Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
2.
Usmjerenje Suvremena povijest

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Hrvatska kultura 1945.-1990.
Kratica predmeta POVD232 Šifra predmeta 142204
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Tomislav Anić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail tomislav.anic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 656
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Analizom izabranih tematskih cjelina druge polovice dvadesetog stoljeća ocrtat će se kulturna i socijalna slika života u Hrvatskoj. Težište predmeta stavljeno je na sljedeće izvore: literarna djela, igrane filmove, slikarstvo, skulpturu, urbanizam i arhitekturu. Pozornost će, također, biti usmjerena na  odnos vlasti prema slobodi umjetničkog izričaja od završetka Drugog svjetskog rata do kraja socijalističkog razdoblja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladavanje temeljnim historiografskim pojmovima iz kulturne povijesti 2. Prepoznati temeljne procese svjetske i hrvatske povijesti 3. Razlikovati procese pojedinih povijesnih razdoblja i tematika sukladno historiografskim pristupima i istraživačkim dostignućima 4. Razložiti kauzalnost povijesnih procesa 5. Uočavati znanstvena dostignuća drugih disciplina.
Literatura
Obvezna

N. Batušić, Na rubu potkove, Zagreb 2006.; D. Bekić, Vojin Bakić ili kratka povijest kiposlavije, Zagreb 2007.; C. Milanja, Hrvatski roman 1945 – 1990., Zagreb 1996.; N. Gilić, Uvod u povijest hrvatskog igranog filma, Zagreb 2010.; V. Gulin Zrnić, Kvartovska spika, Zagreb 2009.; J. Kljaković, U suvremenom kaosu, Zagreb 2011.; I. Meštrović, Uspomene na političke ljude i događaje, Zagreb 1964.; K. Nemec, Povijest hrvatskog romana od 1945. do 1990., Zagreb 2003.; P. Pavličić, Bilo pa prošlo, Zagreb 2011.; P. Pavličić, Narodno veselje, Zagreb 2013., M. Radulović, D. Vujčić, M. Grbić, Spomenička plastika, Zagreb 2012.; Naše teme: Socijalistički urbanizam i „kraj utopije“, Zagreb 1987.; I. Škrabalo, Hrvatska filmska povijest ukratko, Zagreb 2008.; G. Tribuson, Rani dani, Zagreb 1997.

 

Dopunska

D. Bilandžić, Hrvatska moderna povijest, Zagreb 2000.; Z. Radelić, Hrvatska u Jugoslaviji 1945. – 1991.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 10%
  • 1. kolokvij – 30%
  • 2. kolokvij – 30%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.85 30
Kolokvij-međuispit 0.85 30
Seminarski rad 0.3 10
Ukupno tijekom nastave 3.2 70
Završni ispit 1.2 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4.4 100
Datumi kolokvija 7. i 14. termin predavanja.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. O cilju i sadržaju predmeta
2. Književnost kao povijesni izvor
3. Autobiografsko memoarska proza - hrvatska svakodnevica pedesetih
4. Autobiografsko memoarska proza - hrvatska svakodnevica šezdesetih
5. Autobiografsko memoarska proza - hrvatska svakodnevica sedamdesetih
6. Film kao povijesni izvor
7. Kolokvij
8. Hrvatska kinematografija nakon Drugoga svjetskog rata
9. Dokumentarni film u Hrvatskoj 1945. - 1950.
10. Hrvatska kinematografija osamdesetih
11. Slikarstvo i politika
12. Kiparstvo kao ogledalo poretka
13. Arhitektura i urbanizam kao temelji ideologije
14. Zaključna razmatranja
15. Kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. O ciljevima seminara
2. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
3. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
4. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
5. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
6. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
7. Kolokvij
8. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
9. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
10. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
11. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
12. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
13. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
14. Kolokvij
15. Zaključna razmatranja