Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Hrvatski prostor u pretpovijesti i antici
Kratica predmeta POVP4-4 Šifra predmeta 97974
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Siniša Bilić – Dujmušić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail sinisa.bilic-dujmusic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 628
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Darko Periša
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail darko.perisa@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 628
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi: Upoznati studente s najstarijom prošlošću hrvatskog etničkog prostora, tj. političkih cjelina koje su na tom prostoru nastale u antici, te s njegovim značajem u europskoj prapovijesti i antici. Razjasniti procese prožimanja različitih kulturnih utjecaja na ovom prostoru, te važnost antičke kulturne baštine za hrvatsku političku povijest i razvoj hrvatskog etnosa.

Sadržaj: Kolegij obuhvaća povijest hrvatskog prostora od najranijih nalaza čovjekove prisutnosti do naseljavanja novih naroda na ruševine rimskog imperija. Kolegij se izlaže u okviru klasične arheološke i historiografske podjele na paleolitik, neolitik, eneolitik, brončano doba, željezno doba, principat i dominat. Donosi se etnička slika u predrimskom vremenu i proces rimskog osvajanja, s posebnim naglaskom na povijesne izvore koji donose podatke o ovom prostoru, te proces romanizacije i organizacije rimske vlasti, kao i nastanak i širenje prvih kršćanskih zajednica na hrvatskom prostoru.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Upoznati se s temeljnim informacijama o najstarijoj povijesti naših krajeva. 2. Shvatiti procese prožimanja različitih kulturnih utjecaja na ovom prostoru i važnost antičke kulturne baštine za hrvatsku političku povijest i razvoj hrvatskog etnosa. 3. Moći se samostalno koristiti domaćom stručnom i znanstvenom literaturom. 4. Napisati strukturirani rad te održati jasno i organizirano predavanje uz korištenje suvremene tehnologije. 5. Akumulirati stručna znanja potrebna za izvođenje nastave u 5. razredu osnovne i 1. razredu srednje škole. 6. Steći potrebna znanja i temeljne vještine za nastavak stručnog usavršavanja na polju stare povijesti hrvatskih prostora. 7. Shvatiti i aktivno prihvatiti potrebu proučavanja i zaštite nacionalnog povijesnog naslijeđa.
Literatura
Obvezna

J. J. Wilkes, Dalmatia, London 1969.; S. Dimitrijević – T. Težak–Gregl – N. Majnarić–Pandžić, Prapovijest, Zagreb 1998.; N. Cambi, Antika, Zagreb 2002.; P. Lisičar, Crna Korkira i kolonije antičkih Grka na Jadranu, Skopje 1958.

Dopunska

P. Cabanes, Iliri od Bardileja do Gencija, Zagreb 2002.; Stotinu hrvatskih arheoloških nalazišta, Zagreb 2006.; M. Suić, Zadar u starom vijeku, Zadar 1981.; Keltoi. Kelti i njihovi suvremenici na tlu Jugoslavije, Ljubljana 1984.; E. Heršak, Drevne seobe, Zagreb 2005.; J. P. Mallory, Inodeuropljani, Zagreb 2006.; E. Dyggve, History of Salonitan Christianity, Oslo 1951.; M. Zaninović, Od Helena do Hrvata, Zagreb 1996.; M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb 2003.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 20% (izlaganje 10%, pismeno 10%)
  • 1. kolokvij – 25%
  • 2. kolokvij – 25%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Seminarsko izlaganje 0.3 10
Seminarski rad 0.3 10
Ukupno tijekom nastave 3.2 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija U 7. i 15. tjednu nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Paleolitik i mezolitik
3. Neolitik i eneolitik
4. Brončano doba
5. Željezno doba
6. Etnička slika predrimskog Ilirika
7. Antički izvori za povijest hrvatskog prostora (kolokvij)
8. Grčka kolonizacija i helenizam
9. Ilirska država
10. Rimska osvajanja u 3. i 2. st. pr. Kr.
11. Rimska osvajanja u 1. st. pr. Kr.
12. Osvajanje Panonije i Batonov ustanak
13. Proces romanizacije autohtonog stanovništva
14. Kasnoantička organizacija
15. Širenje kršćanstva na hrvatski prostor (kolokvij)
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela seminarskih radova
2. Pripremni tjedan (nema izlaganja seminara)
3. Šandalja - Krapina - Vučedolska kultura
4. Kultura polja sa žarama - Japodi - Liburni
5. Histri - Panonci - Kelti
6. Onomastičke skupine iliričkih naroda - Autohtoni kultovi - Tko su Jadastini?
7. Lumbardska psefizma - Problem jadranske Herakleje - Novac Ise i Fara
8. Novac Daorsa - Gradinska naselja - Helenistička svetišta na Jadranu
9. Agron i Teuta - Demetrije Farski - Gencije
10. Histarski rat - Pohod Aula Gabinija - Osvajanje Segestike
11. Rimske legije u Dalmaciji - Dunavski limes u Hrvatskoj - Rimske vojne diplome u Hrvatskoj
12. Rimski amfiteatri u Hrvatskoj - Aquae Iassae - Zadarski forum
13. Narona - Ilirski carevi - Bitke kod Cibala (316.) i kod Murse (351.)
14. Dioklecijanova palača - Episkopalni kompleks u Saloni - Pad Salone
15. Salonitanski mučenici - Istarski mučenici - Panonski mučenici