Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Palijativna skrb s praktikumom I
Kratica predmeta SESD1-1R Šifra predmeta 199182
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 10
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 40
Vježbe 160
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Lidija Fumić Dunkić
Akademski stupanj/naziv doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail lidija.dunkic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivan Šklebar
Akademski stupanj/naziv doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail isklebar@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Renata Marđetko
Akademski stupanj/naziv magistra znanosti Zvanje Predavač
Kontakt e-mail renata_mardjetko@yahoo.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Obuhvaća teorijsku i praktičnu primjenu znanja vezanu uz zdravstvenu njegu bolesnika u terminalnom stadiju bolesti s posebnim naglaskom na holistički pristup (pacijent, obitelj, liječnik, medicinska sestra, radni terapeut, socijalni radnik psiholog, duhovnik, volonteri). Važanost timskog rada s naglaskom na područja rada svakog od članova timova. 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Student će znati objasniti filozofiju i principe hospicija i palijativne skrbi, postupak koji poboljšava kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji, kroz prevenciju i olakšanje patnje putem ranog otkrivanja i točne procjene te liječenje boli i drugih problema, fizičkih, psihosocijalnih i duševnih.
Literatura
Obvezna
 1. Brkljačić M., Šamija M., Bevel B., Strnad M., Čengić T. (ur.) Palijativna medicina; temeljna načela i organizacija; klinički pristup terminalnom bolesniku, medicinska etika. Zagreb: 2013. Sveučilište u Rijeci. Markulin d.o.o. Zaklada Onkologija
 2. Jušić A. i sur. Hospicij i palijativna skrb, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 3. Fučkar G. Uvod u sestrinske dijagnoze, Zagreb: HUSE, 1996.
 4. Yasko J.M. Medicinska knjiga bolesnika sa simptomima vezanim uz kemoterapiju. Reston: Sveučilište u Pittsburghu, 1983.
 5. Šamija M. Onkologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2000.
 6. Orešković S., Babić S. Pravo na život, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1991.
 7. Arambašić Lidija, Gubitak, tugovanje, podrška, Naklada Slap, Zagreb, 2008.
Dopunska
 1. E. Kubler-Ross, Razgovori s umirućem, Zagreb, 2007.
 2. V. E. Frankl, Život uvijek ima smisla, Uvod u logoterapiju, Zagreb, 2001.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
 2. Uredno izvršene vježbe
 3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika
Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:

dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 5.7 0
Samostalni rad 0.2 0
Ukupno tijekom nastave 5.9 0
Završni ispit 4.1 0
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 10 Ukupan udio
nije jednak 100%
- ispravite unešene
podatke!
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Procjena potreba oboljelih i njihovih obitelji u palijativnoj skrbi
2. Uloga medicinske sestre u prepoznavanju i liječenju simptoma bolesnika u palijativnoj skrbi
3. Liječenje boli kod palijativnih bolesnika - farmakološki i nefarmakološki postupci
4. Kontrola simptoma gastrointestinalnog sustava
5. Kontrola simptopa respiratornog sustava
6. Neurološki i psihijatrijski simptomi (psihomotorni nemir, poremećaji svijesti, delirij...)
7. Ostali neugodni simtpomi bolesnika u palijativnoj skrbi
8. Farmakokinetika i farmakodinamika opioidnih i neopioidnih analgetika, psihofarmaka i ostalih lijekova važnih u palijativnoj medicini
9. Sindrom anoreksije i kaheksije s osnovama dijetetike u palijativnoj skrbi
10. Hitna stanja u palijativnoj skrbi
11. Etičke dileme liječenja palijativnih bolesnika na akutnim odjelima i u JIL-u; distanazija
12. Uvažavanje pacijentovih želja i odlika o liječenju u terminalnom stadiju bolesti
13. Pristup terminalnom bolesniku u posljednjim danima i satima života - terminalna sedacija
14. Postupci supervizije i osiguranja i poboljšanja kvalitete u palijativnoj skrbi
15. Dokumentacija u palijativnoj skrbi - prepoznavanje i evidentiranje potreba, praćenje i evaluacija skrbi