Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Deskriptivna statistika
Kratica predmeta SOCP2-4 Šifra predmeta 97889
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Položeni ispit iz elementarne matematike je preduvjet za polaganje završnog ispita.
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivan Balabanić
Akademski stupanj Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail ivan.balabanic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 617
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Josip Ježovita
Akademski stupanj Magistar sociologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail josip.jezovita@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 676
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta:
Ovladavanje numeričkim i grafičkim opisom rezultata kvantitativnog pristupa čovjekovom ponašanju te usvajanje vjerojatnosnog poimanja psihičkih procesa i čovjekova ponašanja. Upoznavanje sa statističkim opisom odnosa dviju ili više varijabli izraženih na različitim mjernim skalama. Ovladavanje računalnim programima predviđenim za korištenje deskriptivne statistike u praksi.

Sadržaj predmeta:
Upoznavanje sa svrhom statistike u društvenim znanostima. Tipovi mjerenja, vrste mjernih skala, vrste varijabli. Frekvencije i grupiranje rezultata te grafičko prikazivanje raspodjele rezultata mjerenja. Mjere središnje tendencije. Mjere varijabilnosti rezultata. Osnovni pojmovi kombinatorike i matematičke vjerojatnosti. Normalna raspodjela i druge važne raspodjele u društvenim znanostima. Mjere položaja rezultata u skupini (z-vrijednosti, centili, decili). Regresija i predviđanje. Koeficijent korelacije. Efikasnost prognoze i rezidualni varijabilitet. Koeficijent multiple korelacije i koeficijent parcijalne korelacije. Koeficijenti korelacije na ordinalnim varijablama.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1.Koristiti statistički paket (softver) za unos i pripremu podataka za statističku obradu 2.Prikazati tablično i grafički prikupljene podatke 3.Prepoznati obilježja mjernih ljestvica 4.Primijeniti prikladne mjere središnje tendencije i raspršenja 5.Temeljem zakona vjerojatnosti predvidjeti pojavnost određenog događaja 6.Utvrditi međusobnu povezanost dvaju obilježja (uz moguću kontrolu trećeg) te povezanost dva prediktora s kriterijem 7.Temeljem prikupljenih podataka i crte regresije procijeniti određene vrijednosti
Literatura
Obvezna

Petz, B., Kolesarić, V. i Ivanec, D. (2012). Petzova statistika: Osnovne statističke metode
za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap

Dopunska

Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
2. Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave

Način polaganja ispita

1. Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
2. Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)

Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:
1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
a) 2 kolokvija – 2×28 = 56%
b) rad na vježbama 14 =14 %
2. Završni ispit – 30% ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.01 0
Kolokvij-međuispit 1.12 35
Kolokvij-međuispit 1.12 35
Ukupno tijekom nastave 3.25 70
Završni ispit 0.75 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 9. i 15. terminu nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje. Što je statistika?
2. Osnovni statistički pojmovi.
3. Uvod u mjerenje, vrste mjernih skala, vrste varijabli.
4. Frekvencije i grupiranje rezultata.
5. Grafičko prikazivanje raspodjele rezultata mjerenja.
6. Indeksi, postoci i proporcije.
7. Mjere središnje tendencije – aritmetička sredina.
8. Mjere središnje tendencije – mod i medijan.
9. Kolokvij.
10. Mjere varijabilnosti rezultata (1. dio).
11. Mjere varijabilnosti rezultata (2. dio).
12. Normalna raspodjela i druge važne raspodjele u društvenim znanostima.
13. Mjere položaja rezultata u skupini (centili, decili).
14. Ponavljanje gradiva za kolokvij.
15. Kolokvij.
Vježbe
Tjedan Tema
1. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
2. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
3. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
4. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
5. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
6. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
7. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
8. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
9. Kolokvij.
10. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
11. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
12. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
13. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
14. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
15. Kolokvij.