Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta NEEKSPERIMENTALNA KVANTITATIVNA METODOLOGIJA
Kratica predmeta PSIP4-4 Šifra predmeta 97912
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivan Balabanić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail ivan.balabanic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 605
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Barbara Brdovčak
Akademski stupanj Magistra psihologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail bbrdovcak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 657
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s neeksperimentalnom metodologijom. Razvijanje znanstvene kritičnosti. Razvijanje sposobnosti provođenja istraživanja i pisanja znanstvenih radova.

Sadržaj predmeta: Eksperimentalne i neeksperimentalne metode; Opažanje; Korelacijska istraživanja; Nacrti korelacijskih istraživanja; Anketno istraživanje; Uzorkovanje; Izvori greške u anketnom istraživanju; Nacrti korelacijskih i anketnih istraživanja; Nenametljivo istraživanje ponašanja; Analiza sadržaja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Objasniti razlike eksperimentalne i neeksperimentalne metodologije; Opisati postupak te analizirati prednosti, nedostatke i mogućnosti primjene metode opažanja; Izraditi obrazac za opažanje, provesti opažanje i komentirati rezultate prikupljene opažanjem; Analizirati obilježja korelacijskih istraživanja; Opisati i vrednovati različite tehnike uzorkovanja; Opisati postupak te analizirati prednosti, nedostatke i mogućnosti primjene anketnih istraživanja; Usporediti i vrednovati tehnike prikupljanja podataka u anketnim istraživanjima; Osmisliti anketu i provesti anketu; Opisati postupak, prednosti, nedostatke i mogućnosti primjene različitih metoda nenametljivog istraživanja ponašanja
Literatura
Obvezna
 • Lamza Posavec, V. (2004). Metode društvenih istraživanja (skripta). Zagreb: Institut Ivo Pilar.
 • Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007). Metode istraživanja u obrazovanju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska
 • Halmi, A. (2005). Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokvij, seminarski rad)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70%:

 • 1. kolokvij – 20%
 • 2. kolokvij – 20%
 • 1. istraživanje – 10%
 • 2. istraživanje – 10%
 • rad na vježbama – 10%

2. Završni pismeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Kolokvij-međuispit 0.7 20
Kolokvij-međuispit 0.7 20
Istraživanje 0.35 10
Istraživanje 0.35 10
Rad na vježbama 0.35 10
Ukupno tijekom nastave 3.95 70
Završni ispit 1.05 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 9. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje - plan rada i sustav bodovanja; Faze znanstvenog istraživanja - konceptualizacija, operacionalizacija, realizacija
2. Kvantitativna metodologija – specifičnosti i obilježja
3. Konceptualizacija istraživanja
4. Operacionalizacija istraživanja – izbor metode; metoda analize sadržaja
5. Metoda ankete – uvodu, tehnike anketnog istraživanja
6. Metoda ankete – konstrukcija pitanja
7. Metoda ankete – konstrukcija upitnika, izvori greške u anketnom istraživanju
8. Metoda opažanja
9. Kolokvij 1
10. Operacionalizacija istraživanja – uzorak i uzorkovanje 1
11. Uzorak i uzorkovanje 2
12. Metrijske karakteristike instrumenta
13. Obrada podataka dobivenih kvantitativnim istraživanjem
14. Kolokvij 2
15. Ponavljanje gradiva, rasprava, pitanja
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodne vježbe
2. Konceptualizacija istraživanja 1
3. Konceptualizacija istraživanja 2
4. Konceptualizacija istraživanja 3
5. Konceptualizacija istraživanja 4
6. Konceptualizacija istraživanja 5
7. Izvještaj 1 – Idejni nacrt
8. Operacionalizacija istraživanja 1
9. Operacionalizacija istraživanja 2
10. Operacionalizacija istraživanja 3
11. Operacionalizacija istraživanja 4
12. Izvještaj 2 – Izvedbeni nacrt
13. Analiza sadržaja
14. Analiza sadržaja
15. Završne vježbe