Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
2.
Usmjerenje Stari vijek i srednji vijek

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Kulturna povijest srednjeg vijeka
Kratica predmeta POVD131 Šifra predmeta 101691
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mirjana Matijević Sokol
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Osnovne teme koje će biti obrađene tijekom kolegija jesu: periodizacija i terminologija, povijest srednjovjekovnog pisma i pismenosti (uključujući osnovna znanja o dokumentima koji nastaju u različitim kancelarijama), povijest knjige, književnosti, biblioteka, škola i sveučilišta. Zastupnjene će biti teme iz svakodnevnog života: prehrana, stanovanje, odijevanje. Također će se razmatrati srednjovjekovna arhitektura (s posebnim osvrtom na građevinske stilove: romanika, gotika, renesansa), srednjovjekovni gradovi u Hrvatskoj: postanak i razvoj (s najvažnijim građevinskim i umjetničkim spomenicima). Očekivani ishod učenja odnosno stjecanja znanja iz kulturne povijesti je mogućnost povezivanja svekolikih povijesnih procesa odnosno interaktivno svladavanje sveukupnih povijesnih znanja i njihova interpretacija u uzajamnosti.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Definirati opće značajke srednjovjekovne kulture 2. Smjestiti u vremenski, prostorni i općenito povijesni kontekst kulturna zbivanja 3. Uočiti uzročnoposljedičnu vezu kulturnih fenomena 4. Kritički sagledati i analizirati određene kulturne fenomene 5. Razlikovati hrvatske posebnosti u europskom kontekstu 6. Obraditi pismeno i izložiti usmeno jednu temu 7. Držati se etičkih načela
Literatura
Obvezna

A. Stipčević, Povijest knjige, Zagreb 2005.; J. Stipišić, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi, Zagreb 1985.; E. R. Curtius, Europska književnost i latinsko srednjovjekovlje, Zagreb 1998.; Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost, sv. I-II, Zagreb 1997-2009. (odabrana poglavlja); E. Hercigonja, Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja, Zagreb 2006.2

Dopunska

Dopunska literatura vezana je uz seminarske teme i bit će po potrebi individualno navedena.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 20%
  • 1. kolokvij – 25%
  • 2. kolokvij – 25%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Seminarski rad 0.76 20
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 7. i 14. tjedan
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje. Povijesni kontekst, kršćanstvo i srednjovjekovna kultura.
2. Jezik, pismenost i književnost srednjega vijeka.
3. Latinska pisma, glagoljaštvo i glagolizam.
4. Srednjovjekovna knjiga.
5. Likovne umjetnosti. Predromaničko, romaničko, gotičko graditeljstvo,
6. Pleterna plastika - skulptura, slikarstvo, iluminacije rukopisa. Artes minores.
7. Kolokvij
8. Pravna ostavština (statuti, zakonici), renesansa rimskog prava u interakciji s komunalnim društvima.
9. Metropolitanska središta, samostani, komunalne ustanove,
10. Istaknuti pojedinci.
11. Humanizam, renesansa. Korvinov krug, dalmatinski gradovi i njihovi humanistički krugovi.
12. Srednjovjekovni gradovi - burgovi.
13. Gutenbergova galaktika.
14. Kolokvij
15. Zaključno predavanje
Seminari
Tjedan Tema
1. Prostor i vrijeme.
2. Predromaničko graditeljstvo.
3. Latinski epigrafski spomenici: natpis kraljice Jelene.
4. Romaničke katedrale.
5. Gotička arhitektura.
6. Kultura odijevanja.
7. Kultura prehrane.
8. Splitski statut, Zagrebačka zlatna bula
9. Notarijat, loca credibilia.
10. Toma Arhiđakon i Augustin Kažotić.
11. Šibenski humanistički kulturni krug.
12. Kultura stanovanja: plemić i pučanin.
13. Jedan srednjovjekovni burg.
14. Inkunabule.
15. Rasprava o ishodima naučenoga