Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u bioetiku
Kratica predmeta POVP3-10 Šifra predmeta 112033
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Anto Čartolovni
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail anto.cartolovni@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 628
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Odilon Singbo
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail odilon.singbo@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 623
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Josip Markotić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail josip.markotic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 628
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi kolegija: Upoznavanje s uzrocima nastanka bioetike, s njezinim povijesnim razvojem, definicijom i metodom, glavnim pristupima i paradigmama te njezinim mjestom u okrilju znanosti i u društvu.

Sadržaj kolegija: Bioetika u svjetlu interdisciplinarnog dijaloga; Bioetika kao znanost o preživljavanju; Bios-etos-logos; Bioetika i filozofska etika; Bioetika i teološka etika; Bioetika i medicinska etika; Bioetika kao samostalna disciplina; Bioetika i religija; Bioetika i biologijske znanosti; Bioetika i biomedicinske znanosti; Bioetika i tehnika; Bioetičke paradigme; Kvaliteta života i svetost života; Bioetička edukacija; Bioetičko povjerenstvo; Bioetika-biopravo-biopolitika. Aktualni bioetički problemi.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Navesti osnovna obilježja bioetike kao znanosti i definirati osnovne bioetičke pojmove 2. Opisati i analizirati osnovne bioetičke probleme s kojima se susreće današnje društvo i današnji čovjek 3. Interpretirati antropološka i bioetička polazišta u svjetlu kršćanske etike 4. Osmisliti načine ublažavanja i prevencije posljedica bioetički neodgovornog ponašanja.
Literatura
Obvezna

Matulić, T. (2001). Bioetika. Zagreb: Glas Koncila. (odabrani dijelovi) ; Matulić, T. (2006). Vodič kroz bioetiku I. Zagreb: Glas Koncila. (odabrani dijelovi) ; Matulić, T. (2006). Vodič kroz bioetiku II. Zagreb: Glas Koncila. (odabrani dijelovi) ; Matulić, T. (2006). Vodič kroz bioetiku, III. Zagreb: Glas Koncila. (odabrani dijelovi) ; Valjan,V. (2004). Bioetika. Sarajevo: Svjetlo Riječi. (odabrani dijelovi) ; Aramini, M. (2009). Uvod u bioetiku. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. (odabrani dijelovi).

Dopunska

Pozaić, V., ur. (1999). Droga. Od beznađa do nade. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove. ;
Pozaić, V., ur. (2004). Ekologija. Znanstveno-etičko-teološki upiti i obzori. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove. ; Pozaić, V., ur. (2002). Kultura života. Radovi simpozija Pokreta za život Krčke biskupije. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove. ; Pozaić, V., ur. (1992). AIDS. Činjenice – zavaravanja – nade. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove. ; Jonsen, A. R. (1998). The Birth of Bioethics. New York: Oxford University Press. ; Beauchamp, T. L. i Childress, J. F. (1994). Principles of Biomedical Ethics (4th Edition). New York i Oxford: Oxford University Press. ; Demmer, K. (1987). Leben in Menschenhand. Grundlagendes bioethischen Gesprächs. Freiburg: s. d. ; Čović, A., ur. (2000). Izazovi bioetike. Zagreb: Pergamena. ; Pozaić, V. (1985). Život dostojan života. Eutanazija u prosudbi medicinske etike. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove.; Radan M., Vuletić S., Rakošec Ž., Šperanda Ž., Bioetička kompleksnost problematike zamjenskoga majčinstva, u: Diacovensia 23 (2015) 1, 35-70.; Vuletić S., Problem neplodnosti i moralni izazovi biomedicinskih zahvata u ljudsko rađanje. Uz rezultate znanstveno-istraživačkoga projekta »Kršćanski identitet i kvaliteta bračnog i obiteljskog života«, u: Diacovensia, 18 (2010.) 3, 587-606.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (pismeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • 1. kolokvij – 35%
  • 2. kolokvij – 35%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • pismeni ispit – 30%

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 8. i 13. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u bioetiku: nastanak i definicija
2. Bioetika u svjetlu interdisciplinarnog dijaloga
3. Bioetika kao samostalna znanost
4. Bioetika i njezina načela
5. Pobačaj
6. Umjetna oplodnja
7. Presađivanje organa
8. Kolokvij 1
9. Etički problemi ovisnosti
10. Eutanazija i samoubojstvo
11. Palijativna skrb
12. Bioetički izazovi kibernetike
13. Kolokvij 2
14. Prava pacijenata i bioetička povjerenstva
15. Bioetika i okoliš