Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Odabrane teme iz sociologije II
Kratica predmeta SOCP6-1 Šifra predmeta 97942
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Stjepan Kušar
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail stjepan.kusar@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Damir Mravunac
Akademski stupanj Diplomirani sociolog i filozof Zvanje Asistent
Kontakt e-mail Telefon +385 (1) 3706 671
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi kolegija: Kolegij želi produbiti znanja iz kolegija Suvremene sociološke teorije kao i ostale spoznaje koje su studenti usvojili tijekom studija na drugim kolegijima. Posebno se analizira odnos suvremenih socioloških teorijskih koncepata i vremena u kojem su nastali, filozofska, znanstvena i sociokulturna odredišta te njihova važnost za studij sociologije.

Sadržaj kolegija: Fenomenološka filozofija, glavni predstavnici i temeljni pojmovi. Fenomenologija i društvo. Etnometodologija. Socijalna konstrukcija zbilje. Simbolički interakcionizam. Strukturalizam i postrukturalizam. Postmoderna i dekonstrukcija. Druga moderna.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Prepoznati ulogu i značaj teorija navedenih tijekom nastave. Opisati tijek razvoja teorija navedenih tijekom nastave. Razlikovati teorijske pristupe suvremenih socioloških teorija. Interpretirati teorijske perspektive autora koji su navedeni tijekom nastave. Samostalno se koristiti literaturom.
Literatura
Obvezna

Alfred Šic, Problem društvene stvarnosti, Novi Sad, 2012.; Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Socijalna konstrukcija zbilje, Zagreb 1992.; Peter L. Berger, Kapitalistička revolucija. Pedeset postavki o blagostanju, jednakosti i slobodi, Zagreb 1995.Emmanuel Levinas, Totalitet i beskonačno. Ogled o izvanjskosti, Sarajevo, 1976.

Dopunska

Dan Zahavi, Husserlova fenomenologija, Zagreb, 2011.; Edmund Husserl, Kriza europskih znanosti i transcedentalna fenomenologija, Zagreb, 1990.; Catherine Belsey, Postrukturalizam, Zagreb, Sarajevo, 2003; Ian Hacking, Društvena konstrukcija – ali čega?, Novi Sad, 2012.; Jacques Derrida, Pisanje i razlika, Zagreb, 2007.; Erving Gofman: Stigma, Novi sad, 2009.; Alfred Schütz – Thomas Lockmann, Strukturen der Lebenswelt, Konstanz 2003.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu; 
2. Uredno izvršene seminarske obveze – predana i prihvaćena pisana verzija seminarskog rada 
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno putem seminarskih obveza i dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; dva kolokvija (pismeni); 
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je: 
nedovoljan (1) 0-49,9% 
dovoljan (2) – 50–64,9% 
dobar (3) – 65–79,9% 
vrlo dobar (4) – 80–89,9% 
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene: 
a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene 
1) seminarske obveze – 30% (predana i prihvaćena 
pisana verzija seminarskog rada) 
2) 1. kolokvij – 20% 
3) 2. kolokvij – 20% 
b) Završni ispit – 30% ocjene 
usmeni ispit – 30% (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.76 20
Kolokvij-međuispit 0.76 20
Seminarski rad 1.14 30
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 8. nastavni termin; 2. kolokvij: 14. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Husserlova fenomenologija i njezina važnost za sociologiju
2. Husserlova fenomenologija i njezina važnost za sociologiju
3. Husserlov doprinos socijalnoj filozofiji
4. Husserlov doprinos socijalnoj filozofiji
5. Fenomenologijski korijeni sociološke misli A. Schütza
6. Fenomenologijski korijeni sociološke misli A. Schütza
7. Pojam „svijeta života“ (Lebenswelt) u sociologiji A. Schütza
8. I. kolokvij
9. Socijalna konstrukcija zbilje (P. Berger i Th. Luckmann)
10. Socijalna konstrukcija zbilje (P. Berger i Th. Luckmann)
11. Sociologijske perspektive „dijaloške filozofije“ (F. Rosenzweig, M. Buber, E. Levinas)
12. Sociologijske perspektive „dijaloške filozofije“ (F. Rosenzweig, M. Buber, E. Levinas)
13. Sociologijske perspektive „dijaloške filozofije“ (F. Rosenzweig, M. Buber, E. Levinas)
14. II. kolokvij
15. Završno predavanje
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar: tekstovi i način rada
2. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova
3. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova
4. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova
5. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova
6. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova
7. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova
8. I. kolokvij
9. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova
10. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova
11. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova
12. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova
13. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova
14. II. kolokvij
15. Završni seminar