Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta EKSPERIMENTALNA METODOLOGIJA
Kratica predmeta PSIP3-4 Šifra predmeta 97899
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mia Šetić
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail mia.setic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 608
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Marijana Matijaš
Akademski stupanj Magistra psihologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail mmatijas@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 657
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Cilj predmeta je upoznati studente s osnovama znanstvenog rada i eksperimentalnom metodologijom. Također, cilj je razviti znanstvenu kritičnost i sposobnosti provođenja vlastitih eksperimentalnih istraživanja te pisanja znanstvenih radova.

Sadržaj predmeta: Znanstveni i neznanstveni pristup spoznaji. Znanstvena metoda u psihologiji. Teorije i istraživanja. Pisanje znanstvenog rada i istraživačkog izvještaja. Temelji eksperimentalne metode. Varijable i kontrola u eksperimentu. Eksperimentalna valjanost. Eksperimentalni nacrt na nezavisnim grupama. Eksperimentalni nacrt s ponovljenim mjerenjima. Složeni (faktorijalni) eksperimentalni nacrti. Kvazi-eksperimenti. Eksperimentalni nacrti na pojedincu. Vrednovanje i procjena djelotvornosti programa. Nedostaci i ograničenja eksperimentalne metode. Etički problemi istraživanja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Opisati eksperimentalne metode istraživanja; Usporediti eksperimentalne metode istraživanja s obzirom na njihove prednosti i nedostatke; Prepoznati eksperimentalne nacrte korištene u pojedinim istraživanjima; Kritički komentirati rezultate istraživanja s obzirom na korištene metode; Kritički čitati znanstvene radove u kojima su korišteni eksperimentalni nacrti i analizirati ih s metodološkog aspekta; Izabrati odgovarajući eksperimentalni nacrt pri planiranju i provođenju vlastitog istraživanja
Literatura
Obvezna
 • Milas, G. (2005). Metodologija istraživanja u psihologiji i drugim društvenim  znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Kantowitz, B. H., Roediger, H. L. i Elmes, D. G. (2011). Experimental Psychology. Belmont, CA: Wadsworth Publishing.
Dopunska
 • Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B. i Zechmeister, J. (2011). Research Methods in Psychology. New York: McGraw Hill.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35 bodova (od ukupno 100) tijekom nastave (kolokvij, izvještaji s vježbi)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti (kolokvij, izvještaji s vježbi)
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

 • kolokvij – 30%
 • vježbe – 30%
 • provedba i sudjelovanje u eksperimentima – 10%

2. Završni ispit – 30 % ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9 % bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9 % bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Rad na vježbama 1.05 30
Istraživanje 0.35 10
Ukupno tijekom nastave 3.95 70
Završni ispit 1.05 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 10. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Znanstveni i neznanstveni pristup spoznaji; Znanstvena metoda
2. Teorije i istraživanja
3. Znanstvena komunikacija; Pisanje znanstvenog rada i istraživačkog izvještaja
4. Temelji eksperimentalne metode
5. Varijable i kontrola u eksperimentu
6. Eksperimentalna valjanost
7. Eksperimentalni nacrt na nezavisnim grupama
8. Eksperimentalni nacrt s ponovljenim mjerenjima
9. Složeni (faktorijalni) eksperimentalni nacrti
10. Kvazi-eksperimenti
11. Kolokvij
12. Eksperimentalni nacrti na pojedincu
13. Vrednovanje i procjena djelotvornosti programa
14. Nedostaci i ograničenja eksperimentalne metode
15. Etički problemi istraživanja
Vježbe
Tjedan Tema
1. Sustavno i nesustavno opažanje ponašanja
2. Konceptualne i operacionalne definicije konstrukata
3. Kontrola u eksperimentu
4. Postavljanje i obaranje hipoteza
5. Struktura znanstvenog rada
6. Pravila za citiranje i navođenje literature
7. Analiza znanstvenog članka
8. Provođenje eksperimenta u PsychExperiments online bazi eksperimenata
9. Provođenje eksperimenta u PsychExperiments online bazi eksperimenata
10. Metodološka analiza ekperimenta
11. Kolokvij
12. Metodološka analiza ekperimenta
13. Metodološka analiza ekperimenta
14. Provođenje eksperimenta : prelijevanje tekućine (primjer nacrta s ponavljanim mjerenjima)
15. Pisanje znanstvenog izvještaja o provedenom eksperimentu