Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
2.
Usmjerenje Suvremena povijest

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Seminar uz diplomski rad
Kratica predmeta POVD235 Šifra predmeta 166258
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 10
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 0
Seminari 0
Vježbe 0
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Odabrani i potvrđeni mentor
Akademski stupanj/naziv Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Odabrani i potvrđeni mentor
Akademski stupanj/naziv Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi: Izraditi sinopsis diplomskoga rada te pod vodstvom mentora prikupiti i kritički analizirati relevantne izvore te znanstvenu i stručnu literaturu. Izradom sinopsisa diplomskog rada student pokazuje da je sposoban samostalno primijeniti naučene vještine i usvojena znanja: obraditi određeni historiografski problem, primijeniti odgovarajuću znanstvenu metodologiju, proučiti relevantnu literaturu, istražiti i analizirati objavljene i neobjavljene izvore, koristiti se znanstvenim aparatom, napisati rad sukladno uzusima struke.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati temeljnim historiografskim pojmovima vezanim uz temu diplomskog rada 2. Prepoznati temeljne povijesne procese vezane uz temu diplomskog rada 3. Kritički analizirati izvore 4. Kritički analizirati i interpretirati znanstvenu i stručnu literaturu 5. Shvatiti važnost primjene postojećih znanstvenih teorija pri interpretiranju podataka izvora 6. Napisati jasan i strukturiran sinopsis diplomskoga rada primjenjujući suvremene znanstvene modele.
Literatura
Obvezna

U dogovoru s mentorom/komentorom ovisno o odobrenoj temi diplomskog rada.

Dopunska

U dogovoru s mentorom/komentorom ovisno o odobrenoj temi diplomskog rada.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekNe
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Odabir mentora i potvrda teme diplomskog rada;
  2.  Konzultativna nastava s mentorom;
  3. Uredno izvršene pismene obveze – predana i prihvaćena pismena verzija sinopsisa diplomskog rada. 
Način polaganja ispita

Student predlaže naslov teme, te obrazloženje teme (ukupno do 1800 znakova s prazninama) diplomskog rada i imenovanje mentora/komentora nadležnom stručnom vijeću na propisanom obrascu putem Službe za studentska pitanja najkasnije do 31. listopada tekuće akademske godine.
Student je dužan redovito se sastajati s mentorom/komentorom; mentor/komentor obvezni su redovito pratiti rad studentate najmanje jedanput mjesečno održati konzultacije (usmene, elektroničkim putem, video veza, i sl.). O konzultacijama se vodi evidencija.
Pod vodstvom mentora student na propisanom obrascu izrađuje sinopsis diplomskog rada u kojem određuje metodologiju rada, okvirni sadržaj rada, popis izvora, literature i ostalo. Mentor putem Nastavničkog portala potvrđuje uredno izvršenje studentskih obveza.

Način ocjenjivanja
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave
Ukupno tijekom nastave 0 0
Završni ispit
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 0 Ukupan udio
nije jednak 100%
- ispravite unešene
podatke!
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE