Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
2.
Usmjerenje Stari vijek i srednji vijek

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Kršćanstvo u Europi
Kratica predmeta POVD121 Šifra predmeta 153295
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Emilio Marin
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail emilio.marin@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 675
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivica Musa
Akademski stupanj/naziv Magistar znanosti Zvanje Asistent
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi: upoznavanje studenata s pozadinom nastanka i specifičnim putovima širenja kršćanstva kao vjere koja će postati duhovna i materijalna  (vjerska, politička i društvena) odrednica ukupne europske civilizacije od antike do suvremenog razdoblja. Osposobljavanje studenata za samostalno nadograđivanje usvojenih temeljnih znanja putem uvida u literaturu. Razvijanje sposobnosti uočavanja interaktivnih elemenata koji sudjeluju u formiranju kršćanske civilizacije.  Usvajanje osnovnih teoloških i crkveno-političkih elementa razumijevanja dogmatskih rasprava te posljedičnog razvoja nejedinstva kršćanske Crkve. Osposobljavanje studenata za usporedno i kritičko samostalno korištenje i međusobno nadopunjavanje  podataka iz povijesnih izvora i arheološke građe.

Sadržaj: kronološki i prostorni okvir  jest doba i prostor klasičnog antičkog svijeta u opsegu Rimskog carstva u mjeri u kojoj doprinosi razumijevanju nastanka i razvoja kršćanstva. Zgusnutost i seminalno značenje epohe obuhvaćene  okvirom predmeta dopušta znatne poveznice s prethodnim te posebice s kasnijim povijesnim cjelinama. Poseban naglasak je i na proučavanju osnova filozofskih, teoloških i kulturalnih koncepata vremena, što otvara put interdisciplinarnosti analize, odnosno suvremenim pokušajima razumijevanja fenomena kršćanstva. Predmet obuhvaća sljedeće cjeline: 1. Povijesno-religijsko-kulturalni aspekt nastanka i širenja kršćanstva, odnosno politička i religijsko-filozofska podloga  kasnoantičkog društva koja je pogodovala pobjedi kršćanskog  monoteizma. 2. Razvoj i institucionaliziranje zajednice –Crkve od kruga apostola do zaokuženog hijerarhijskog ustroja u kasnoj antici  -ustrojstvo zajednica i općina (laici, kler, župe, biskupije, monarhijski episkopat…) 3. Formiranje dogmatskog pravovjerja i centrifugalnost istočnih zajednica 4. Islam i zatvaranje okvira širenja kršćanstva i formiranje granica Europe, kao i njegov utjecaj na kršćanska društva. 5. Elementi kršćanske civilizacije: duhovnost, vizija svijeta, smisao države i ljudske zajednice. 6. Materijalno naslijeđe (crkve, samostani, urbanistika)

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Nadograditi pojmovnik vlastit religijskom i kulturalnom svijetu judaizma, helenizma i rimske civilizacije 2. Prepoznati uzajamne utjecaje i struje događanja u antici i vremenu koje slijedi. 3. Analizirati religijske i društvene tokove i uočavati dominantne i nosive elemente 4. Kritički pristupiti tumačenjima prijelomnih događaja zalaza antike i promjene religijske paradigme 5. Pripremiti jasnu i obuhvatnu prezentaciju na zadanu temu koja će biti polazište za raspravu. 6. Aktivno i argumentirano sudjelovati u raspravi 7. Koristiti suvremene informacijske tehnologije i vještine komuniciranja 8. Steći potrebne vještine za nastavak studija.
Literatura
Obvezna

J. Orlandis, Povijest kršćanstva, Split, Verbum, 2004.; R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine architecture, Harmondsworth 1986; Luke Timothy Johnson, Among the Gentiles, Greco-Roman Religion and Christianity, Yale University Press New Haven  London, 2009., Douglas R. Edwards, Religion & Power, Pagans, Jews, and Christians in the Greek East, New York, Oxford Oxford University Press 1996; R. Remond, Velika iznašašća kršćanstva, Zagreb, 2010.; W. Kaufmann, Tragedy and Philosophy,  Princeton 1968.

Dopunska

J. Kolarić,  Istočni kršćani, Zagreb, 1979.; R. René, prir.: Velika iznašašća kršćanstva, 2010; C. Morris, The Discovery of the Individual, 1050-1200.Toronto 1987.; H. Pirenne, Karlo Veliki i Muhamed, Zagreb, 2006.; B. Jozić, Problem religijske ne/tolerancije, Split, 1995.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno
Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – seminarsko izlaganje i suizlaganje (referat), priprema za nastavu i aktivnost na nastavi;

Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 

nedovoljan (1) – 0-49,9%

dovoljan (2) – 50–64,9%

dobar (3) – 65–79,9%

vrlo dobar (4) – 80–89,9%

izvrstan (5) – 90% i više.

 

 Način stjecanja ocjene:

 

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

  • seminarsko izlaganje – 40%
  • seminarski suizlaganje (referat) – 10 %
  • aktivnost na nastavi – 20%

2. Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarski rad 1.5 40
Referat 0.4 10
Samostalni rad 0.8 20
Ukupno tijekom nastave 3.9 70
Završni ispit 1.1 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod: Predstavljanje kolegija. Podjela prezentacijskih tema i dogovor o načinu rada
2. Pozadina i neposredno okruženje ranog kršćanstva: judaizam
3. Pozadina i šire kulturno okruženje ranog kršćanstva: helenizam
4. Pozadina i šire političko okruženje ranog kršćanstva: rimski svijet
5. Crkva: temeljna institucionalna novina , hijerarhija
6. Kontekst prvih crkvenih sabora i formiranje pravovjerja
7. Jedinstvo i pravovjerje. Istočne Crkve: neostvareno jedinstvo?
8. Primat biskupa Rima. Pentarhija.
9. Bizant kao kreativni kontinuitet rimskog političkog i duhovnog naslijeđa. Cezaropapizam
10. Sveti prostor, sveto vrijeme: kršćanska umjetnosti, blagdani, liturgija, nastanak Konstantinopolisa, Rim,
11. Islam kao zatvaranje okvira Europe
12. Kršćanska civilizacija; Monaštvo i duhovnost
13. Vizija života i njegov smisao. Osoba kao individuum
14. Kršćani i narod starijeg saveza: Crkva i Židovi
15. Završno predavanje i vrednovanje kolegija
Seminari
Tjedan Tema
1. Odabir tema i dogovor o načinu rada
2. Tematsko predavanje. Uvod u prvu tematsku cjelinu. Priprema seminara
3. Tematsko predavanje. Uvod u prvu tematsku cjelinu.
4. Pozadina i neposredno okruženje ranog kršćanstva: judaizam – seminar; Pozadina i šire kulturno okruženje ranog kršćanstva: helenizam – seminar
5. Pozadina i šire političko okruženje ranog kršćanstva: rimski svijet-seminar; Crkva: temeljna institucionalna novina , hijerarhija - seminar
6. Kontekst prvih crkvenih sabora i formiranje pravovjerja – seminar; Jedinstvo i pravovjerje. Istočne Crkve: neostvareno jedinstvo? – seminar
7. Tematsko predavanje: Uvod u drugu tematsku cjelinu; Primat biskupa Rima – seminar
8. Bizant kao kreativni kontinuitet rimskog političkog i duhovnog naslijeđa – seminar; Cezaropapizam – seminar
9. Islam kao zatvaranje okvira Europe – seminar
10. Tematsko predavanje: Uvod u treću tematsku cjelinu
11. Sveti prostor, sveto vrijeme: kršćanska umjetnosti, blagdani, liturgija, nastanak Konstantinopolisa, Rim – seminar,
12. Kršćanska civilizacija; Monaštvo i duhovnost – seminar
13. Vizija života i njegov smisao. Osoba kao individuum – seminar
14. Kršćani i narod starijeg saveza: Crkva i Židovi – seminar
15. Završno predavanje i vrednovanje seminara