Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
2.
Usmjerenje Stari vijek i srednji vijek

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Srednjovjekovni grad
Kratica predmeta POVD246 Šifra predmeta 177696
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Zrinka Pešorda Vardić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Studenti će se kroz literaturu i kroz rad na vrelima upoznati s vrstama, funkcijama i strukturama grada i gradskog života u srednjovjekovlju.  Različiti topografski, gospodarski, pravni ili društveni čimbenici utjecali su na različito oblikovanje i funkcioniranje  gradova i gradskih društava kako na prostoru hrvatskog srednjovjekovlja, tako i na širem europskom prostoru. Upravo ta tipološka različitost na hrvatskom prostoru omogućava dobru komparaciju s razvojem srednjovjekovnih gradova na širem europskom prostoru, što će se proučavati na kolegiju. Studenti će istraživati kako opće obrasce, tako i individualne specifičnosti vezane uz koncepte srednjovjekovnog grada, s fokusom na srednjovjekovni grad hrvatskog srednjovjekovlja kao dio urbane mreže europskog srednjovjekovlja. Istraživat će socioekonomski život srednjovjekovnih gradova u kontekstu njihove prirodne okoline, zemljopisnog smještaja, oblika vlasti te političkih i pravnih struktura.

Teme koje će se pri tome pobliži istraživati su: prostorni razvoj srednjovjekovnog grada, organizacija gradskog prostora, demografija srednjovjekovnog grada, organizacija političke uprave u gradovima, simbioza gradske zajednice i Crkve, odnosi grada i njegova okolice – prostori i mreže, društvene strukture srednjovjekovnih gradova, gradske sloboštine i koncepti srednjovjekovnog građanstva, socijalne skupine u gradovima, gospodarski život srednjovjekovnih grada, gradovi kao središta obrazovanja, kulturnih i intelektualnih gibanja, predodžbe grada u srednjovjekovnom imaginariju.

Kolegij će se dijelom temeljiti na inozemnoj znanstvenoj literaturi, s obzirom na vrlo opsežnu istraženost urbane povijesti u svjetskoj historiografiji, kao i na referentnim djelima hrvatske historiografije, te objavljenim vrelima.  Svakom će se studentu  osigurati compendium od odabranih radnih materijala, koji će biti dostupan putem platforme Loomen.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Steći znanja o nastanku, oblicima i razvoju srednjovjekovnih gradova 2. Steći vještine usporedbe obilježja gradova hrvatskog srednjovjekovlja u kontekstu gradova europskog srednjovjekovlja 3. Analizirati i interpretirati vrela u njihovom povijesnom kontekstu 4. Shvatiti razvojne historiografske smjerove hrvatske medijevistike 5. Stvarati vlastite stavove usporedbom zaključaka stručne literature i interpretacije izvora 6. Steći vještine potrebne za pisanje magistarskog rada
Literatura
Obvezna

Norman Pounds. The Medieval City. Westport: Greenwood Publishing Group, 2005. (odabrana poglavlja); Keith D. Lilley, Urban Life in the Middle Ages, 1000-1450, Basingstoke and New York: Palgrave, 2002. (odabrana poglavlja); David Nicholas, The Later Medieval City, Routlege, 1997. (odabrana poglavlja); Zrinka Nikolić Jakus, „Počeci srednjovjekovnog grada“, u: Ivo Goldstein i Slavko Goldstein (ur.). Povijest grada Zagreba. Knjiga 1. Od prethistorije do 1918., Zagreb : Novi Liber, 2012, str. 30-63.; Tomislav Raukar, Srednjovjekovni grad na istočnom Jadranu: prostor i društvo. Spomenica Ljube Bobana. Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 35-48.; Tomislav Raukar, “Komunalna društva u Dalmaciji u XIV stoljeću”, Historijski zbornik 33-34 (1980-1981): 139-209.; Tomislav Raukar, “Komunalna društva u Dalmaciji u XV st. i prvoj polovini XVI stoljeća”, Historijski zbornik 35 (1982): 43-118.; Ludwig Steindorff, “Stari svijet i novo doba. O formiranju komune na istočnoj obali Jadrana”, Starohrvatska prosvjeta 16 (1986): 141-152.; Katalin Szende, „Town Foundation in East Central Europe and the New World in a Comparative Perspective“, u:  Gerhard Jaritz i Katalin Szende (ur.), Medieval East Central Europe in a Comparative Perspective: From Frontier Zones to Lands in Focus. Abingdon – New York: Routledge, 2016., 157-184.; Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo, Split: Književni krug, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i  Pravni fakulet Sveučilišta u Splitu, 2015. (odabrani tekstovi); Opsada Zadra / Obsidio Iadrensis, rukopis Veljka Gortana priredili Branimir Glavičić i Vladimir Vratković u suradnji s Damirom Karbićem, Miroslavom Kurelcem i Zoranom Ladićem, Zagreb: HAZU, 2007. (odabrani dijelovi); Toma Arhiđakon, Historia Salonitana: povijest salonitanskih i splitskih prvosvećenika. Predgovor, latinski tekst, kritički aparat i prijevod na hrvatski jezik Olga Perić; povijesni komentar Mirjana Matijević Sokol; studija Toma Arhiđakon i njegovo djelo Radoslav Katičić. Split: Književni krug, 2003. (odabrani dijelovi); Filip De Diversis, Opis slavnog grada Dubrovnika. Prev. Zdenka Janeković -Römer. Zagreb: Dom i svijet, 2004. (odabrani dijelovi)

Dopunska

Mladen Andreis, Irena Benyovsky Latin i Ana Plosnić Škarić, „Socijalna topografija Trogira u 14. st.“, Povijesni prilozi 33 (2007): 103-192; Ivo Babić, Prostor između Trogira i Splita, Trogir: Muzej grada Trogira, 1984.; Ivan Basić, „Gradovi obalne Dalmacije u De administrando imperio: najstarija povijest Splita u svjetlu dvaju pojmova Konstantina VII Porfirogeneta“, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 42 (1): 65-82.; Vladimir Bedenko, “Društvo i prostor srednjovjekovnog Gradeca”, u: Ivan Kampuš (ur.), Zagrebački Gradec 1242-1850, Zagreb: Grad Zagreb, 1994, 37-49.; Irena Benyovsky  Latin, Srednjovjekovni Trogir. Prostor i društvo, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2009.; Irena Benyovsky  Latin, “The Venetian impact on urban change in Dalmatian towns in the first half of the fifteenth century“, Acta Histriae 22 (3) (2014): 2-44.; Irena Benyovsky, “Privatni prostori grada Trogira u kasnom srednjem vijeku”, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 29 (1) (1996), 53-67.; Irena Benyovsky, Mladen Andreis i Ana Plosnić, „Socijalna topografija Trogira u 13. stoljeću“, Povijesni prilozi 25 (2003): 37-91.; Lukša Beritić, Urbanistički razvitak Dubrovnika, Zagreb: Zavod za arhitekturu i urbanizam Instituta za likovne umjetnosti JAZU, 1958.; Neven Budak, „Budući da smo htjeli u Zagrebu na brdu Gradecu sagraditi slobodni grad…Rađanje Gradeca – okolnosti, poticaji, slijed” u: Zlatna bula 1242-199 (Katalog izložbe), Zlatko Stublić (ur.), Zagreb 1992, 21-32.; Neven Budak, Gradovi Varaždinske županije u srednjem vijeku: (urbanizacija Varaždinske županije do kraja 16. stoljeća), Koprivnica: Nakladna kuća Dr. Feletar, 1994.; Neven Budak (ur.), Towns and Communication, vol. 1: Communication in Towns, ur.. Zagreb: Leykam International, 2009. (poglavlja vezana uz srednjovjekovno razdoblje); Trevor Dean, The Towns of Italy in the Later Middle Ages, Manchester-New York: Manchester University Press, 2000.; Elisabeth Gruber, Mihailo Popović, Martin Scheutz i Herwig Weigl (ur.), Städte im lateinischen Westen und im griechischen Osten zwischen Spätantike und Früher Neuzeit: Topographie – Recht – Religion, Beč: Böhlau Verlag, 2016.; Slavo Grubišić, Šibenik kroz stoljeća, Šibenik: Muzej grada Šibenika, 1974.; Hubert Houben i Kristjan Toomaspoeg (ur.), Towns and Communication: Communication Between Towns, vol. 2. Galatina: Congedo Editore – Università del Salento, 2011. (poglavlja vezana uz srednjovjekovno razdoblje); Zdenka Janeković Römer, “Građani, stanovnici, podanici, stranci, inovjerci u srednjovjekovnom Dubrovniku.” u: Raukarov zbornik: zbornik u čast Tomislava Raukara, ed. Neven Budak. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF Pres, 2005, 317-345.; Zdenka Janeković Römer, „Splitski statut: ogledalo razvoja komune“ u: Željko Radić, Marko Trogrlić, Massimo Meccarelli i Ludwig Steindorff (ur.), Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo, Split: Književni krug, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i  Pravni fakulet Sveučilišta u Splitu, 2015, 69-90; Philip Jones, The Italian City-State: From Commune to Signoria, Oxford: Oxford University Press, 1997.; Ivan Kampuš (ur.), Zagrebački Gradec 1242-1850, Zagreb: Grad Zagreb 1994.; Damir Karbić, “Odnosi gradskoga plemstva i bribirskih knezova Šubića: Prilog poznavanju međusobnih odnosa hrvatskih velikaša i srednjovjekovnih dalmatinskih komuna.” Povijesni prilozi 35 (2008): 43-60.; Marija Karbić, „Slavonski gradovi u trgovini između Ugarske, Jadrana i Njemačkog Carstva/Szlavón városok a Magyarország, az Adria térsége és a Német Császárság közötti kereskedelemben“ u: Pál Fodor, Dinko Šokčević , Jasna Turkalj i Damir Karbić (ur.) A horvát-magyar együttélés fordulópontjai: intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara: ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura, Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet i Hrvatski institut za povijest, 2015, 302-257.; Marija, Karbić, „Svakodnevnica u gradskim naseljima srednjovjekovne Slavonije“, Kolo 16 (4) (2006): 178187.; Marija Karbić i Bruno Škreblin, „Grad na rijeci ili pored nje: srednjovjekovni Zagreb i rijeka Sava“, u: Branko Ostajmer (ur.), Rijeka Sava u povijesti. Zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 18- 19. listopada 2013. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje , 2015, 163-179.; Nada Klaić, Trogir u srednjem vijeku. Javni život grada i njegovih ljudi, Trogir: Muzej grada Trogira, 1985.; Nada Klaić, Zagreb u srednjem vijeku, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1982.; Nada Klaić, Crtice o Vukovaru u srednjem vijeku, Vukovar: Gradski muzej, 1983.; Nada Klaić, “Prilog pitanju postanka slavonskih varoši”, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zagrebu 3 (1955): 41-59.; Nada Klaić i Ivo Petricioli, Prošlost Zadra: Zadar u srednjem vijeku sv. 2. (Zadar: Filozofski fakultet u Zadru, 1976.); Nada Klaić, Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku, Zagreb: Školska knjiga, 1976, 286-306, 531-542.; Josip Kolanović, Šibenik u kasnom srednjem vijeku, Zagreb: Školska knjiga, 1995.; Bariša Krekić, “Slike iz gradske svakodnevnice: prilozi proučavanju života u Dubrovniku u doba humanizma i renesanse,” Anali Zavoda za povijesne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 26 (1988): 7-28.; Patrick Lantschner, The Logic of Political Conflict in Medieval Cities: Italy and the Southern Low Countries, 1370-1440, Oxford University Press, 2015.; Keith D. Lilley, City and Cosmos: the Medieval World in Urban Form, London: Reaktion Books, 2009.; Nella Lonza, „Splitski statut i praksa odlučivanja u Velikom vijeću sredinom 14. stoljeća“, u: Željko Radić, Marko Trogrlić, Massimo Meccarelli i Ludwig Steindorff (ur.), Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo, Split: Književni krug, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i  Pravni fakulet Sveučilišta u Splitu, 2015, 147-167; Nella Lonza, „Dubrovački statut, temeljna sastavnica pravnog poretka i biljeg političkog identiteta“, u: Statut grada Dubrovnika (priredili Ante Šoljić, Zdravko Šundrica, Ivo Veselić) Dubrovnik: Državni arhiv u Dubronviku, 2002, 11-46.; Tomislav Marasović, „Prilog istraživanju transformacija kasnoantičke jezgre u ranosrednjovjekovni grad“ u: Gunjačin zbornik (Miscellanea Stephano Gunjača septuagenario dicata),  Zagreb: s. n.,  1980, 99-112.; Mirjana Matijević Sokol, „Povlastica Andrije II. Varaždinu iz 1209. godine (povijesno-diplomatička analiza)“ u: Miroslav Šicel i Slobodan Kaštela (ur.). 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209. – 2009.: Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 3. i 4. prosinca 2009. godine u Varaždinu. Zagreb, Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2009., 19-26.; Mirjana Matijević Sokol, Toma Arhiđakon i njegovo djelo: rano doba hrvatske povijesti, Jastrebarsko: Naklada Slap, 2002.; Ive Mažuran, Srednjovjekovni i turski Osijek, Osijek i Zagreb: Školska knjiga, 1994.; Bruno Milić, Razvoj grada kroz stoljeća 2 (Srednji vijek), Zagreb: Školska knjiga, 1995.; Zrinka Nikolić Jakus, „Privately Owned Towers in Dalmatian Towns during the High and Central Middle Ages“ u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Authority and Property. ur.  Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014.;Grga Novak, Povijest Splita, sv.  1-4 (Split: Književni krug, 1978.).; Michel Pauly i Alexander Lee (ur.): Urban Liberties and Citizenship from the Middle Ages up to Now / Libertés et citoyenneté urbaines du moyen âge à nos jours / Städtische Freiheiten und bürgerliche Partizipation vom Mittelalter bis heute, Trier: Porta Alba Verlag, 2015.; Henri Pirenne, Medieval Cities: Their Origins and the Revival of Trade, Princeton University Press, 2014. (revidirano izdanje engleskog prijevoda)Maja Planić-Lončarić, Planirana izgradnja na području Dubrovačke Republike, Zagreb 1980.; Milan Prelog. “Dubrovački statut i izgradnja grada (1272-1972).” u: Tekstovi o Dubrovniku. Zagreb-Dubrovnik: Institut za povijest umjetnosti-Društvo prijatelja dubrovačke starine, 2003; Željko Rapanić, Od carske palače do srednjovjekovne općine, Split: Književni krug, 2007.; Tomislav Raukar, „Srednjovjekovni Split i Percevalov statut iz 1312. godine“, u: Željko Radić, Marko Trogrlić, Massimo Meccarelli i Ludwig Steindorff (ur.), Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo, Split: Književni krug, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i  Pravni fakulet Sveučilišta u Splitu, 2015, 15-28.; Tomislav Raukar, “O nekim obilježjima trgovine dalmatinskih gradova u srednjem vijeku ” Historijski zbornik 23-24 (1970./1971.): 411-442.; Tomislav Raukar, “Cives, habitatores, forenses u srednjovjekovnim dalmatinskim gradovima,” Historijski zbornik 29-30 (1976): 139-149.; Tomislav Raukar, Zadar u XV. stoljeću. Ekonomski razvoj i društveni odnosi. (Zagreb: Institut za hrvatsku povijest, 1977.).; Tomislav Raukar, “Consilium generale” i sustav vladanja u Splitu u XIV. stoljeću.” Historijski zbornik 37 (1984): 87-103.; Relja Seferović i Mara Stojan, „Čudo vode: prolegomena za ranorenesansni vodovod u Dubrovniku“, Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 44 (2006):  95-137.; Anngret Simms i Howard B. Clarke (ur.), Lords and Towns in Medieval Europe: The European Historic Towns Atlas Project, London – New York: Routlege: 2016 (odabrana poglavlja);Ludwig Steindorff, „Pravo kao sredstvo stvaranja gradskog identiteta. Slučaj dalmatinskih gradova“, u: Željko Radić, Marko Trogrlić, Massimo Meccarelli i Ludwig Steindorff (ur.), Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo, Split: Književni krug, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i  Pravni fakulet Sveučilišta u Splitu, 2015, 53 -67.; Ludwig Steindorff, „Hrvatska kao ogledalo europske urbane baštine“, Kroatologija: časopis za hrvatsku kulturu, 1 (1), 58-73.; Ludwig Steindorff,  Die dalmatinischen Städte im 12. Jahrhundert. Studien zu ihrer politischen Stellung und gesellschaftlichen Entwicklung. Köln – Wien: Böhlau 1984.; Ludwig Steindorff, “Srednjovjekovni Zagreb – obrazac povijesti srednjoeuropskog grada”, u: Ivan Kampuš (ur.), Zagrebački Gradec 1242-1850, Zagreb: Grad Zagreb 1994, 19-27.; Mate Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb 1976; Gjuro Szabo, Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2006.; Katalin Szende, „Towns along the way. Changing patterns of long-distance trade and the urban network of medieval Hungary“, u: Hubert Houben i Kristjan Toomaspoeg (ur.), Towns and Communication: Communication Between Towns, vol. 2. Galatina: Congedo Editore – Università del Salento, 2011., 161-226.; Segregation – Integration – Assimilation: Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe, ed. Derek Keene,  Balász Nagy  i   Katalin Szende, London: Ashgate, 2009.;Bruno Škreblin, „Etničke i političke skupine u srednjovjekovnom gradu: Primjer gradečkih lingui“, Povijesni prilozi 35 (2008): 91-148.; Danko Zelić, „Wooden Houses in the Statutes and Urban Landscapes of Medieval Dalmatian Communes“ u: Željko Radić, Marko Trogrlić, Massimo Meccarelli i Ludwig Steindorff (ur.), Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo, Split: Književni krug, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i  Pravni fakulet Sveučilišta u Splitu, 2015, 489-507.; Danko Zelić, „Gradski statut kao izvor za povijest urbanog razvoja Šibenika“ u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti 19 (1995): 37-51.; Danko Zelić, „Public and Private Space in a Medieval Dalmatian Town“, u: Marta Font, Maria Sandor (ur.), Mittelalterliche Häuser und Strassen in Mitteleuropa. Varia Archaeologica Hungarica IX , Budapest-Pecs, 2000., 139-148.; Zlatno doba Dubrovnika – XV. i XVI. stoljeće Zagreb-Dubrovnik: Muzejski prostor Zagreb i Dubrovački muzej, 1987; Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction?, Prir. Irena Benovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2017.,

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – izlaganje seminarske teme, predaja seminara u pisanom obliku i kontinuirano praćenje seminarskih obaveza;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze, izlaganje seminarske teme, kontinuirano praćenje seminarskih obaveza i pismena izlaganja 1 i 2.
  2. Završni ispit – esej predan prije izlaska na rok za usmeni ispit na koji student želi izaći i usmeni ispit.
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

 Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

  • seminarske obaveze – 20 % (pripremljeno izlaganje i kontinuirano praćenje seminarskih obaveza 8 %; pisani seminarski rad – 12 %)
  • pismeno izlaganje 1 – 25%
  • pismeno izlaganje 1 – 25%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • esej – 20%
  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarski rad 0.8 20
Kolokvij-međuispit 0.9 25
Kolokvij-međuispit 0.9 25
Pohađanje nastave 1.1 30
Ukupno tijekom nastave 4.9 100
Završni ispit
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4.9 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje: Što je grad u povijesti? Kriteriji i problemi definicije.
2. Nastanak i razvoj srednjovjekovnih gradova – kontinuiteti i novi počeci.
3. Širenje i organiziranje gradskog prostora u srednjovjekovlju.
4. Grad i vlast: Oblikovanje upravnih tijela i ustroj administracije.
5. Vladari, gospodari i gradska zajednica u srednjovjekovlju.
6. Grad i ljudi – veličina i infrastruktura srednjovjekovnih gradova.
7. Društvena struktura gradskog stanovništva u srednjovjkovlju.
8. Grad, građani i politički sukobi.
9. Gradska zajednica u okrilju Crkve.
10. Srednjovjekovni gradovi kao žarišta komunikacijske mreže.
11. Obilježja gospodarstva srednjovjekovnih gradova.
12. Iza zatvorenih vrata – privatni život gradskog stanovništva.
13. Kulturni život srednjovjekovnih gradova.
14. Slike i predodžbe o srednjovjekovnim gradovima.
15. Srednjovjekovni grad – perspektive i mogućnosti historiografskih istraživanja.
Seminari
Tjedan Tema
1. Nastanak i razvoj srednjovjekovnih gradova – kontinuiteti i novi počeci - seminar.
2. Širenje i organiziranje gradskog prostora u srednjovjekovlju - seminar.
3. Grad i vlast: Oblikovanje upravnih tijela i ustroj administracije - seminar.
4. Vladari, gospodari i gradska zajednica u srednjovjekovlju - seminar.
5. Grad i ljudi – veličina i infrastruktura srednjovjekovnih gradova - seminar.
6. Društvena struktura gradskog stanovništva u srednjovjkovlju - seminar.
7. Grad, građani i politički sukobi - seminar.
8. Gradska zajednica u okrilju Crkve - seminar.
9. Srednjovjekovni gradovi kao žarišta komunikacijske mreže - seminar.
10. Obilježja gospodarstva srednjovjekovnih gradova - seminar.
11. Iza zatvorenih vrata – privatni život gradskog stanovništva u srednjovjekovlju - seminar.
12. Kulturni život srednjovjekovnih gradova - seminar.
13. Slike i predodžbe o srednjovjekovnim gradovima - seminar.
14. Srednjovjekovni grad – perspektive i mogućnosti historiografskih istraživanja.
15. Završni seminar.