Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta EMOCIJE
Kratica predmeta PSIP4-2 Šifra predmeta 97908
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 6
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mira Čudina-Obradović
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail mira054@gmail.com Telefon +385 (1) 3706 604
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznati studente sa sustavnim pregledom znanstvenih pojmova i spoznaja iz područja emocija, te s razvojem, obogaćivanjem i primjenom znanstvenog pojma emocija. Poseban naglasak bit će na primjeni teoretskih spoznaja psihologije emocija u svakodnevnom životu i profesionalnoj praksi.

Sadržaj predmeta: Pojam emocija i povijest istraživanja emocija; Priroda emocionalnog doživljaja (fiziološko uzbuđenje, izražajna sastavnica, subjektivni doživljaj); Fiziološka sastavnica emocija: neurofiziološko uzbuđenje: Fiziološka sastavnica emocija: Afektivna neuroznanost; Izražajna sastavnica emocija; Kognitivna sastavnica emocija: Subjektivni emocionalni doživljaj, pozitivne/negativne emocije; Kognitivna sastavnica: broj emocija, jezik i emocije, semantička rešetka; Zastupljenost kognitivne sastavnice (James-Lange, Cannon- Bard, Schachter- Singer); Zastupljenost kognitivne sastavnice (Evolucijske teorije, Kognitivne teorije); Organizacija emocija i emocionalne razine; Buckova integrativna teorija emocija, Toobey i Cosmides neuroznanstveno evolucijska teorija; Utjecaj emocija na ostale psihičke procese: Dopaminska teorija; Socijalno-emocionalna regulacija i poremećaji emocionalnog života; Kultura i rod u emocijama, Emocionalna inteligencija.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Zapamtiti osnovna svojstva emocionalnog procesa i njegovog razvoja tijekom ljudske evolucije; Razumjeti emocije kao složene procese (neurološko-komputacijski paketi reakcija cjelokupnog sustava na emocionalno provokativne situacije tijekom ljudskog razvoja); Analizirati povezanost (koherenciju) različitih sastavnica u normalnom i poremećenom ili specifičnom emocionalnom reagiranju; Evaluirati rezultate različitih teorija emocija i njihove primjenjivosti u praktičnom životu; Primijeniti spoznaje o mogućnostima emocionalne regulacije na vlastito ponašanje; Kreirati vlastite programe emocionalnog opismenjavanja i razvoja emocionalne regulacije u praksi vrtića i škola
Literatura
Obvezna
 • Prezentacije s predavanja (skripta)
 • Oatley, K. i Jenkins, J. (2003.). Razumijevanje emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Čudina-Obradović, M. i Obradović, J. (2006.). Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden marketing. (Poglavlje: Utjecaj roditelja na socijalno-emocionalni razvoj)

 

Dopunska
 •  Blair, J. (2008.). Psihopat: Emocije i mozak. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100% bodova) tijekom nastave (kolokvij, seminarski rad)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti (seminar, kolokvij)
 • Završni pisani ispit (minimum za prolaz na ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene:

 • 1. kolokvij – 25%
 • 2. kolokvij – 25%
 • seminarsko izlaganje – 20%

2. Završni ispit – 30 % ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9 % bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9 % bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Kolokvij-međuispit 1.1 25
Kolokvij-međuispit 1.1 25
Seminarsko izlaganje 0.9 20
Ukupno tijekom nastave 4.6 70
Završni ispit 1.4 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 6 100
Datumi kolokvija 7. i 15. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod: Pojam emocija i povijest istraživanja emocija
2. Priroda emocionalnog doživljaja: Tri nedjeljive sastavnice
3. Fiziološka sastavnica emocija (neurofiziološko uzbuđenje)
4. Fiziološka sastavnica emocija (Afektivna neuroznanost)
5. Izražajna sastavnica emocija
6. Kognitivna sastavnica emocija: Subjektivni emocionalni doživljaj
7. Kognitivna sastavnica emocija: Broj emocija, jezik i emocije
8. Zastupljenost kognitivne sastavnice: Teorije James-Lange, Cannon-Bard, Schachter-Singer
9. Zastupljenost kognitivne sastavnice: Evolucijska teorija, kognitivne teorije
10. Organizacija emocija i emocionalne razine
11. Buckova integrativna teorija emocija, Teorija Toobey & Cosmides
12. Utjecaj emocija na ostale psihičke procese
13. Utjecaj emocija na ostale psihičke procese: Dopaminska teorija
14. Socijalno-emocionalna regulacija i poremećaji emocionalnog života
15. Kultura i rod u emocijama; Emocionalna inteligencija
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod, objašnjenja, dogovor, formiranje grupa, podjela tema
2. Grupna prezentacija znanstvenog istraživanja iz fiziologije emocija
3. Grupna prezentacija znanstvenog istraživanja iz fiziologije emocija
4. Grupna prezentacija znanstvenog istraživanja iz emocionalne ekspresije
5. Grupna prezentacija znanstvenog istraživanja iz emocionalne ekspresije
6. Grupna prezentacija znanstvenog istraživanja iz subjektivnog doživljaja
7. Grupna prezentacija znanstvenog istraživanja iz subjektivnog doživljaja
8. Grupna prezentacija znanstvenog istraživanja iz razlike roda
9. Grupna prezentacija znanstvenog istraživanja eksperimentalnog nacrta
10. Grupna prezentacija znanstvenog istraživanja terenskog nacrta
11. Grupna prezentacija znanstvenog istraživanja iz utjecaja kulture
12. Grupna prezentacija znanstvenog istraživanja iz utjecaja kulture
13. Grupna prezentacija istraživanja emocija u hrvatskoj psihologiji
14. Grupna prezentacija istraživanja emocija u hrvatskoj psihologiji
15. Samostalna prezentacija prijedloga nacrta istraživanja iz emocija