Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Klasični jezik – latinski
Kratica predmeta POVP6–4 Šifra predmeta 97999
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mirjana Matijević Sokol
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Stipe Ledić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail stipe.ledic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 629
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi: Upoznati studente s osnovama latinske gramatike (morfologija) i postići sposobnost prevođenja jednostavnih latinskih tekstova.
Sadržaj: 1. Nepravilni glagoli; 2. Sintaksa rečenice; 3. Sintaksa padeža; 4. Sintaksa glagolskih imena; 5. Sintaksa nezavisnih i zavisnosloženih rečenica

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Poznavati značenje latinskih riječi iz obrađenih vježbi 2. Prepoznati, odrediti, razlikovati i moći povezati gramatičke strukture u rečenici 3. Prepoznati i moći prevesti sintaksu padeža i glagola 4. Prepoznati, navesti i moći prevesti konstrukcije – ACI, NCI, perifrastičnu konjugaciju aktivnu i pasivnu te ablativ apsolutni; glagolska imena – gerundiv, gerund, supin; znati prevesti konjunktiv u nezavisnim rečenicama 5. Prepoznati i znati prevesti zavisno-složene rečenice
Literatura
Obvezna

V. Gortan, O. Gorski, P. Pauš, Elementa latina, Zagreb 2004., str. 22-42.; str. 210-262.

Dopunska

D. Salopek, D. Škiljan, Z. Šešelj, Orbis Romanus 1, Zagreb.; V. Gortan, O. Gorski, P. Pauš, Latinska gramatika, Zagreb; M. Divković, Latinsko–hrvatski rječnik, Zagreb 1988. (i druga izdanja)

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno pripremljene vježbe za nastavu – pripremljene domaće zadaće;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – domaća zadaća; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (pismeni i usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • izvršene domaće zadaće – 10%
  • 1. kolokvij – 30%
  • 2. kolokvij – 30%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • pismeni i usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.36 30
Kolokvij-međuispit 0.36 30
Domaća zadaća 0.12 10
Ukupno tijekom nastave 1.64 70
Završni ispit 0.36 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 9. nastavni termin;
2. kolokvij: 14. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Participi i infinitivi; gramatička struktura rečenice
2. Nepravilni glagoli; deponentni i semideponentni glagoli
3. Akuzativ s infinitivom
4. Nominativ s infinitivom
5. Ablativ apsolutni
6. Gerund, gerundiv, supin
7. Perifrastična konjugacija aktivna i pasivna
8. Sintaksa padeža I.
9. Sintaksa padeža II.
10. Sintaksa rečenice
11. Konjunktiv u zavisnim rečenicama – Consecutio temporum
12. Zavisno–složene rečenice I.
13. Zavisno–složene rečenice II.
14. Zavisno–složene rečenice III.
15. Sinteza
Vježbe
Tjedan Tema
1. Analiza zadanih vježbi (prema navedenom udžbeniku "Elementa latina") - 37.
2. Analiza zadanih vježbi - 38.
3. Analiza zadanih vježbi - 51., 52.
4. Analiza zadanih vježbi - 54., 55.
5. Analiza zadanih vježbi - 56., 57.
6. Analiza zadanih vježbi - 58.
7. Analiza zadanih vježbi - 59., 60.
8. Analiza zadanih vježbi - 62., 63.
9. Analiza zadanih vježbi - 64., 65.
10. Analiza zadanih vježbi - 67.
11. Analiza zadanih vježbi - 68., 69.
12. Analiza zadanih vježbi - 70.
13. Analiza zadanih vježbi - 71., 72.
14. Analiza zadanih vježbi - 73., 74.
15. Sinteza vježbi