Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta BIOLOŠKA PSIHOLOGIJA I
Kratica predmeta PSIP1-2 Šifra predmeta 97849
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jasminka Štefulj
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail jasminka.stefulj@unicath.hr Telefon +385 (1) 4680 228
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Maja Jazvinšćak Jembrek
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail maja.jazvinscak.jembrek@unicath.hr Telefon +385 (1) 4571 268
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Maja Kesić
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje
Kontakt e-mail Maja.Kesic@irb.hr Telefon +385 (1) 095 901 8205
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Josipa Vlainić
Akademski stupanj Doktorica znanosti Zvanje
Kontakt e-mail Josipa.Vlainic@irb.hr Telefon +385 (1) 098 859 425
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s biološkim osnovama ponašanja, građom i funkcijom živčanog sustava, te načinom rada neuroznanstvenih laboratorija.

Sadržaj predmeta: Uvod u biologiju ponašanja; Građa i funkcija živčanog sustava; Neuron – osnovna strukturna i funkcionalna jedinica živčanog sustava; Temelji vanjske i unutarnje građe mozga čovjeka; Mehanizmi širenja živčanih impulsa; Membranski i akcijski potencijal; Sinapsa; Receptori i unutarstanična signalizacija; Neurotransmiteri; Razvoj i plastičnost mozga; Funkcionalna organizacija osjetnih sustava (vid, sluh, kožni i mišićni osjeti, njuh, okus); Kontrola boli; Motorički sustav; Piramidni i nepiramidni put; Istraživačke metode u biološkoj psihologiji; Upoznavanje s načinom rada neuroznanstvenih laboratorija.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Diskutirati i kritički prosuđivati biološke odrednice ponašanja; Prepoznati i imenovati strukture u mozgu čovjeka te opisati njihove funkcije; Razlikovati vrste stanica u mozgu, njihovu građu i funkciju; Objasniti mehanizme prijenosa živčanih impulsa uzduž i između neurona; Razlikovati ekscitacijske, inhibicijske i modulatorne učinke neurotransmitera; Predvidjeti djelovanje pojedinih psihoaktivnih tvari na sinaptički prijenos; Prikazati procese uključene u razvoj i plastičnost mozga; Raspraviti različite metode u biološkoj psihologiji, prepoznati njihove prednosti i nedostatke; Opisati funkcionalnu organizaciju osjetnih sustava; Opisati funkcionalnu organizaciju senzomotoričkog sustava.
Literatura
Obvezna
 • Pinel J. P. J. (2002). Biološka psihologija (4. izdanje). Jastrebarsko: Naklada Slap. (izabrani dijelovi udžbenika)
 • Judaš M. i Kostović I. (1997). Temelji neuroznanosti (2. izdanje na webu) (izabrani dijelovi udžbenika).
Dopunska
 • Kalat J.W. (2012). Biological Psychology (International ed., 11th revised ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co. Inc.
 • Carlson N. R. (2012). Physiology of Behavior (11th ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Kolb B., & Whishaw, I. Q. (2010). An Introduction to Brain and Behavior (International ed., 3rd ed.). New York, NY: Worth Publishers.
 • Kandel E. R., Schwartz J. H. & Jessell T. M. (Eds.) (2000). Principles of Neural Science (4th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
 • Pinel J. P. J. (2014). Biopsychology (9th edition). Pearson (izabrani dijelovi udžbenika)
 • Izvorni znanstveni radovi
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35 bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kumulativno na dva kolokvija i na seminarskom izlaganju)
 • Uredno izvršene seminarske obveze (pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje)
 • Uredno izvršene obveze s vježbi (predani izvještaji)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti (dva kolokvija i seminarsko izlaganje)
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – max. 70 bodova:

 • 1. kolokvij – max. 30 bodova
 • 2. kolokvij – max. 30 bodova
 • seminarski rad – max. 10 bodova

2. Završni ispit – max. 30 bodova (minimum za prolaz je 50% točne riješenosti)

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100 bodova
 • vrlo dobar (4) – 80  89,9 bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9 bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9 bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Seminarski rad 0.35 10
Ukupno tijekom nastave 3.95 70
Završni ispit 1.05 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u kolegij; Biološka psihologija kao dio neuroznanosti
2. Evolucija, geni, iskustvo: promišljanja o biologiji ponašanja
3. Razvojno porijeklo i temeljna podjela živčanog sustava
4. Stanice u živčanom sustavu; Neuron kao temeljna funkcionalna jedinica
5. Glavne strukture mozga čovjeka – smještaj, građa i funkcija
6. Neuronska podražljivost i provodljivost; Mirujući, graduirani i akcijski potencijali
7. Prijenos signala između neurona - sinapse; Receptori i unutarstanična signalizacija
8. Neurotransmiteri; Principi djelovanja psihoaktivnih tvari
9. Istraživanja u biološkoj psihologiji: metode proučavanja živčanog sustava
10. Istraživanja u biološkoj psihologiji: metode proučavanja ponašanja
11. Prenatalni i postnatalni razvoj mozga; Neuroplastičnost
12. Načela organizacije osjetnih sustava; Slušni i vestibularni sustav
13. Vidni sustav: od oka do kore velikog mozga; Kortikalni mehanizmi vida
14. Somatosenzorni sustav; Kemijski osjeti; Selektivna pažnja
15. Senzomotorički sustav
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminare
2. Izlaganja seminarskih tema
3. Izlaganja seminarskih tema
4. Izlaganja seminarskih tema
5. Izlaganja seminarskih tema
6. Izlaganja seminarskih tema
7. Izlaganja seminarskih tema
8. Kolokvij 1
9. Izlaganja seminarskih tema
10. Izlaganja seminarskih tema
11. Izlaganja seminarskih tema
12. Izlaganja seminarskih tema
13. Izlaganja seminarskih tema
14. Kolokvij 2
15. Izlaganja seminarskih tema
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvod u vježbe
2. Vježbe uz nastavnu temu
3. Vježbe uz nastavnu temu
4. Vježbe uz nastavnu temu
5. Vježbe uz nastavnu temu
6. Vježbe uz nastavnu temu
7. Vježbe uz nastavnu temu
8. Kolokvij 1 - osvrt
9. Vježbe uz nastavnu temu
10. Vježbe uz nastavnu temu
11. Vježbe uz nastavnu temu
12. Vježbe uz nastavnu temu
13. Vježbe uz nastavnu temu
14. Kolokvij 2 - osvrt
15. Vježbe uz nastavnu temu