Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Holistički pristupi u palijativnoj skrbi
Kratica predmeta SESD1-2R Šifra predmeta 199183
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Lidija Fumić Dunkić
Akademski stupanj/naziv doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail lidija.dunkic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Morana Brkljačić
Akademski stupanj/naziv doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail morana_brkljacic@yahoo.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Renata Marđetko
Akademski stupanj/naziv magistra znanosti Zvanje Predavač
Kontakt e-mail renata_mardjetko@yahoo.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Matija Rimac
Akademski stupanj/naziv doktorica medicine Zvanje
Kontakt e-mail rimacmatija@yahoo.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Student/ica će usvojiti specifična znanja vezana uz palijativnu skrb, uvidjeti ulogu palijativne skrbi u posljednjim danima života i mirnoj smrti te razviti ispravan odnos prema neizlječivo bolesnima. Znanja se odnose na shvaćanje smrti kao sastavnog dijela života i zadovoljavanje potreba umirućih bolesnika uz osvrt na poimanje kulture života nasuprot kulture smrti, posebno nasline smrti i eutanazije.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon završenog predmeta student/ica će uvidjeti važnost palijativne skrbi kod umirućih bolesnika te moći provoditi palijativnu skrb, razlikovati kulturu života od kulture smrti, objasniti potrebe umirućih bolesnika i znati ih zadovoljiti, objasniti eutanaziju iz svih aspekata, objasniti osobitosti kliničke i moždane smrti, prepoznati poremećaje svijesti i razlikovati demenciju kod osoba starije životne dobi, uvidjeti ulogu visokoobrazovane medicinske sestre u palijativnoj skrbi iz svih aspekata, poštivajući cjelovitost osobe (holistički pristup).
Literatura
Obvezna
 1. Brkljačić M., Šamija M., Belev B., Strnad M., Čengić T. (ur.) Palijativna medicina; temeljna načela i organizacija; klinički pristup terminalnom bolesniku, medicinska etika. Zagreb: 2013. Sveučilište u Rijeci. Markulin d.o.o. Zaklada Onkologija
 2. Jušić A. i sur. Hospicij i palijativna skrb, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 3. Fučkar G. Uvod u sestrinske dijagnoze, Zagreb: HUSE, 1996.
 4. Yasko J. M. Medicinska naklada, Zagreb, 2000.
 5. Šamija M. Onkologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2000.
 6. Orešković S., Babić S. Pravo na život, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1991.
 7. Arambašić Lidija, Gubitak, tugovanje, podrška, Naklada Slap, Zagreb, 2008.
Dopunska
 1. E. Kubler-Ross, Razgovori s umirućem, Zagreb, 2007.
 2. V.E. Frankl, Život ima smisla, Uvod u logoterapiju, Zagreb, 2001.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
 2. Uredno izvršene seminarske obaveze
 3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika
Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ukupnje ocjene:

dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (2) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.1 0
Samostalni rad 0.2 0
Seminarski rad 0.8 30
Ukupno tijekom nastave 2.1 30
Završni ispit 1.9 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Definicija i koncept palijativne skrbi
2. Povijest palijativne medicine u Hrvatskoj i svijetu
3. Prepoznavanje pacijenata s potrebama za palijativnom i/ili terminalnom skrbi
4. Planiranje palijativne skrbi
5. Zašto je filozofija palijativne skrbi drugačija od one u drugim granama medicine?
6. Temeljna načela palijativne skrbi
7. Temeljni organizacijski oblici palijativne skrbi
8. Nacionalni plan razvoja palijativne skrbi u RH
9. Etički principi u palijativnoj skrbi
10. Psihosocijalna i duhovna podrška palijativnim bolesnicima
11. Uloge članova multidisciplinarnog tima palijativne skrbi
12. Specifičnosti komunikacije u palijativnoj skrbi (priopćavanje loših vijesti)
13. Uloga i potrebe neformalnih pružatelja skrbi/obitelji
14. Žalovanje
15. Briga o onima koji brinu