Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Klasični jezik - Latinski
Kratica predmeta POVP5-5 Šifra predmeta 97987
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mirjana Matijević Sokol
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Stipe Ledić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail stipe.ledic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 629
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi: Upoznati studente s osnovama latinske gramatike (morfologija) i postići sposobnost prevođenja jednostavnih latinskih tekstova.
Sadržaj: 1. Klasični i tradicionalni izgovor; naglasak; 2. Deklinacije imenica i pridjeva; 3. Konjugacije i glagolska vremena; 4. Komparacija pridjeva i priloga; 5. Zamjenice; 6. Brojevi i prijedlozi.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Prepoznati i razlikovati klasični i tradicionalni izgovor. 2. Prepoznati, upotrijebiti i primijeniti osnove morfologije. 3. Prepoznati i odrediti strukturu latinske rečenice (finkcije riječi, njihove odnose; razliku u strukturi aktivne i pasivne rečenice) 4. Poznavati značenje riječi iz obrađenih vježbi 5. Moći prevesti jednostavne latinske rečenice uz pomoć riječniojka
Literatura
Obvezna

V. Gortan, O. Gorski, P. Pauš, Elementa latina, Zagreb 2004.; V. Gortan, O. Gorski, P. Pauš, Latinska gramatika, Zagreb; M. Divković, Latinsko–hrvatski rječnik, Zagreb 1988. (i druga izdanja)

Dopunska

D. Salopek, D. Škiljan, Z. Šešelj, Orbis Romanus 1, Zagreb

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno pripremljene vježbe za nastavu – pripremljene domaće zadaće;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – domaća zadaća; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (pismeni i usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • izvršene domaće zadaće – 10%
  • 1. kolokvij – 30%
  • 2. kolokvij – 30%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • pismeni i usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.36 30
Kolokvij-međuispit 0.36 30
Domaća zadaća 0.12 10
Ukupno tijekom nastave 1.64 70
Završni ispit 0.36 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 9. nastavni termin;
2. kolokvij: 14. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u latinski jezik; klasični i tradicionalni izgovor; naglasak
2. Prva i druga deklinacija; glagoli 1. i 2. konjugacije
3. Pridjevi prve i druge deklinacije; 3. i 4. konjugacija
4. Treća, četvrta i peta deklinacija
5. Pridjevi treće deklinacije; glagol esse
6. Komparacija pridjeva; tvorba i komparacija priloga
7. Zamjenice – osobne, posvojne, povratna i povratno-posvojna
8. Zamjenice – pokazne, odnosna, neodređene; zamjenički pridjev
9. Brojevi; prijedlozi
10. Vremena prezentske osnove; imperativ
11. Vremena perfektne osnove
12. Glagol esse i njegove složenice
13. Pasivna vremena prezentske osnove; vremena participske osnove
14. Konjunktivi
15. Sinteza
Vježbe
Tjedan Tema
1. Obveze studenata; Sve vježbe prema udžbeniku "Elementa latina" (navedeno u popisu obvezne literature)
2. Vježba 1., 2., 3.
3. Vježba 4.
4. Vježba 5.-8.
5. Vježba 9. i 10.
6. Vježba 11. i 12.
7. Vježba 13.-15.
8. Vježba 16. i 17.
9. Vježba 18.-20.
10. Vježba 21. i 22.
11. Vježba 23. i 24.
12. Vježba 29. i 30.
13. Vježba 31.-33
14. Vježba 34.-36
15. Vježba Sinteza vježbi