Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Inferencijalna statistika
Kratica predmeta SOCP3-5 Šifra predmeta 131831
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Položeni ispit iz Deskriptivne statistike
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivan Balabanić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail ivan.balabanic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 617
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Josip Ježovita
Akademski stupanj Magistar sociologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail josip.jezovita@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 676
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta:

Upoznavanje s postavkama i racionalom statističkog zaključivanja s uzorka na populaciju. Usvajanje parametrijskih i neparametrijskih postupaka testiranja razlika i povezanosti među slučajnim varijablama. Ovladavanje računalnim programima predviđenim za korištenje inferencijalne statistike u praksi.

Sadržaj predmeta:

Uvod u statističko zaključivanje, vrste uzoraka i zaključivanje o parametrima populacije na temelju uzorka.  Teorijske raspodjele važnih statistika  – prikaz, svojstva i stupnjevi slobode. Uvod u testiranje hipoteza, problem homogenosti varijance i testovi razlika između aritmetičkih sredina dva nezavisna uzoraka. Model zavisnih uzoraka i testiranje razlika između aritmetičkih sredina dvaju zavisnih uzorka. Testiranje razlika među proporcijama. Tipovi grešaka u statističkom testiranju razlika i računanje statističke snage testa. Testiranje značajnosti različitih koeficijenata korelacije i testiranje razlike između  dvaju koeficijenata korelacije. Neparametrijska statistika i hi-kvadrat test. Neparametrijski testovi razlika između dvaju nezavisnih uzoraka. Neparametrijski testovi razlika između dvaju zavisnih uzoraka. Neparametrijski testovi razlika između više uzoraka (zavisnih i nezavisnih).

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Razlučiti statističko zaključivanje od opisivanja 2. Razlikovati teorijske raspodjele važnih statistika 3. Testirati razliku između dva nezavisna uzorka i dva i više zavisnih uzoraka 4. Testirati razliku između proporcija 5. Zaključiti o statističkoj značajnosti razlike, povezanosti i razlike dvaju koeficijenata korelacije 6. Razlikovati parametrijske od neparametrijskih statističkih postupaka 7. Provesti naučene statističke postupke u statističkom paketu (softveru)
Literatura
Obvezna

Petz, B., Kolesarić, V. i Ivanec, D. (2012). Petzova statistika: Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Dopunska

Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
2. Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave

Način polaganja ispita

1. Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
2. Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)

Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:
1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
a) 2 kolokvija – 2×28 = 56%
b) rad na vježbama 14 =14 %
2. Završni ispit – 30% ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.4 0
Kolokvij-međuispit 1.27 35
Kolokvij-međuispit 1.27 35
Ukupno tijekom nastave 3.94 70
Završni ispit 1.06 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 7. i 15. terminu nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje.
2. Ponavljanje deskriptivne statistike; vrste skala i SPSS-a.
3. Uvod u statističko zaključivanje (inferencijalnu statistiku), vrste uzoraka i zaključivanje o parametrima populacije na temelju uzorka.
4. Uvod u testiranje hipoteza (1): testiranje značajnosti razlike aritmetičke sredine i neke zadane vrijednosti (one sample t-test).
5. Uvod u testiranje hipoteza (2): testiranje značajnosti razlike aritmetičkih sredina dva uzorka.
6. Uvod u testiranje hipoteza (3): testiranje razlika među proporcijama.
7. Kolokvij.
8. Korelacija.
9. Koeficijent multiple korelacije i koeficijent parcijalne korelacije.
10. Regresijska analiza.
11. HI-kvadrat (1. dio).
12. HI-kvadrat (2. dio).
13. Neparametrijski testovi - dva nezavisna uzorka.
14. Ponavljanje gradiva za kolokvij.
15. Kolokvij.
Vježbe
Tjedan Tema
1. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
2. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
3. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
4. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
5. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
6. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
7. Kolokvij.
8. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
9. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
10. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
11. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
12. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
13. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
14. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
15. Kolokvij.