Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Hrvatska historiografija
Kratica predmeta POVP6-8 Šifra predmeta 98006
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Valentina Janković
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail valentina.jankovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 676
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Tomislav Matić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail tomislav.matic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 677
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je putem predavanja, aktivnog sudjelovanja u nastavnom procesu, izrade seminarskog i istraživačkog rada upoznati studente s temeljnim značajkama hrvatske historiografije, od njezinih početaka do danas. Tematici će se pristupiti usporednom uporabom kronološkog i tematskog pristupa. Ukupan tematski sadržaj predmeta, dakle, podrazumijeva: povijest hrvatske historiografije, njezina glavna obilježja tijekom razvoja, njezinu društvenu ulogu i njezino mjesto u širem europskom i svjetskom historiografskom okruženju.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Nabrojati temeljna djela hrvatske historiografije te imenovati ključne osobe i njihov doprinos istraživanju pojedinih povijesnih razdoblja; 2. Prepoznati osnovne značajke povijesnog razvitka hrvatske historiografije od njezinih početaka do suvremenoga doba sukladno širem europskom i svjetskom historiografskom okruženju; 3. Razlikovati osnovna obilježja, posebnosti, društvenu ulogu i tematiku hrvatske historiografske produkcije u pojedinim povijesnim razdobljima sukladno historiografskim pristupima i istraživačkim dostignućima; 4. S razumijevanjem i kritički proučavati djela hrvatske historiografije nastala u pojedinim povijesnim razdobljima te stvarati vlastite stavove utemeljene na argumentaciji; 5. Aktivno sudjelovati u nastavi te argumentirano i temeljem relevantnih informacija u pisanome radu izložiti podatke zasnovane na znanstvenoj i stručnoj literaturi; 6. Steći potrebne vještine u poznavanju i proučavanju hrvatske historiografske produkcije za nastavak studija, samostalan rad i kasnije stručno usavršavanje.
Literatura
Obvezna

S. Antoljak, Hrvatska historiografija, Zagreb 2004. (odabrana poglavlja); M. Gross, Suvremena historiografija: korijeni, postignuća, traganja, Zagreb 1996. (odabrana poglavlja); Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture (gl. ur. I. Karaman), Zagreb 1980., str. 201-212.

Dopunska

Dopunska literatura sugerirat će se polaznicima sukladno odabranim seminarskim temama.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (pismeni).

 

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene: 

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 30%
  • 1. kolokvij – 20%
  • 2. kolokvij – 20%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • pismeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8
Kolokvij-međuispit 0.24 20
Kolokvij-međuispit 0.24 20
Seminarski rad 0.36 30
Ukupno tijekom nastave 1.64 70
Završni ispit 0.36 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija 6. i 15. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje. Ključni pojmovi i teme, ciljevi predmeta, literatura i studentske obveze
2. Obilježja povijesnog razvitka: srednjovjekovni pisci i hrvatski historiografi u doba humanizma
3. Obilježja povijesnog razvitka: ranononovovjekovna erudicija
4. Hrvatska historiografska produkcija o srednjovjekovlju
5. Teme i pristupi ranonovovjekovnoj povijesti
6. Temeljne zbirke izvora za srednjovjekovnu i ranomodernu povijest
7. Kolokvij
8. Nastanak i razvoj moderne hrvatske historiografije
9. Historiografski pristupi i povjesničari na prijelazu stoljeća
10. Značajke i dostignuća hrvatske historiografije u 20. stoljeću
11. Novovjekovne teme u suvremenoj povijesti
12. Zbirke i izvori za noviju hrvatsku povijest
13. Suvremeni historiografski pristupi
14. Kolokvij
15. Zaključno predavanje
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminar. Upute o načinu rada i predstavljanje tema
2. Priprema i izrada seminarskog rada
3. Priprema i izrada seminarskog rada
4. Priprema i izrada seminarskog rada
5. Priprema i izrada seminarskog rada
6. Priprema i izrada seminarskog rada
7. Kolokvij
8. Priprema i izrada seminarskog rada
9. Priprema i izrada seminarskog rada
10. Priprema i izrada seminarskog rada
11. Priprema i izrada seminarskog rada
12. Priprema i izrada seminarskog rada
13. Priprema i izrada seminarskog rada
14. Priprema i izrada seminarskog rada
15. Kolokvij