Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Kvantitativna metodologija
Kratica predmeta SOCP4-4 Šifra predmeta 164110
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivan Balabanić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail ivan.balabanic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 617
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Mateja Plenković
Akademski stupanj Magistra sociologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail mateja.sakic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 650
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Predmet nudi iscrpan pregled svih faza znanstvenog rada – od konceptualizacije (konstrukcije idejnog nacrta) i operacionalizacije (planiranja izvedbe) istraživanja do njegove realizacije na terenu. Pritom je usmjeren na usvajanje znanja i vještina primjene kvantitativnih metoda istraživanja u društvenim znanostima: ankete, kvantitativnog opažanja i analize sadržaja. Studenti se osposobljavaju za provođenje istraživanja, pisanje istraživačkih izvještaja ili studija, a cilj je i potaknuti znanstvenu kritičnost.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Objasniti razlike eksperimentalne i neeksperimentalne metodologije; Opisati postupak te analizirati prednosti, nedostatke i mogućnosti primjene metode opažanja; Izraditi obrazac za opažanje, provesti opažanje i komentirati rezultate prikupljene opažanjem; Analizirati obilježja korelacijskih istraživanja; Opisati i vrednovati različite tehnike uzorkovanja; Opisati postupak te analizirati prednosti, nedostatke i mogućnosti primjene anketnih istraživanja; Usporediti i vrednovati tehnike prikupljanja podataka u anketnim istraživanjima; Osmisliti anketu i provesti anketu; Opisati postupak, prednosti, nedostatke i mogućnosti primjene različitih metoda nenametljivog istraživanja ponašanja
Literatura
Obvezna

Lamza Posavec, V. (2004), Metode društvenih istraživanja (skripta), Zagreb: Institut Ivo Pilar.; Milas, G. (2005), Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima, Jastrebarsko: Naklada Slap.

Dopunska

Creswell, J. W. (2014), Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approches, Los Angeles: SAGE.; Dillman, D. A. et al. (2014). Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys. New Jersey: Wiley.; Fink, A. (2003). How to Ask Survey Questions. USA: Sage Publications.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave) i stjecanje minimalno 35 od ukupno 100 bodova unutar obveznih nastavnih aktivnosti.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz zadane nastavne aktivnosti i završni ispit (minimum za prolaz na završnom ispitu je 50% točne riješenosti).

Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1.      Nastavne aktivnosti – 70 %:

a)      kolokvij – 40 %

b)      rad na vježbama – 30 %

2.      Završni ispit – 30 %

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

izvrstan (5) – 90 do 100 % bodova

vrlo dobar (4) – 80 do 89,9 % bodova

dobar (3) – 65 do 79,9 % bodova

dovoljan (2) – 50 do 64,9 % bodova

nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Kolokvij-međuispit 1.4 40
Rad na vježbama 1.05 30
Ukupno tijekom nastave 3.95 70
Završni ispit 1.05 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija Prema rasporedu objavljenom na početku semestra.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Kvantitativna metodologija - specifičnosti i obilježja
3. Konceptualizacija istraživanja
4. Operacionalizacija istraživanja – izbor metode i tehnike
5. Metoda analize sadržaja
6. Metoda ankete – tehnike anketnog istraživanja
7. Metoda ankete – konstrukcija pitanja
8. Metoda ankete – konstrukcija upitnika i izvori greške u anketnom istraživanju
9. Metoda opažanja
10. Kolokvij
11. Operacionalizacija istraživanja – uzorak i uzorkovanje 1
12. Uzorak i uzorkovanje 2
13. Metrijske karakteristike instrumenta
14. Obrada podataka dobivenih kvantitativnim istraživanjem
15. Ponavljanje gradiva i priprema za završni ispit
Vježbe
Tjedan Tema
1. Plan rada na vježbama i studentske obveze
2. Definiranje predmeta istraživanja
3. Pregled literature
4. Definiranje svrhe istraživanja
5. Izbor i opis varijabli
6. Ciljevi istraživanja
7. Hipoteze istraživanja
8. Metoda i tehnika istraživanja
9. Plan uzorkovanja
10. Istraživački instrument: anketa
11. Istraživački instrument: analiza sadržaja
12. Istraživački instrument: opažanje
13. Planiranje provedbe istraživanja
14. Planiranje obrade podataka
15. Ponavljanje gradiva i pripreme za završni ispit