Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta KLINIČKA PSIHODIJAGNOSTIKA
Kratica predmeta PSD22 Šifra predmeta 101731
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ljiljana Pačić-Turk
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail ljpturk@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 657
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Maja Anđelinović
Akademski stupanj Magistra psihologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail maja.andelinovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 677
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s postupcima u procesu psihodijagnostike – intervju, opažanje i samoopažanje; Testiranje kognitivnih funkcija i ispitivanje konativnih funkcija; Stjecanje vještina primjene različitih psihodijagnostičkih sredstava u svakodnevnoj kliničkoj praksi; Specifičnosti kliničke psihodijagnostike u djece i adolescenata.   

Sadržaj predmeta: Osnove i principi kliničke procjene. Predmet i zadaci kliničke psihodijagnostike. Klinički intervju, opažanje i samoopažanje. Ispitivanje intelektualnog funkcioniranja i procjena mentalne učinkovitosti. Ispitivanje mišljenja i izvršnih funkciija. Ispitivanje sposobnosti učenja i pamćenja. Ispitivanje perceptivnih i konstruktivnih funkcija. Ispitivanje ostalih kognitivnih funkcija. Ispitivanje i procjena ličnosti. Kvantitavina i kvalitativna analiza i integracija podataka. Pisanje nalaza. Metoda prikaza slučaja u kliničkoj praksi. Specifičnosti neuropsihološke procjene. Specifičnosti kliničke procjene djece. Supervizija u kliničkoj psihologiji

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Opisati i objasniti specifičnosti kliničke procjene za pojedinačni slučaj; Planirati postupak kliničke procjene primjeren pojedinačnom slučaju; Odabrati prikladna psihodijagnostička sredstva za procjenu različitih deficita kognitivnih funkcija i promjena ličnosti klijenta; Primjeniti psihodijagnostička sredstva; Analizirati rezultate – provesti kvantitativnu i kvalitativnu analizu rezultata; Napisati psihološki nalaz i mišljenje; Primijeniti osnove neuropsihologijske procjene na temelju primijenjenih psihodijagnostičkih sredstava
Literatura
Obvezna
 • Nastavni tekstovi.
 • Priručnici psihodijagnostičkih sredstava.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokvij, vježbe)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

 • 1. kolokvij – 25%
 • 2. kolokvij – 25%
 • vježbe – 20%

2. Završni pismeni ispit – 30 % ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Auditorne vježbe 0.56 20
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 8. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Osnove i principi kliničke procjene. Predmet i zadaci kliničke psihodijagnostike.
3. Klinički inervju, opažanje i samoopažanje.
4. Ispitivanje intelektualnog funkcioniranja i procjena mentalne učinkovitosti.
5. Ispitivanje mišljenja i izvršnih funkciija.
6. Ispitivanje sposobnosti učenja i pamćenja.
7. Ispitivanje perceptivnih i konstruktivnih funkcija. Ispitivanje ostalih kognitivnih funkcija.
8. Kolokvij 1
9. Ispitivanje i procjena ličnosti.
10. Kvantitavina i kvalitativna analiza i integracija podataka. Pisanje nalaza
11. Metoda prikaza slučaja u kliničkoj praksi. Supervizija u kliničkoj praksi
12. Specifičnosti neuropsihološke procjene.
13. Specifičnosti kliničke procjene djece
14. Kolokvij 2
15. Završno predavanje
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Vježbe vezane uz temu predavanja
3. Vježbe vezane uz temu predavanja
4. Vježbe vezane uz temu predavanja
5. Vježbe vezane uz temu predavanja
6. Vježbe vezane uz temu predavanja
7. Vježbe vezane uz temu predavanja
8. Kolokvij 1
9. Vježbe vezane uz temu predavanja
10. Vježbe vezane uz temu predavanja
11. Vježbe vezane uz temu predavanja
12. Vježbe vezane uz temu predavanja
13. Vježbe vezane uz temu predavanja
14. Kolokvij 2
15. Završno predavanje