clarke, V. (2013). Successful Qualitative Research: A Practical Guide for Beginners. London: Sage.
 • Milas, G. (2005). Metodologija istraživanja u psihologiji i drugim društvenim  znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Petz, B., Kolesarić, V. i Ivanec, D. (2012). Petzova statistika: Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B. i Zechmeister, J. (2011). Research Methods in Psychology. New York: McGraw Hill.
Dopunska
 • Howell, D.C. (2010). Statistical Methods for Psychology. Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveDa Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 50% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (izvještaji s provedenih vježbi, analiza znanstvenog članka, test iz metodologije)
Način polaganja ispita
 • Konačna ocjena iz predmeta utvrđuje se isključivo vrednovanjem nastavnih aktivnosti, bez polaganja završnog ispita
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

Nastavne aktivnosti – 100%:

 • izvještaji s provedenih vježbi – 70%
 • analiza znanstvenog članka – 10%
 • test iz metodologije – 10%
 • sudjelovanje u istraživanjima – 10%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Rad na vježbama 2.45 70
Kritički prikaz 0.35 10
Test 0.35 10
Istraživanje 0.35 10
Ukupno bodova tijekom nastave 5 100
Datumi kolokvija /
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvod. Upute za pisanje izvještaja. Ponavljanje statistike i metodologije.
2. Analiza znanstvenog članka.
3. Povratna informacija. Provedba Vježbe 1 (eksperiment).
4. Pisanje izvještaja iz Vježbe 1.
5. Povratna informacija. Provedba Vježbe 2 (eksperiment).
6. Pisanje izvještaja iz Vježbe 2.
7. Povratna informacija. Provedba Vježbe 3 (eksperiment) i Vježbe 4 (eksperiment).
8. Pisanje izvještaja iz Vježbe 3.
9. Povratna informacija. Pisanje izvještaja iz Vježbe 4.
10. Povratna informacija. Provedba Vježbe 5 (strukturirano opažanje).
11. Pisanje izvještaja iz Vježbe 5. Provedba Vježbe 6 (anketno istraživanje).
12. Povratna informacija. Pisanje izvještaja iz Vježbe 6.
13. Povratna informacija. Provedba Vježbe 7 (korelacijsko istraživanje).
14. Pisanje izvještaja iz Vježbe 7.
15. Povratna informacija. Test iz metodologije.