Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
2.
Usmjerenje Suvremena povijest

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Seminar uz diplomski rad
Kratica predmeta POVD242 Šifra predmeta 166259
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Položeni Seminar uz diplomski rad (zimski semestar)
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 0
Seminari 0
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Odabrani i potvrđeni mentor
Akademski stupanj/naziv Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Odabrani i potvrđeni mentor
Akademski stupanj/naziv Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi: Izraditi diplomski rad pod vodstvom mentora. Izradom diplomskog rada student pokazuje da je sposoban samostalno primijeniti naučene vještine i usvojena znanja: obraditi određeni historiografski problem, primijeniti odgovarajuću znanstvenu metodologiju, proučiti relevantnu literaturu, istražiti i analizirati objavljene i neobjavljene izvore, koristiti se znanstvenim aparatom, napisati rad sukladno uzusima struke.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati temeljnim historiografskim pojmovima vezanim uz temu diplomskog rada 2. Prepoznati temeljne povijesne vezane uz temu diplomskog rada 3. Kritički analizirati izvore 4. Kritički analizirati i interpretirati znanstvenu i stručnu literaturu 5. Shvatiti važnost primjene postojećih znanstvenih teorija pri interpretiranju podataka izvora 6. Napisati jasan i strukturiran rad primjenjujući suvremene znanstvene modele.
Literatura
Obvezna

U dogovoru s mentorom/komentorom ovisno o odobrenoj temi diplomskog rada.

Dopunska

U dogovoru s mentorom/komentorom ovisno o odobrenoj temi diplomskog rada.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekNe
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Konzultativna nastava s mentorom/komentorom;
  2. Uredno izvršavanje pismene obveze – predana i prihvaćena pismena verzija diplomskog rada.
Način polaganja ispita

Student je dužan redovito se sastajati s mentorom/komentorom; mentor/komentor obvezni su redovito pratiti rad studenta te najmanje jedanput mjesečno održati konzultacije (usmene, elektroničkim putem, video veza, i sl.). O konzultacijama se vodi evidencija.
Kada mentor/komentor prihvati pismenu verziju diplomskog rada u ISVU sustav evidentira se uspješno izvršenje studentskih obveza na predmetu, a student predajom popunjenog propisanog obrasca za pokretanje postupka ocjene i obrane diplomskog rada Službi za studentska pitanja pokreće postupak ocjene i obrane diplomskog rada.

Način ocjenjivanja
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave
Ukupno tijekom nastave 0 0
Završni ispit
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 0 Ukupan udio
nije jednak 100%
- ispravite unešene
podatke!
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE