Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
2.
Usmjerenje Suvremena povijest

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Samostalna Hrvatska i Domovinski rat
Kratica predmeta POVD233 Šifra predmeta 101714
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ante Nazor
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je na temelju povijesnih izvora dati pregled Domovinskoga rata, odnosno njegova uzroka, tijeka i posljedica. Na predavanjima bi bile obrađena politička i vojna problematika, ali i nastojanje hrvatskih vlasti da s predstavnicima Srba u Hrvatskoj postignu dogovor o rješenju srpskoga pitanja u Hrvatskoj. Na temelju zakona Republike Hrvatske prikazat će se stupanj autonomije i etničkih prava koja su bila osigurana nacionalnim manjinama u Hrvatskoj, a kroz dokumente i memoarsko gradivo rekonstruirala bi se i politika međunarodne zajednice i njena uloga u mirovnim inicijativama od međunarodnog priznanja Hrvatske do mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja. Planirani seminari temeljili bi se na odabranom arhivskom gradivu (dokumentima, fotografijama i video zapisima) koje posjeduje Hrvatski memorijalno dokumentacijski centar Domovinskog rata. Arhivsko gradivo bilo bi prilagođeno predavanju, kao temelj za razumijevanje političkih događaja u procesu osamostaljenja suvremene hrvatske države, te postizanja punog suvereniteta i teritorijalnog integriteta u njenim međunarodno priznatim granicama.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati temeljnim historiografskim pojmovima iz novije hrvatske povijesti (povijesti Domovinskog rata) 2. Prepoznati temeljne procese iz iz novije hrvatske povijesti (povijesti Domovinskog rata) 3. Prikupljati stručnu i znanstvenu literaturu i istraživati izvore u arhivima, knjižnicama, muzejima i drugim ustanovama 4. Kritički analizirati i interpretirati izvore, znanstvenu i stručnu literaturu 5. Napisati jasan i strukturiran pismeni rad 6. Održati jasno i strukturirano usmeno izlaganje 7. Aktivno i argumentirano sudjelovati u raspravi 8. Koristiti suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije i vještine komuniciranja.
Literatura
Obvezna

N. Barić, Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.-1995., Zagreb 2005.; Stvaranje hrvatske države i Domovinski rat (Zdenko Radelić, Davor Marijan, Nikica Barić, Albert Bing i Dražen Živić), Zagreb 2006.; Slom Titove armije (JNA i raspad Jugoslavije, 1987.-1992.), Zagreb 2008.; M. Valentić, Rat protiv Hrvatske 1991. – 1995.,Velikosrpski projekti od ideje do realizacije, Zagreb 2010.

Dopunska

O. Žunec, Goli život – socijetalnedimenzijepobuneSrbauHrvatskoj, I-II, Zagreb, 2007.; Ujedinjeni narodi, Rezolucije o Republici Hrvatskoj, UNPROFOR, ur. A. Milardović, Osijek 1995.; Ustav Republike Hrvatske, Narodne novine, broj 56, 22. prosinca 1990.; B. Jović, Poslednji dani SFRJ: Izvodi iz dnevnika. Beograd 1995.; V. Kadijević, Moje viđenje raspada, Beograd 1993.; M. Sekulić, Knin je pao u Beogradu, Bad Vilbel 2000.; D. Domazet Lošo, Hrvatski domovinski rat 1991.-1995. – strateški pogled, Zagreb 2010.; A. Nazor, Velikosrpska agresija na Hrvatsku 1990-ih, Zagreb 2012.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 30%
  • 1. kolokvij – 20%
  • 2. kolokvij – 20%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarski rad 1.14 30
Kolokvij-međuispit 0.76 20
Kolokvij-međuispit 0.76 20
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 9. i 15. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Medijska kampanja srpskog tiska od kraja 80-tih godina 20. stoljeća do početka rata u Hrvatskoj
3. Višestranački izbori i odluke Sabora RH, temelj suživota Hrvata i Srba u Hrvatskoj
4. Protuustavno djelovanje pobunjenih Srba u Hrvatskoj
5. Proglašenje suverenosti i samostalnost RH, 25. lipnja 1991. i raskid držano - pravnih veza RH sa SFRJ 8. listopada 1991.
6. Velikosrpska agresija na Republiku Hrvatsku i obrana njezine samostalnosti i cjelovitosti
7. Internacionalizacija sukoba u RH, odluke Arbitražne komisije Konferencije o miru u Jugoslaviji - Badinterova komisija i međunarodno priznanje Republike Hrvatske
8. Aktivnosti Ujedinjenih Naroda (UN-a) i međunarodne zajednice na uspostavi mira u Republici Hrvatskoj 1991.-1995. te Mirovne inicijative Vlade RH i međunarodne zajednice do vojno–redarstvene operacije „Oluja“
9. Kolokvij
10. Rati u Bosni i Hercegovini
11. Oslobodilačke akcije i operacije hrvatskih snaga u RH
12. Oslobodilačke operacije hrvatskih snaga u BiH i Daytonski sporazum
13. Mirna reintegracija Hrvatskog Podunavlja
14. Katolička crkva u Domovinskom ratu
15. Izvori „Republike Srpske Krajine“
Seminari
Tjedan Tema
1. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
2. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
3. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
4. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
5. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
6. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
7. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
8. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
9. Kolokvij
10. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
11. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
12. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
13. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
14. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
15. Kolokvij