Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta PERCEPCIJA
Kratica predmeta PSIP2-2 Šifra predmeta 97879
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Tihana Brkljačić
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail tihana@pilar.hr Telefon +385 (1) 3706 613
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s osnovnim pojmovima, zakonitostima i istraživanjima u percepciji. Stjecanje vještina organizacije i provođenja eksperimentalnih istraživanja.

Sadržaj predmeta: Definiranje osnovnih pojmova u percepciji i razvoj discipline kroz povijest, specifična svojstva pojedinih osjeta i osjetnih analizatora, metode mjerenja osjeta, pažnja, percepcija oblika i formi, konstantnost percepcije, perceptivna konstantnost, adaptacija, percepcija veličine, percepcija udaljenosti, percepcija pokreta, perceptivne varke, percepcija govora i glazbe, subjektivnost percepcije, razvoj percepcije, poremećaji u percipiranju, nove tehnologije i percepcija, ekstrasenzorna percepcija.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Imenovati ljudske osjetne analizatore i opisati nastanak pojedinih osjeta; Usporediti različite osjetne analizatore s obzirom na vrstu podražaja, način nastanka osjeta i evolucijski značaj; Objasniti svojim riječima percepciju dubine, percepciju oblika, percepciju pokreta, te konstantnost percepcije; Definirati osnovne psihofizičke zakone; Opisati fenomen pažnje; Usporediti različite perceptivne varke i objasniti svojim riječima razloge zbog kojih do njih dolazi; Analizirati subjektivnost percepcije; Imenovati tipične poremećaje u percepciji
Literatura
Obvezna
 • Brkljačić, T. Skripta iz percepcije.
 • Matlin, M. W. i Foley, H. J. (1997). Sensation and Perception. Boston: Allyn and Bacon.
Dopunska
 • Judaš, M. i Kostović, I. (1997). Temelji neuroznanosti. Zagreb: MD. (poglavlja 22-30)
 • Petz, B. (ur.) (1992). Psihologijski rječnik. Zagreb: Prosvjeta.
 • Rock, I. (1995). Perception. New York: Scientific American Library.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokvij, vježbe)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti (kolokvij, vježbe)
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene:

 • vježbe – 40%
 • kolokvij – 30%

2. Završni pismeni ispit – 30% ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Rad na vježbama 1.4 40
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Ukupno tijekom nastave 3.95 70
Završni ispit 1.05 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje – što je percepcija, teorijski pristupi u percepciji
2. Podražaji, osjeti, percepcija
3. Specifična svojstva pojedinih osjeta i osjetnih analizatora
4. Mjerenje osjeta, Klasična i suvremena psihofizika
5. Pažnja i percepcija
6. Percepcija oblika i formi
7. Percepcija veličine, udaljenosti i pokreta, konstantnost percepcije
8. Kolokvij
9. Percepcija govora
10. Percepcija glazbe
11. Subjektivnost percepcije – utjecaj stavova, vrijednosti i emocija na percepciju
12. Perceptivne varke
13. Razvoj percepcije kod ljudi i percepcija kod drugih živih bića
14. Poremećaji u percipiranju
15. Ekstrasenzorna percepcija
Seminari
Tjedan Tema
1. Primjeri iz percepcije
2. Experiment – vid,sluh i njuh
3. Mjerenje AL i DL klasične psihofizičke metode
4. Mjerenje AL i DL neo-psihofizičke metode
5. Percepcija oblika i formi u marketingu
6. Eksperiment - Konstantnost percepcije
7. Analiza percepcije glazbe
8. Kolokvij
9. Vježbe iz subjektivnosti percepcije
10. Perceptivne varke u različitim područjima života
11. Usporedba percepcije različitih bića
12. Analiza specifičnih poremećaja u percepciji
13. Eksperiment – ekstrasenzorna percepcija
14. Analiza rezultata
15. Povratne informacije
Vježbe
Tjedan Tema
1. Primjeri iz percepcije
2. Experiment – vid,sluh i njuh
3. Mjerenje AL i DL klasične psihofizičke metode
4. Mjerenje AL i DL neo-psihofizičke metode
5. Percepcija oblika i formi u marketingu
6. Eksperiment - Konstantnost percepcije
7. Analiza percepcije glazbe
8. Kolokvij
9. Vježbe iz subjektivnosti percepcije
10. Perceptivne varke u različitim područjima života
11. Usporedba percepcije različitih bića
12. Analiza specifičnih poremećaja u percepciji
13. Eksperiment – ekstrasenzorna percepcija
14. Analiza rezultata
15. Povratne informacije