Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta DIFERENCIJALNA PSIHOLOGIJA
Kratica predmeta PSIP6-1 Šifra predmeta 97932
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Boris Mlačić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail Boris.Mlacic@pilar.hr Telefon +385 (1) 4886 822
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivan-Pavao Matić
Akademski stupanj Zvanje Asistent
Kontakt e-mail ivan-pavao.matic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 650
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Protumačiti studentima individualne razlike ljudi te značaj tih razlika za društvo općenito i za psihologiju posebno. Usporediti razlike pojedinaca u sposobnostima, ličnosti i kreativnosti. Analizirati genetske i okolinske izvore tih razlika, socijalni značaj tih razlika. Opisati razvoj teorija i modela inteligencije. Opisati osnove individualnih razlika u ličnosti s naglaskom na evolucijsku psihologiju, biologijske, situacijske i kulturalne modele. Argumentirati važnost inteligencije i ličnosti ljudi u svakodnevnome životu. Protumačiti mjerenje i percepciju individualnih razlika.

Sadržaj predmeta: Povijest diferencijalne psihologije, dimenzije individualnih razlika. Mjerenje individualnih razlika. Inteligencija: definiranje i povijest testiranja. Modeli inteligencije. Modeli inteligencije i mjerenje, razvojni pristup inteligenciji. Inteligencija i postignuća u životu (školovanje i posao). Posebne i specijalne intelektualne sposobnosti. Koncept i mjerenje osobina ličnosti. Dimenzionalni modeli osobina ličnosti (Eysenckov trodimenzionalni model ličnosti). Dimenzionalni modeli osobina ličnosti (Velepetori i peterofaktorski model ličnosti). Ličnost i ishodi u životu (školovanje, posao, romantični odnosi, zdravlje). Razvoj ličnosti. „Vruće“ teorije inteligencije (socijalna i praktična inteligencija). „Vruće“ teorije inteligencije (emocionalna inteligencija). Kreativnost – inteligencija, druga sposobnost ili osobina ličnosti, kreativnost i umjetnost i znanost. Individualne razlike u raspoloženju i motivaciji.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Objasniti osnovne zakonitosti ljudske inteligencije; Objasniti osnovne zakonitosti ličnosti ljudi; Opisati osnovne zakonitosti kreativnosti ljudi; Raščlaniti glavne pristupe inteligenciji, ličnosti i kreativnosti; Povezati značajke glavnih modela inteligencije; Povezati značajke obrađenih modela ličnosti; Prezentirati naučeno u kasnijem stručnom radu
Literatura
Obvezna
 • Chamorro-Premuzic, T. (2007.). Personality and Individual Differences. (str 1-141). Maidem, Oxford, Carlston: Blackwell Publishing.
 • Zarevski, P. (2000.). Struktura i priroda inteligencije. (str. 25-53, 112-139). Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Chamorro-Premuzic, T., von Stumm, S. & Furnham, A. (Eds.) (2011). The Wiley-Blackwell Handbook of Individual Differences. Oxford: Wiley-Blackwell.
Dopunska
 •  Aiken, L. (1999). Human differences. (str 1-337). New Jersey, London: Mahwah.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave
Način polaganja ispita

 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene:

 • 1. kolokvij – 25%
 • 2. kolokvij – 25%
 • seminarski rad – 20%

2. Završni ispit – 30 % ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9 % bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9 % bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Seminarski rad 0.6 20
Ukupno tijekom nastave 3.2 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 7. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Dimenzije individualnih razlika, povijest diferencijalne psihologije i mjerenje individualnih razlika
3. Inteligencija: definiranje, povijest testiranja i modeli
4. Inteligencija: modeli inteligencije i mjerenje
5. Inteligencija i ishodi u životu
6. Posebne i izuzetne intelektualne sposobnosti
7. Kolokvij 1
8. Ličnost – koncept ličnosti i osobina ličnosti, Eysenckov trodimenzionalni model ličnosti
9. Velepetori i peterofaktorski model ličnosti
10. Ličnost i ishodi u životu
11. Razvoj ličnosti
12. „Vruće“ teorije inteligencije
13. Kreativnost
14. Kolokvij 2
15. Individualne razlike u raspoloženju i motivaciji
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar
2. Prikaz testova inteligencije
3. Prikaz testova inteligencije
4. Prikaz testova inteligencije
5. Prikaz testova inteligencije
6. Izlaganje seminara iz područja inteligencije
7. Izlaganje seminara iz područja inteligencije
8. Izlaganje seminara iz područja inteligencije
9. Prikaz upitnika i inventara ličnosti
10. Prikaz upitnika i inventara ličnosti
11. Prikaz upitnika i inventara ličnosti
12. Prikaz upitnika i inventara ličnosti
13. Izlaganje seminara iz područja ličnosti
14. Izlaganje seminara iz područja ličnosti
15. Izlaganje seminara iz područja ličnosti