Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Povijest institucija i političke uprave hrvatskih zemalja
Kratica predmeta POVP6-2 Šifra predmeta 97996
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Kristina Puljizević
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail kristina.puljizevic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 656
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Hrvoje Kekez
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail hrvoje.kekez@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 625
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznavanje s najvažnijim ustanovama u državno-pravnoj povijesti Hrvatske i političke uprave u Hrvatskoj. Kraći pregled srednjovjekovne političke uprave u Hrvatskoj. Novovjekovno razdoblje (1527.-1848.) razrađuje se u nekoliko odsjeka: 1527.-1740., 1740.-1780., 1780.-1790.,1790.-1792., 1792.-1802., 1802.-1848. Devetnaesto i dvadeseto stoljeće (1848. do danas) razrađeno je također u nekoliko odsjeka: 1848.-1850., 1850.-1854., 1854.-1861., 1861.-1869., 1869.-1918., 1918.-1941., 1941.-1945., 1945.-1991., 1991. do danas. U navedenim razdobljima obrađuje se javna uprava i pravosuđe te povijest najvažnijih državnih ustanova

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Prepoznati hijerarhiju povijesnih čimbenika i razložiti kauzalnost povijesnih procesa. 2. Koristiti interdisciplinarni pristup u historiografskom radu. 3. Razlikovati procese pojedinih povijesnih razdoblja i tematika sukladno historiografskim pristupima i istraživačkim dostignućima. 4. Ovladati temeljnim historiografskim pojmovima iz hrvatske povijesti od ranog srednjeg vijeka do suvremenog doba.
Literatura
Obvezna

I. Beuc, Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. Pravnopovijesne studije, Zagreb 1985. (odabrana poglavlja); N. Budak, Hrvatska i Slavonija u ranome novom vijeku, Zagreb 2007. (odabrana poglavlja); Ž. Holjevac, N. Moačanin, Hrvatsko-slavonska Vojna krajina i Hrvati pod vlašću Osmanskoga Carstva u ranome novom vijeku, Zagreb 2007. (odabrana poglavlja); Zrinka Nikolić Jakus (ur.), Nova zraka u europskom svjetlu. Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko  550- oko 1150). Povijest Hrvata, knj. I, Zagreb, 2015. (odabrana poglavlja); U potrazi za mirom i blagostanjem: hrvatske zemlje u 18. stoljeću (ur. L. Čoralić), Zagreb 2013. (odabrana poglavlja); Povijest Hrvata. Od kraja 15. stoljeća do kraja Prvoga svjetskog rata, druga knjiga (gl. ur. M. Valentić i L. Čoralić), Zagreb 2005. (odabrana poglavlja); H. Matković, Povijest Jugoslavije 1918.-1991., Zagreb, 1998. (odabrana poglavlja)

Dopunska

Ivan Beuc, Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, Zagreb 1985. (odabrana poglavlja); I. Pederin, Mletačka uprava, privreda i politika u Dalmaciji (1409.-1797.), Dubrovnik 1990. (odabrana poglavlja); H. Matković, Na vrelima hrvatske povijesti, Zagreb 2006. (odabrana poglavlja).

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljena i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita

  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (pismeni).

 

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 20%
  • 1. kolokvij – 25%
  • 2. kolokvij – 25%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • pismeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.56 20
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 8. i 15. Termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje.
2. Institucije, pravo i društvo hrvatskog ranosrednjovjekovlja.
3. Narav vlasti hrvatskih ranosrednjovjekovnih vladara (od kneza do kralja).
4. Organizacija uprave Kraljevine Hrvatske u razvijenom srednjem vijeku.
5. "Plemićka republika" hrvatskoga kasnog srednjeg vijeka.
6. Pod krunom sv. Stjepana: uprava, institucije i i nosioci vlasti u ranonovovjekovnom Hrvatsko-Slavonskom Kraljevstvu; Uprava i institucije u Vojnoj krajini 16. i 17. stoljeća
7. Pod stijegom sv. Marka, pod zaštitom sv. Vlaha: uprava, predstavnici u ustanove vlasti u Mletačkoj Dalmaciji, Istri i Dubrovačkoj Republici .
8. Kolokvij.
9. Institucije i razvoj uprave Banske Hrvatske u doba prosvjećenog apsolutizma Marije Terezije i Josipa II.
10. Hrvatske zemlje u razdoblju 1790.-1848.: teritorijalno upravne promjene; položaj i uloga institucija u okviru novih teritorijalno-političkih odnosa.
11. Hrvatske zemlje nakon Listopadske diplome i Nagodbeno razdoblje.
12. Jugoslavenski odbor, Prvi svjetski rat i raskid svih državnopravnih veza s Austro-Ugarskom Monarhijom-nastanak južnoslavenske zajednice.
13. Institucije, pravo i društvo u Hrvatskoj nakon Drugoga svjetskoga rata.
14. Narav vlasti u Hrvatskoj u drugoj polovici dvadesetog stoljeća.
15. Kolokvij.
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela seminarskih tema.
2. Institucije, pravo i društvo hrvatskog ranosrednjovjekovlja-seminar.
3. Narav vlasti hrvatskih ranosrednjovjekovnih vladara (od kneza do kralja)-seminar.
4. Organizacija uprave Kraljevine Hrvatske u razvijenom srednjem vijeku-seminar.
5. "Plemićka republika" hrvatskoga kasnog srednjeg vijeka.
6. Pod krunom sv. Stjepana: uprava, institucije i i nosioci vlasti u ranonovovjekovnom Hrvatsko-Slavonskom Kraljevstvu; Uprava i institucije u Vojnoj krajini 16. i 17. stoljeća-seminar.
7. Pod stijegom sv. Marka, pod zaštitom sv. Vlaha: uprava, predstavnici u ustanove vlasti u Mletačkoj Dalmaciji, Istri i Dubrovačkoj Republici-seminar .
8. Kolokvij.
9. Institucije i razvoj uprave Banske Hrvatske u doba prosvjećenog apsolutizma Marije Terezije i Josipa II-seminar.
10. Hrvatske zemlje u razdoblju 1790.-1848.: teritorijalno upravne promjene; položaj i uloga institucija u okviru novih teritorijalno-političkih odnosa-seminar.
11. Hrvatsko-ugarska nagodba-seminar.
12. Neki aspekti problematike nastanka južnoslavenske zajednice (1918).
13. Institucije, pravo i društvo u Hrvatskoj nakon Drugoga svjetskog rata-seminar.
14. Narav vlasti u Hrvatskoj u drugoj polovici dvadesetog stoljeća-seminar.
15. Kolokvij.