Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u demografiju
Kratica predmeta POVP5-9 Šifra predmeta 104565
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Roko Mišetić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail roko.misetic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 691
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Tomislav Belić
Akademski stupanj/naziv Magistar geografije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail tomislav.belic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 674
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta:

Stjecanje znanja o predmetu i metodama demografskih istraživanja te metodama i tehnikama prikupljanja podataka o stanovništvu. Usvajanje znanja o čimbenicima i sastavnicama demografskog razvoja i njegovoj ulozi u napretku društva.

Sadržaj predmeta:

Demografija kao društvena znanost. Metode i tehnike demografskih istraživanja. Izvori podataka o stanovništvu. Odabrana poglavlja iz demografske teorije. Teorija demografske tranzicije. Dinamične i strukturne odrednice i sastavnice kretanja stanovništva. Prirodna osnova i društvena sredina kao odrednice razvoja stanovništva. Projekcije stanovništva svijeta. Populacijska i obiteljska politika. Demografska transformacija Hrvatske.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Definirati osnovne demografske pojmove 2. Izdvojiti glavne značajke osnovnih teorija razvoja stanovništva 3. Koristiti različite izvore podataka o stanovništvu 4. Prepoznati osnovne vrste projekcija stanovništva i populacijskih politika 5. Opisati tijek razvoja demografske transformacije Hrvatske 6. Samostalno izračunati osnovne pokazatelje kretanja stanovništva, biološkog, kulturno-antropološkog i društveno-ekonomskog sastava stanovništva
Literatura
Obvezna

Wertheimer-Baletić, A., (1999). Stanovništvo i razvoj. Zagreb: Mate. (odabrana poglavlja); Nejašmić, I., (2005). Demogeografija – stanovništvo u prostornim odnosima i procesima. Zagreb: Školska knjiga.  (odabrana poglavlja)

Dopunska

Živić, D.,  Pokos, N. i Mišetić, A., ur. (2005). Stanovništvo Hrvatske – dosadašnji razvoj i perspektive, Biblioteka Zbornici. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.; Relevantni članci objavljeni u domaćim znanstvenim časopisima: Acta Geographica Croatica, Društvena istraživanja, Geoadria, Hrvatski geografski glasnik, Migracijske i etničke teme, Sociologoja i prostor (Sociologija sela), Revija za sociologiju, Revija za soicijalnu politiku.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom planu nastave;
  2. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% ukupne ocjene tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti –  ostvareno kumulativno
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti  – 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni)
  2. Završni ispit (pismeni).
Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ukupne ocjene koja je temeljena na bazi 100 bodova:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • 1. kolokvij – max. 30 bodova (20 pitanja – 10 pitanja po 2 boda i 10 pitanja po 1 bod)
  • 2. kolokvij – max. 40 bodova (25 pitanja – 15 pitanja po 2 boda i 10 pitanja po 1 bod)

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – max. 30 bodova (5 zadataka po max. 6 bodova)
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.35 30
Kolokvij-međuispit 0.5 40
Ukupno tijekom nastave 1.65 70
Završni ispit 0.35 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 7. tjedan nastave; 2. kolokvij: 15. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje.
2. Demografija kao društvena znanost. Metode i tehnike demografskih istraživanja.
3. Izvori podataka o stanovništvu.
4. Odabrana poglavlja iz demografske teorije. Teorija demografske tranzicije.
5. Dinamične sastavnice kretanja stanovništva (ukupno kretanje stanovništva).
6. Dinamične sastavnice kretanja stanovništva (prirodno kretanje stanovništva).
7. Kolokvij.
8. Dinamične sastavnice kretanja stanovništva (mehaničko kretanje stanovništva).
9. Dinamične sastavnice kretanja stanovništva (mehaničko kretanje stanovništva).
10. Biološki sastav stanovništva.
11. Biološki sastav stanovništva.
12. Društveno-gospodarski sastav stanovništva.
13. Kulturno-antropološki sastav stanovništva.
14. Populacijska i obiteljska politika.
15. Kolokvij.
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodne vježbe.
2. Izračun i način prikazivanja ukupnog kretanja stanovništva.
3. Izračun i način prikazivanja ukupnog kretanja stanovništva.
4. Izračun i način prikazivanja prirodnog kretanja stanovništva.
5. Izračun i način prikazivanja prirodnog kretanja stanovništva.
6. Izračun i način prikazivanja mehaničkog kretanja stanovništva.
7. Kolokvij.
8. Izračun i način prikazivanja mehaničkog kretanja stanovništva.
9. Pokazatelji biološkog sastava stanovništva.
10. Pokazatelji biološkog sastava stanovništva.
11. Načini prikazivanja biološkog sastava stanovništva.
12. Načini prikazivanja biološkog sastava stanovništva.
13. Pokazatelji i načini prikazivanja kulturno-antropološkog sastava stanovništva.
14. Pokazatelji i načini prikazivanja ekonomskog sastava stanovništva.
15. Kolokvij.