Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Kulturna povijest
Kratica predmeta POVP5-2 Šifra predmeta 111960
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ines Sabotič
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail ines.sabotic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 681
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Monica Priante
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail monica.priante@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Filip Hren
Akademski stupanj/naziv Magistar povijesti Zvanje Asistent
Kontakt e-mail filip.hren@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta su upoznati studente s kulturnom poviješću, odnosno «socijalnom poviješću reprezentacija» koja nudi poticajne smjerove istraživanja. S jedne strane, valja studentima predstaviti «kulturne» tematike, odnosno razviti drugi istraživački senzibilitet. S druge strane, upoznati ih s najrazličitijim vrstama izvora koje su potrebne za istraživački rad, jer sve može biti izvor (slika, reklama, putopis…). Sadržaj predmeta: Studentima ponuditi odabrane teme iz različitih povijesnih razdoblja i podneblja, s naglaskom na Hrvatsku: društvene skupine (intelektualci, pisci, prostitutke, djeca…), fenomeni vezani za kulturu (kulturna politika, kulturni život, kulturne institucije…), simboli i pamćenje, slobodno vrijeme, društvenost (političke organizacije, civilno društvo…), mediji (novinarstvo, televizija…).

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati temeljnim historiografskim pojmovima kulturne povijesti 2. Prepoznati kulturne procese koji su obilježili hrvatsku i europsku povijest 3. Prepoznati hijerarhiju povijesnih čimbenika i razložiti kauzalnost povijesnih procesa 4. Razlikovati posebnosti i specifičnosti tematika kulturne povijesti 5. Kritički analizirati i interpretirati izvore, znanstvenu i stručnu literaturu 6. Napisati jasan i strukturiran pismeni rad 7. Održati jasno i strukturirano usmeno izlaganje 8. Aktivno i argumentirano sudjelovati u raspravi 9. Pridržavati se etičkih načela u radu.
Literatura
Obvezna

Odabrana poglavlja: U. Ecco, Povijest ljepote, Zagreb 2004.; C. Schorske, Beč krajem stoljeća, Zagreb 1997.; D. Barbarić (ur.), Fin-de-siècle Zagreb – Beč, Zagreb 1997.; I. Sabotič, Stare zagrebačke kavane i krčme, Zagreb 2007.; I. Sabotič, “O dokolici, slobodnom vremenu i nedjelji u Europi i Hrvatskoj na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće”, in S. Baloban, G. Črpić (ur.), Kultura nedjelje i dostojanstvo radnika, Zagreb 2005, str. 13-35; P. Burke, A. Briggs, Socijalna povijest medija, od Gutenberga do Interneta, Zagreb 2011; A. Brenko (ur.), Moć boja : kako su boje osvojile svijet, Zagreb 2009. 

Dopunska

E. Auerbach, Mimeza, Zagreb 2004., str. 135-248; S. Prosperov Novak, Povijest hrvatske književnosti, Split 2004.; V. Žmegač, Bečka moderna: portret jedne kulture, Zagreb 1998.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 25%
  • 1. kolokvij – 20%
  • 2. kolokvij – 25%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarski rad 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.6 20
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Ukupno tijekom nastave 3.2 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 7. i 15. nastavni termin.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Osjetilnost: povijest boja
3. Osjetilnost: ljepota
4. Osjetilnost: ljepota krajolika
5. Umjetnost, kultura i kulturni transferi: secesija
6. Umjetnost, kultura i kulturni transferi: boema
7. Kolokvij
8. Društvenost: kavane
9. Društvenost: civilno društvo i kulturne institucije
10. Povijest emocija i osjećanja
11. Mediji i komunikacije: knjige
12. Mjesta pamćenja: glazba, politika i kultura
13. Mjesta pamćenja: praznici, blagdani i nedjelje
14. Povijest smrti
15. Kolokvij.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodi seminar
2. Odabrana tema
3. Odabrana tema
4. Odabrana tema
5. Odabrana tema
6. Odabrana tema
7. Odabrana tema
8. Odabrana tema
9. Odabrana tema
10. Odabrana tema
11. Odabrana tema
12. Odabrana tema
13. Odabrana tema
14. Kolokvij
15. Završni seminar