Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta MOTIVACIJA
Kratica predmeta PSIP3-3 Šifra predmeta 97898
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 6
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Krunoslav Matešić
Akademski stupanj Docent Zvanje Docent
Kontakt e-mail krunoslav.matesic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 605
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznati studente sa sustavnim pregledom znanstvenih pojmova i teorija iz područja motivacije, s razvojem, obogaćivanjem i promjenom pojma motivacije općenito, a posebno motivacije u učenju, sportu i razvoju talenata. Poseban naglasak stavit će se ne primjenu teoretskih spoznaja psihologije motivacije u svakodnevnom životu i profesionalnoj praksi.

Sadržaj predmeta: Motivacija kao regulator ponašanja; Ciljevi, potrebe i njihova interakcija; Homeostatički motivacijski krug; Teorije potreba (Murray, Maslow, Alderfer, McClelland); Ljudske potrebe i kultura; Teorije potkrepljenja (Pavlov, Skinner, Bandura); Važnije suvremene teorije potreba (kognitivne, traženje uzbuđenja); Teorije očekivanja (Adams, Locke, Vroom, atribucijske teorije); Teorija samoodređenja (Deci i Ryan, 2000); Ekstrinzično-intrinzični kontinuum; Evolucijska teorija; Neuroznanstvena teorija; Motivacija u radu, učenju, športu, razvoju darovitih; Razvoj motivacije u djetinjstvu; Podsvjesna motivacija u Freudovom i suvremenom tumačenju.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Objasniti glavne teorije motivacije; Analizirati motivacijske faktore na konkretnom primjeru; Primijeniti metode za poticanje ekstrinzične motivacije; Primijeniti metode za poticanje intrinzične motivacije
Literatura
Obvezna
 • Reeve, J. (2010). Razumijevanje motivacije i emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Beck, R.C. (2003). Motivacija: Teorije i načela. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja).
 • Čudina-Obradović, M. (1991). Motivativno djelovanje nagrade i kazne. U: V. Kolesarić, M. Krizmanić, B. Petz (ur.), Uvod u psihologiju. Grafički Zavod Hrvatske.
 • Čudina-Obradović, M., Obradović, J. (2006). Utjecaj roditelja na socijalno-emocionalni razvoj i motivaciju djeteta. U: M. Čudina-Obradović, J. Obradović, Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden Marketing- Tehnička knjiga.
 • Ljubin Golub, T. (2013). Motivacija. Prezentacije predavanja. 
Dopunska
 • Locke, E. A. (2006). New Directions in Goal-Setting Theory. Current Directions in Psychological Science, 15(5), 265-268.
 • Deckers, L. (2009). Motivation: Biological, Psychological, and Environmental (3rd ed). New York: Pearson.
 • Sheldon, K. (2009). Current Directions in Motivation and Emotion for Motivation: Biological, Psychological, and Environemtal. New York: Pearson.
 • Deci, E. L., Ryan, R. M. (2008). Facilitating optimal motivation and well-being across life’s domains. Canadian Psychology, 349, 14-23.;
 • Ratelle, C. F., Guay, F., Wallerand, R.J., Larose, S., Senecal, C. (2007). Autonomous, controlled and motivated types of academic motivation: A person-oriented analysis. Journal of Educational Psychology, 99, 734-746.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kumulativno ostvareno na dva kolokvija i seminarskom radu)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene:

 • 1. kolokvij – max. 30 bodova
 • 2. kolokvij – max. 30 bodova
 • seminarski rad – max 10 bodova

2. Završni ispit – 30 % ocjene – max 30 bodova

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Kolokvij-međuispit 1.35 30
Kolokvij-međuispit 1.35 30
Seminarsko izlaganje 0.45 10
Ukupno tijekom nastave 4.65 70
Završni ispit 1.35 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 6 100
Datumi kolokvija 8. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Motivacija kao regulator ponašanja
2. Teorije potkrepljenja.
3. Teorije potreba (Murray, Maslow, Alderfer, McClelland).
4. Novije teorije potreba. Teorije potreba i kultura.
5. Potrebe i ciljevi i njihova interakcija.
6. Interakcijske teorije motivacije (Adams, Locke, Vroom, Weiner).
7. Motivacija u teoriji samoodređenja.
8. Ekstrinzično-intrinzični kontinuum; Kolokvij 1.
9. Evolucijska teorija motivacije.
10. Motivacija u učenju.
11. Motivacija u radu.
12. Motivacija u športu.
13. Motivacija darovitih.
14. Razvoj motivacije u djetinjstvu; Kolokvij 2.
15. Podsvjesna motivacija.
Seminari
Tjedan Tema
1. Sukladno odabranoj temi.
2. Sukladno odabranoj temi.
3. Sukladno odabranoj temi.
4. Sukladno odabranoj temi.
5. Sukladno odabranoj temi.
6. Sukladno odabranoj temi.
7. Sukladno odabranoj temi.
8. Sukladno odabranoj temi. Kolokvij 1.
9. Sukladno odabranoj temi.
10. Sukladno odabranoj temi.
11. Sukladno odabranoj temi.
12. Sukladno odabranoj temi.
13. Sukladno odabranoj temi.
14. Sukladno odabranoj temi. Kolokvij 2.
15. Sukladno odabranoj temi.