Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Filozofija povijesti
Kratica predmeta POVP6-7 Šifra predmeta 98005
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Stjepan Kušar
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail stjepan.kusar@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Studente će upoznati s filozofskim pristupom fenomenu povijesti te ih potaknuti na multidisciplinaran pristup u proučavanju povijesti. Obradit će se relevantne filozofske teorije povijesti, kao što su kršćanska, ciklička i progresistička. Postavit će se i pitanje o smislu povijesti.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Prepoznati temeljne procese iz hrvatske, europske i svjetske povijesti od prapovijesnog do suvremenog doba. 2. Kritički analizirati i interpretirati izvore, znanstvenu i stručnu literaturu. 3. Koristiti doprinos drugih znanstvenih disciplina u historiografskom radu. 4. Napisati jasan i strukturiran pismeni rad. 5. Održati jasno i strukturirano usmeno izlaganje. 6. Aktivno i argumentirano sudjelovati u raspravi. 7. Pridržavati se etičkih načela u radu. 8. Preuzimati društveno-odgovorno ponašanje.
Literatura
Obvezna

A. Augustin, O Državi Božjoj, sv. 1–3, Zagreb 1985.–1986.; E. H. Carr, Što je povijest? Zagreb 2004.

Dopunska

C. Dawson, The Dynamics of World History, Wilmington 2002.; G. W. F. Hegel, Filozofija povijesti, Zagreb 1951.; O. Spengler, Propast Zapada, sv. 1–2., Zagreb 1998–2000.; F. Petrić, Deset dijaloga o povijesti, Pula 1980.; J. G. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, (http://www.textlog.de/herder_menschheit.html); N. Berdjajev, Smisao povijesti, Split 2005.; H. U. von Balthasar, A Theology of History, Ignatius Press, San Francisco 1994.; F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, New York 2006.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 10%
  • 1. kolokvij – 30%
  • 2. kolokvij – 30%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.7
Seminarski rad 0.1 10
Kolokvij-međuispit 0.4 30
Kolokvij-međuispit 0.4 30
Ukupno tijekom nastave 1.6 70
Završni ispit 0.4 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija U 8. i 15. nastavnom tjednu.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Cikličko poimanje povijesti
3. Sv. Augustin i paradigma dva grada
4. Kršćansko poimanje povijesti
5. Progresivna teorija povijesti
6. Prosvjetiteljstvo
7. Sekularizirana povijest
8. 1. kolokvij
9. Hegel i njemački idealizam
10. Marx i povijest
11. Pogledi na 20. stoljeće
12. Jugoslavenska historiografija
13. Christopher Dawson i povijest
14. Završno predavanje
15. 2. kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Filozofija povijesti kao znanost
2. Cikličko poimanje
3. Sv. Augustin
4. Kršćanska vizija povijesti
5. Progresivna teorija
6. Prosvjetiteljstvo
7. Sekularizirana povijest
8. Kolokvij
9. Hegel
10. Marx
11. Pogledi 20. stoljeća
12. Jugoslavenska historiografija
13. Christopher Dawson
14. Po izboru
15. Kolokvij