Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta IZRADBA PSIHOLOGIJSKOG ISTRAŽIVANJA
Kratica predmeta PSD26 Šifra predmeta 101735
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Seminari 30
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Sandra Nakić Radoš
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail snrados@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 657
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Usavršavanje sposobnosti odabira i primjene istraživačkih metoda i nacrta. Usavršavanje vještine samostalnog planiranja, organiziranja i provedbe istraživanja te znanstvenog izvještavanja.

Sadržaj predmeta: Kriterij odabira prikladne istraživačke metode i istraživačkog nacrta. Faze i koraci u pripremi, planiranju i provedbi istraživanja. Planiranje istraživanja i pretraživanje literature. Razvijanje i operacionalizacija nacrta istraživanja. Operacionalizacija i priprema instrumentarija, varijabli i postupka istraživanja. Provedba istraživanja. Unos podataka i pripremanje za obradbe podataka. Obradbe podataka. Pisanje izvještaja. Izlaganje rezultata istraživanja. Evaluacija rada.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Razlikovati faze provedbe istraživanja i istraživačkog projekta; Osmisliti istraživački cilj i hipoteze na temelju postojećih teorija i modela; Pretraživati i analizirati stručnu literaturu; Kritički prosuđivati različite istraživačke metode i odabrati primjereni nacrt istraživanja; Osmisliti postupak provedbe istraživanja i istraživačkog projekta; Odabrati primjerenu metodu statističke analize podataka; Napisati i prezentirati izvještaj o provedenom istraživanju i rezultatima istraživanja; Kritički vrednovati prednosti i nedostatke u pojedinim fazama provedbe istraživanja i istraživačkog projekta; Primijeniti stečena znanja i vještine u osmišljavanju samostalnog psihologijskog istraživanja i izvještavanju o provedbi i rezultatima istraživanja
Literatura
Obvezna
 • Cooper, H. (Editor-in-chief) (2012). APA handbook of research methods in psychology (Vol. 1-3). Washington, DC: American Psychological Association.
Dopunska
 • Dunn, D. S. (2009). The Practical Researcher: A Student Guide to Conducting Psychological Research (2nd ed.). Malden, MA: Wiley-Blackwell.
 • Leong, F. T. L. i Austin, J. T. (2005). The Psychology Research Handbook: A Guide for Graduate Students and Research Assistants (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Rosnow, R. L. i Rosnow, M. (2012). Writing Papers in Psychology: A Student Guide to Research Reports, Essays, Proposals, Posters, and Brief Reports (9th ed.). Belmont, CA: Wadsworth/Cengage.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 50% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (izvještaji s provedenih vježbi i pismeni seminarski rad-nacrt istraživanja)
Način polaganja ispita

Konačna ocjena iz predmeta utvrđuje se isključivo vrednovanjem nastavnih aktivnosti, bez polaganja završnog ispita

Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1.Nastavne aktivnosti – 100%

 • 6 izvještaja s provedenih vježbi (6×10%) – 60%
 • pismeni seminarski rad – 40%

 Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Rad na vježbama 0.35 10
Rad na vježbama 0.35 10
Rad na vježbama 0.35 10
Rad na vježbama 0.35 10
Rad na vježbama 0.35 10
Rad na vježbama 0.35 10
Seminarski rad 1.4 40
Ukupno bodova tijekom nastave 5 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Seminari
Tjedan Tema
1. Upute za rad na predmetu
2. Definiranje područja istraživanja
3. Razrada istraživačkih tema
4. Definiranje istraživačkih ciljeva, pitanja i hipoteza
5. Odabir istraživačke metode, uzorka i izrada nacrta istraživanja
6. Operacionalizacija konstrukata i priprema mjernih instrumenata
7. Razmatranje etičkih aspekata istraživanja
8. Planiranje postupka istraživanja
9. Unos podataka i planiranje statističkih analiza podataka
10. Rasprava i kritički osvrt na provedbu istraživanja
11. Formiranje zaključka i pisanje sažetka
12. Pisanje nacrta istraživanja
13. Prezentacija psihologijskog istraživanja i kritički osvrt na istraživanje
14. Prezentacija psihologijskog istraživanja i kritički osvrt na istraživanje
15. Povratna informacija
Vježbe
Tjedan Tema
1. Upute za rad na predmetu
2. Definiranje područja istraživanja
3. Razrada istraživačkih tema
4. Definiranje istraživačkih ciljeva, pitanja i hipoteza
5. Odabir istraživačke metode, uzorka i izrada nacrta istraživanja
6. Operacionalizacija konstrukata i priprema mjernih instrumenata
7. Razmatranje etičkih aspekata istraživanja
8. Planiranje postupka istraživanja
9. Unos podataka i planiranje statističkih analiza podataka
10. Rasprava i kritički osvrt na provedbu istraživanja
11. Formiranje zaključka i pisanje sažetka
12. Pisanje nacrta istraživanja
13. Prezentacija psihologijskog istraživanja i kritički osvrt na istraživanje
14. Prezentacija psihologijskog istraživanja i kritički osvrt na istraživanje
15. Povratna informacija