Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2017. / 2018. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta SOCIJALNA PSIHOLOGIJA III
Kratica predmeta PSD13 Šifra predmeta 101724
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Tihana Brkljačić
Akademski stupanj Docent Zvanje Docent
Kontakt e-mail tihana.brkljacic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 605
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivan-Pavao Matić
Akademski stupanj Magistar psihologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail ivan-pavao.matic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 650
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s odrednicama socijalne interakcije te osobnih i međugrupnih odnosa.

Sadržaj predmeta: Druženje i razvoj prijateljstava. Romantični i bliski odnosi. Prosocijalno ponašanje. Agresivno ponašanje. Grupe i grupni učinak. Međugrupni odnosi. Predrasude. 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Navesti i objasniti kako osobne karakteristike određuju prosocijalno i agresivno ponašanje; Analizirati situacijske odrednice agresivnog i prosocijalnog ponašanja; Ustanoviti strategije poticanja prosocijalnog ponašanja i smanjenja agresivnog ponašanja; Navesti i objasniti odrednice učinka grupe; Objasniti kako grupa djeluje na izvođenje zadataka pojedinca; Opisati razloge sklonosti predrasudama; Utvrditi tehnike smanjenja predrasuda; Primijeniti tehniku rada razreda-slagalice
Literatura
Obvezna
 • Aronson, E., Wilson, T. D. i Akert, R. M. (2005). Socijalna psihologija. Zagreb: Mate.
 • Hewstone, M., Stroebe, W. (Ur.) (2003). Socijalna psihologija: europske perspektive. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska
 • Znanstveni i stručni časopisi, domaći i strani, iz područja suvremene socijalne psihologije
 • Tijekom nastave studenti će biti upućeni na ostalu dopunsku literaturu po potrebi
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokviji, seminarski rad)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene:

 • seminarski zadatak – 20%
 • 1. kolokvij – 25%
 • 2. kolokvij – 25% 

2. Završni pismeni ispit – 30 % ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarski rad 0.56 20
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 8. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Druženje i razvoj prijateljstava
3. Romantična privlačnost i bliski odnosi
4. Prosocijalno ponašanje I. dio
5. Prosocijalno ponašanje II. dio
6. Agresivno ponašanje I. dio
7. Agresivno ponašanje II. dio
8. Kolokvij 1
9. Grupni učinak I. dio
10. Grupni učinak II. dio
11. Međugrupni odnosi I. dio
12. Međugrupni odnosi II. dio
13. Međugrupni odnosi III. dio
14. Kolokvij 2
15. Završno predavanje
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
3. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
4. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
5. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
6. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
7. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
8. Kolokvij 1
9. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
10. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
11. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
12. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
13. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
14. Kolokvij 2
15. Završno predavanje
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
3. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
4. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
5. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
6. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
7. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
8. Kolokvij 1
9. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
10. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
11. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
12. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
13. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
14. Kolokvij 2
15. Završno predavanje