Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta KVALITATIVNA METODOLOGIJA
Kratica predmeta PSIP5-6 Šifra predmeta 97930
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivan Balabanić
Akademski stupanj Docent Zvanje Docent
Kontakt e-mail ivan.balabanic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 605
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Jelena Maričić
Akademski stupanj Docent Zvanje Docent
Kontakt e-mail jelena.maricic@hotmail.com Telefon +385 (1) 3706 613
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s kvalitativnom metodologijom. Razvijanje sposobnosti provođenja kvalitativnih istraživanja i pisanja izvještaja o kvalitativnim istraživanjima.

Sadržaj predmeta: Temeljna obilježja kvalitativne metode; Razlika u odnosu na kvantitativne metode; Filozofska osnova i povijesni izvori; Tehnike prikupljanja podataka; Dubinski intervju; Fokus grupe; Kvalitativno opažanje; Analize tekstualnih, vizualnih i auditivnih sadržaja; Akcijska istraživanja; Specifični pristupi u kvalitativnoj metodologiji; Analiza kvalitativnih podataka; Interpretacija kvalitativnih podataka; Valjanost nalaza kvalitativnih istraživanja; Dosezi kvalitativnih istraživanja; Načini prezentiranja kvalitativnih nalaza.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Opisati temeljne značajke različitih kvalitativnih metoda te kvalitativne metodologije općenito; Objasniti prednosti i nedostatke kvalitativnih istraživanja u odnosu na kvantitativna; Isplanirati metodološki adekvatno kvalitativno istraživanje na specifičnu temu; Primijeniti znanja o jednoj od metoda kvalitativnih istraživanja u pripremi, provedbi i analizi nalaza istraživanja; Kritički prosuđivati metode istraživanja u konkretnim kvalitativnim istraživanjima te zaključke donijete na temelju njih; Prezentirati nalaze vlastitog (grupnog) kvalitativnog istraživanja i kritički se osvrnuti na njih
Literatura
Obvezna
 • Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap. (str. 571-613); 
 • Braun, V. i Clarke, V. (2013). Successful Qualitative Research: A Practical Guide for Beginners. London: Sage.
 • Mills, J. i Birks, M. (2014). Qualitative Methodology: A Practical Guide .London: Sage.
 • Silverman, D. (2010). Doing Qualitative Research – A Practical Handbook (3rd ed.). London: Sage.
Dopunska
 • Angrosino, M. (2008). Doing Ethnographic and Observational Research. London: Sage.
 • Camic, P.M., Rhodes, Jean E. i Yardley, Lucy (Ur.) (2003). Qualitative Research in Psychology: Expanding Perspectives in Methodology and Design. Washington DC: American Psychological Association.
 • Emmison, M.,  Smith, P. i  Mayall, M. (2013). Researching the Visual (2nd ed.). London:  Sage.
 • Lyons, E., i Coyle, A. (Ur.) (2007). Analysing Qualitative Data in Psychology. London: Sage.
 • Rubin, H.J. i Rubin, I.S.  Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data (3rd ed.). London: Sage.
 • Silverman, D. (2012).  Interpreting Qualitative Data (4th ed.). London: Sage.
 • Smith, J.A., Flowers, P. i Larkin, M.  (2009). Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research. London: Sage.
 • Stewart, D.W. i Shamdasani, P.N. (2014). Focus Groups, Theory and Practice Third Edition. London: Sage.  
 • Stringer, E.T.  (2014). Action Research (4th ed.). London: Sage.
 • Wooffitt, R. (2005). Conversation Analysis and Discourse Analysis. A Comparative and Critical Introduction. London: Sage.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni usmeni ispit (minimum za prolaz na usmenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70%:

 • 1. kolokvij – 20%
 • 2. kolokvij – 20%
 • Sudjelovanje u provedbi vježbi u maloj grupi studenata – 10%
 • Analiza i prezentiranje nalaza te povezivanje nalaza sa prikladnom literaturom i kritički osvrt na njih – 20%

2. Završni usmeni ispit – 30% (50% riješenosti svakog ispitnog pitanja)

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Kolokvij-međuispit 0.7 20
Kolokvij-međuispit 0.7 20
Rad na vježbama 0.35 10
Praktični rad 0.7 20
Ukupno tijekom nastave 3.95 70
Završni ispit 1.05 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 15. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Temeljna obilježja kvalitativne metode; Razlika u odnosu na kvantitativne metode
2. Filozofska osnova i povijesni izvori kvalitativne metodologije; Planiranje općih značajki kvalitativnog istraživanja
3. Planiranje specifičnih značajki kvalitativnog istraživanja; Priprema dubinskog intervjua
4. Provođenje dubinskog intervjua; Virtualni intervju
5. Fokusne grupe – priprema i provođenje
6. Kvalitativno opažanje – priprema i provođenje
7. Akcijska istraživanja – priprema i provođenje
8. Analize tekstualnih sadržaja
9. Analize vizualnih i auditivnih sadržaja
10. Analiza diskursa; Analiza konverzacije; Interpretativna fenomenološka analiza
11. Obrada podataka temeljenih na kvalitativnim istraživanjima
12. Interpretacija nalaza temeljenih na kvalitativnim istraživanjima
13. Vrednovanje kvalitativnih istraživanja
14. Prezentiranje nalaza kvalitativnih istraživanja
15. Pisanje izvještaja o kvalitativnom istraživanju
Vježbe
Tjedan Tema
1. Izbor metode istraživanja (1)
2. Izbor metode istraživanja (2)
3. Osnove izrade nacrta istraživanja
4. Dubinski intervju
5. Fokusne grupe (1)
6. Fokusne grupe (2)
7. Akcijska istraživanja
8. 1. kolokvij
9. Analiza sadržaja (1)
10. Analiza sadržaja (2)
11. Obrada podataka prikupljenih istraživanjem
12. Interpretacija nalaza prikupljenih istraživanjem
13. Prezentacije nalaza grupnih kvalitativnih istraživanja (1)
14. Prezentacije nalaza grupnih kvalitativnih istraživanja (2)
15. 2. kolokvij