Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Palijativna skrb s praktikumom II
Kratica predmeta SESD3-1R Šifra predmeta 199197
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 10
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Vježbe 200
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivan Šklebar
Akademski stupanj/naziv doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail isklebar@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Berislav Mažuran
Akademski stupanj/naziv doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Dražan Butorac
Akademski stupanj/naziv doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Melita Uremović
Akademski stupanj/naziv doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail melita.uremovic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Branka Aukst Margetić , Željka Belošić Halle
Akademski stupanj/naziv doktorica medicine Zvanje Docent
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Sandra Marinović Kulišić
Akademski stupanj/naziv doktorica znanosti Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Student će se upoznati s prijemom, premještanjem i otpustom pacijenta iz zdravstvene ustanove, osnovnim ljudskim potrebama, te općim i specifičnim postupcima zdravstvene njege, sprječavanja infekcija. Studenti će se upoznati i s vitalnim znakovima, tjelesnim izlučivanjima, primjenom lijekova, održanjem integriteta kože, izradom plana o ublažavanju patnje u svim segmentima života pacijenta, kao i s rješavanjem fizičkih, emocionalnih, duševnih i socijalnih tegoba s napredovanjem bolesti.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Student će nakon završenog predmeta samostalno pokazati znanje i razumijevanje uz problematiku vezanu za pacijenta palijativne skrbi, a to su: Planiranje i provođenje zdravstvene njege bolesnika, evaluiranje i dokumentiranje zdravstvene njege, sudjelovanje u planiranju i provođenju dijagnostičkih i terapijskih postupaka, djelovanje unutar multidisciplinarnog tima.
Literatura
Obvezna

1. Brkljačić M., Šamija M., Belev B., Strnad M., Čengić T., (ur.) Palijativna medicina; temeljna načela i organizacija; klinički pristup terminalnom bolesniku, medicinska etika. Zagreb: 2013. Sveučilište u Rijeci. Markulin d.o.o. Zaklada Onkologija
2. Jušić, A. i sur. Hospicij i palijativna skrb,Školska knjiga,Zagreb,1995
3. Fučkar,G.Uvod u sestrinske dijagnoze,Zagreb:HUSE,1996
4. Yasko, J. M. Medicinska njega bolesnika sa simptomima vezanim uz kemoterapiju.Reston:Sveučilište u Pittsburghu,1983
5. Šamija M. Onkologija.Medicinska naklada,Zagreb,2000
6. Orešković,S., Babić,S. Pravo na život,Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Zagreb,1991
7. Arambašić Lidija, Gubitak,tugovanje,podrška,Naklada Slap,Zagreb 2008

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seNe Isključivo kontinuirano praćenje nastaveDa Ulazi u prosjekNe
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave
  2. Uredno izvršene vježbe
Način polaganja ispita
Način ocjenjivanja
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 10 100
Ukupno tijekom nastave 10 100
Završni ispit
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 10 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE