Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Historiografija II
Kratica predmeta POVP5-8 Šifra predmeta 97991
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ines Sabotič
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail ines.sabotic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 681
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Stjecanje osnovnog i temeljnog znanja o povijesti povijesti, odnosno o razvoju historiografije. Stjecanje znanja o razvoju i specifičnosti «pisanja povijesti» kroz povijest. Razumijevanje uloge povijesti u raznim društveno-političkim kontekstima. Shvaćanje promjena i razvoja predmeta istraživanja i tematika. Sadržaj predmeta: Pozitivistička povijest u 19. stoljeću. Škola Annales. Suvremena povijest i suvremeni historiografski smjerovi (povijest mentaliteta, povijest i pamćenje, kriza povijesti itd.).

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Prepoznati i ovladati temeljnim karakteristikama historiografskih smjerova i škola 2. Prepoznati razvoj historiografije, odnosno povezanost između historiografije i povijesnog konteksta 3. Kritički analizirati i interpretirati historiografski tekst 4. Napisati jasan i strukturiran pismeni rad (tumačenje teksta) 5. Održati jasno i strukturirano usmeno izlaganje 6. Pridržavati se etičkih načela u radu
Literatura
Obvezna

M. Gross, Suvremena historiografija. Korijeni, postignuća, traganja, Zagreb: Novi liber, 2001., str. 118-416.

Dopunska

E. H. Carr, Što je povijest? Zagreb 2004.; M. Bloch, Apologija historije ili zanat povjesničara, Zagreb 2010.; D. Roksandić (ur.), Uvod u komparativnu historiju, Zagreb 2004.; M. Bertoša, Izazovi povijesnog zanata: Lokalna povijest i sveopći modeli, Zagreb 2002.; P. Burke, Što je kulturalna povijest, Zagreb 2006.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 25%
  • 1. kolokvij – 20%
  • 2. kolokvij – 25%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Seminarski rad 0.3 25
Kolokvij-međuispit 0.2 20
Kolokvij-međuispit 0.3 25
Ukupno tijekom nastave 1.6 70
Završni ispit 0.4 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija 7. i 15 nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Romantička historiografija
3. Historizam u Njemačkoj
4. Metodička škola u Francuskoj
5. Povijesni materijalizam i marksistička historiografija
6. Annales – prva generacija
7. Kolokvij
8. Druga generacija Annalesa
9. Treća generacija Annalesa
10. Linguistički obrat, postmoderna i nove perspektive američke historiografije
11. Mikrohistorija i povijest pojedinca
12. Politička povijest i povijest sadašnjeg vremena
13. Kulturna povijest
14. Suvremeni historiografski pristupi
15. Kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar
2. Jules Michelet
3. Leopold von Ranke
4. Charles Seignobos i Charles-Victor Langlois
5. Jean Jaurès
6. Lucien Febvre
7. Kolokvij
8. Ispravak kolokvija
9. Jacques Le Goff
10. Hayden White
11. Carlo Ginzburg
12. Francois Bedarida
13. Peter Burke
14. Završni seminar
15. Kolokvij