Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Glagoljica i hrvatska ćirilica
Kratica predmeta POVP3-9 Šifra predmeta 97969
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Filip Galović
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail filip.galovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 674
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Program obuhvaća proučavanje početaka slavenske, a potom hrvatske glagoljske pismenosti i književnosti ponikle na izravnome ćirilometodskom nasljeđu i tradiciji i to na temlju očuvanih spomenika: epigrafika (od 11. st.), fragmenata (12. i 13. st), rukopisa: liturgijskih i neliturgijskih (druga polovica 14. do 16. st.), tiskana glagoljska izdanja od 1483. Drugi dio posvećen je proučavanju hrvatske ćirilične baštine, njezinim osobitostima, kao i spomenicima od kamenih do rukopisa i tiskanih izdanja. Upoznavanje svih vrsta glagoljske i ćirilske grafije, od ustavnoga pisma do kurzivnoga.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati temeljnim pojmovima o počecima hrvatske pismenosti i kulture ponikle na izravnome ćirilometodskome nasljeđu i tradiciji i to na temelju očuvanih spomenika (građe): 1. epigrafskih (od 11. st.); 2. i fragmenta kako epigrafskih tako i rukopisnih od 12 i 13. st., 3. te liturijskih i neliturgijskih rukopisa (druga polovica 14. do 16. st.), 4. tiskana izdanja (glagoljska od 1483. i ćirilska od 1512. g.); 2. Upoznati studenta s glagoljicom i hrvatskom ćirilicom, osnovnim obilježjima tih pisama, kao i povijesnim okolnostima nastanka glagoljice i ćirilice, općenito, a posebice hrvatske ćirilice; 3. Ovladati osnovnim pojmovima iz razvoja najstarijih hrvatskih pisama, kao i povijesnim činjenicama vezanim za ćirilometodsku misiju i baštinu; 4. Donijeti kompletniju sliku o našoj srednjovjekovnoj tropismenoj i trojezičnoj kulturi i povijesnim činjenicama, te tako sve to smjestiti u povijesni kontekst; 5. Aktivno sudjelovanje u čitanju starih glagoljskih i hrvatskih ćiriličnih tekstova; 6. Napisati pismeni rad od 4-5 stranica; 7. Održati jasno i strukturirano usmeno izlaganje.
Literatura
Obvezna

S. Damjanović, Slovo iskona, Zagreb 2004.; E. Hercigonja, Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja, Zagreb 1994.; Zagreb 1999.; J. Hamm, Staroslavenska čitanka, Zagreb 1971.; S. Damjanović, Hrvatski srednjovjekovni tekstovi: tri pisma i tri jezika, Zagreb, 2010. (članak dostupan na mreži)

Dopunska

B. Zelić-Bućan, Bosančica ili hrvatska ćirilica, Zagreb 2000.; V. Grubišić, Grafija hrvatske lapidarne ćirilice, Barcelona-Mostar 1978.; B. Fučić, Glagoljski natpisi, Zagreb 1982.; M. Šimić, Jezik srednjovjekovnih kamenih natpisa iz Hercegovine, Sarajevo 2009.; P. Bašić, Čitanka crkvenoslavenskoga jezika, Zagreb 1999.; J. Bratulić i dr., Povijest hrvatskoga jezika: Srednji vijek, knj. 1. (odabrani dijelovi), Zagreb 2009.;  J. Bratulić, Leksikon hrvatske glagoljice, Zagreb 1995.;  

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 20%
  • 1. kolokvij – 25%
  • 2. kolokvij – 25%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Seminarski rad 0.2 20
Kolokvij-međuispit 0.3 25
Kolokvij-međuispit 0.3 25
Ukupno tijekom nastave 1.6 70
Završni ispit 0.4 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija 8. i 15. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje: Moravska misija, slavensko bogoslužje i pismenost
2. Postanak glagoljice, teorije o postanku, kanonski spomenici
3. Hrvatsko glagoljaštvo, opća povijest
4. Hrvatskoglagoljski rukopisi liturgijski i neliturgijski
5. Hrvatskoglagoljski natpisi
6. Hrvatskoglagoljski tisak
7. Glagoljica u Bosni i Hercegovini
8. Kolokvij Glagoljica, pismeni
9. Postanak ćirilice
10. Hrvatska ćirilica
11. Rukopisi pisani hrvatskom ćirilicom
12. Natpisi pisani hrvatskom ćirilicom
13. Kurzivna ćirilica
14. Knjige tiskane hrvatskom ćirilicom
15. Kolokvij, hrvatska ćirilica pismeni
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela seminarskih radova i upute
2. Kanonski slavenski spomenici, vježbe, čitanje oble glagoljice, Sinajski psaltir
3. Vježbe, čitanje hrvatskoglagoljskih tekstova, Početnica, Očenaš
4. Hrvatskoglagoljski misali, brevijari, rituali, psaltir, vježbe čitanje hrvatske uglate glagoljice, npr. Hrvojev misala
5. Čitanje hrvatskoglagoljskih natpisa, npr. Bašćanska ploča
6. Hrvatskoglagoljske tiskare, vježbe, čitanje tekstova tiskanih knjiga
7. Čitanje nekih tekstova pisanih glagoljicom u Bosni i Hercegovini, npr. Natpisi kneza Mikuličića
8. Kolokvij, pismeni
9. Čitanje kanosnkih ćirilskih tekstova, npr. Savina knjiga
10. Tekstovi pisani hrvatskom ćirilicom, vježbe, učenje slova
11. Čitanje rukopisa pisanih hr.. ćirilicom, npr. Hvalov zbornik
12. Čitanje natpisa pisanih hrv. ćirilicom, npr. Natpis Vignja Miloševića
13. Čitanje kurzivne ćirilice, vježbe
14. Vježbe, čitanje nekih tiskanih izdanja, npr. Divković
15. Kolokvij, hrvatska ćirilica