Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u digitalnu humanistiku
Kratica predmeta POVD21 Šifra predmeta 218339
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Đilda Pečarić
Akademski stupanj/naziv doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

S obzirom da nove tehnologije transformiraju način rada u različitim znanstvenim disciplinama, uključujući i humanističke znanosti, cilj predmeta je upoznavanje studenata sa informacijskim i komunikacijskim tehnologijama koje se koriste u humanističkim znanostima. Studenti će se upoznati s različitim alatima i metodama za prikupljanje, obradu, prezentaciju i korištenje digitalne građe.

Kolegij daje je uvod u područje digitalne humanistike, i pruža osnove digitalnog pristupa relevantnog za humanističke znanosti. Obuhvaća pregled osnovnih pojmova i metoda digitalne humanistike i digitalizacije dokumenata. Studenti će usvojiti znanja iz različitih sustava za: klasifikaciju, označavanje i pohranu podataka i dokumenata. Kao i različite metode i alate prikupljanja, obrade i prezentacije podataka i/ili dokumenata.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Koristiti doprinos drugih znanstvenih disciplina u historiografskom radu; 2. Usvojiti suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije i vještine komuniciranja; 3. Usvojiti različite alate i metode za prikupljanje, obradu, prezentaciju i korištenje digitalne građe; 4. Usvojiti osnove različitih sustava za klasifikaciju, označavanje i pohranu podataka i dokumenata; 5. Usvojiti osnove digitalizacije dokumenata; 6. Usvojiti osnove vizualne prezentacije podataka.
Literatura
Obvezna

A Companion to Digital Humanities, ed. S. Schreibman, R. Siemens, J. Unsworth. Oxford: Blackwell, 2004. URL: http://www.digitalhumanities.org/companion/ (odabrana poglavlja); J. Drucker, D. Kim, I. Salehian & A. Bushong. Introduction to Digital Humanities. 2014. URL: http://dh101.humanities.ucla.edu/wp-content/uploads/2014/09/IntroductionToDigitalHumanities_Textbook.pdf

Dopunska

V. Bush, “As We May Think.” The Atlantic, July 1945.; D. Harris Cline. Six Degrees of Alexander: Social Network Analysis as a Tool for Ancient History;  M. Düring. From Hermeneutics to Data to Networks: Data Extraction and Network Visualization of Historical Sources. URL: https://programminghistorian.org/lessons/creating-network-diagrams-from-historical-sources; K. Juričić, A. Meštrović: Pregled tehnika i postupaka poravnavanja ontologija. Zbornik Veleučilišta u Rijeci, Vol. 1 (2013), No. 1, 75-93; Rudarenje podataka – Data Mining/Pretraživanje podataka. URL: http://razno.sveznadar.info/10-doc-PDF/8_RudarenjePodataka.pdf.; R. Vrana: Digital Repositories and The Future of Preservation and Use of Scientific Knowledge. Informatologija 44 (1), 2011., 55-62; S. Zgorelec, Klasifikacijski sustavi – suvremeni problemi i tendencije, Arhivski vjesnik, god. 44 (2001), 85-92.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – 1. kolokvij (pismeni); 2. kolokvij (pismeni);

Završni ispit – pismeni.

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:

nedovoljan (1) – 0 do 49,9 %

dovoljan (2) – 50 do 64,9 %

dobar (3) – 65 do 79,9 %

vrlo dobar (4) – 80 do 89,9 %

izvrstan (5) – 90 do 100 %

Način stjecanja ocjene:

  1. Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene
    1. kolokvij – 35 %
    2. kolokvij – 35 %

 

  1. Završni ispit – 30 % ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50 % ispita)

pismeni ispit – 30 %

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij - 7. nastavni termin;
2. kolokvij – 12. nastavni termin.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Povijest digitalne humanistike
3. Osnovni pojmovi i metode digitalne humanistike
4. Klasifikacijski sustavi
5. Ontologije i metapodatci
6. Baze podataka
7. Kolokvij
8. Repozitoriji
9. Digitalizacija i autorska prava
10. Rudarenje podataka i analiza teksta
11. Vizualizacija i informacija
12. Kolokvij
13. Novi modeli znanstvenog publiciranja
14. Analiza mreže
15. Korisničko sučelje
Seminari
Tjedan Tema
1. Pretraživanje i analiza različitih repozitorija
2. Pretraživanje i analiza različitih repozitorija
3. Pretraživanje i analiza različitih repozitorija
4. Vježbe iz klasifikacije pojmova
5. Označavanje dokumenata
6. Podatci i informacije
7. Kolokvij
8. Upoznavanje sa platformom za publiciranje i sustavom za upravljanje informacijama
9. Digitalizacija dokumenta
10. Alati za analizu podataka
11. Vizualizacija teksta
12. Kolokvij
13. Alati za analizu podataka
14. Vizualizacija mreže
15. Vizualna reprezentacija sučelja