Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Fenomen kršćanstva
Kratica predmeta POVP4-3 Šifra predmeta 97973
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Emilio Marin
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail emilio.marin@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 675
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi: Upoznavanje studenata s nastankom te putovima i načinima širenja kršćanstva kao vjere koja će postati duhovna i materijalna (vjerska, politička i društvena) odrednica ukupne europske civilizacije od antike do suvremenog razdoblja. Osposobljavanje studenata za samostalno nadograđivanje usvojenih temeljnih znanja putem uvida u literaturu te na temelju razumijevanja povijesnih uvjeta u kojima je kršćanstvo postalo jedina službena religija Rimskoga Carstva. Osposobljavanje studenata za usporedno i kritičko samostalno korištenje i međusobno nadopunjavanje podataka iz povijesnih izvora i arheološke građe. Sadržaj: Kronološki i prostorni okvir sadržaja kolegija jest cjelokupno je razdoblje Rimskoga Carstva (1.–7. st. pos. Kr.), odnosno njegov ukupni prostor. Izlaganje osnovne teme kolegija bit će razrađeno prema sljedećem obrascu: I. Uvod – povijesno–religijski aspekt nastanka i širenja kršćanstva, odnosno politička i religijsko–filozofska podloga kasnoantičkog društva koja je pogodovala pobjedi kršćanskog monoteizma. Naglasak će biti stavljen na arheološki aspekt promatrane pojave, odnosno na odnos kasne antike kao povijesnog razdoblja i kršćanskih sadržaja koji se pojavljuju u tom kronološkom okviru; II. Povijesni put širenja kršćanstva na cjelokupni prostor Rimskog Carstva i šire, prema kronološkoj okosnici (1. od početaka do 313.; 2. od 313./sloboda kršćanstva do 380./službena religija; 3. 5. i 6. st.), uz istodobnu razradu na zasebne tematske cjeline: 1. širenje kršćanstva (razdoblje, snaga i smjerovi širenja, mučenici); 2. ustrojstvo zajednica i općina (vjernici, svećenstvo, župe, biskupije, monarhijski episkopat); 3. materijalno naslijeđe (crkvene građevine, groblja i grobni spomenici, predmeti umjetničkog obrta, epigrafija).

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Definirati osnovne pojmove u svezi sa starokršćanskom poviješću 2. Znati kronološki smjestiti događaje kasne antike 3. Prepoznati i povezati temeljne pojave i procese srednjovjekovnog doba u odnosu na kasnu antiku i pojave kršćanstva 4. Interpretirati i sintetizirati političku, društvenu, gospodarsku, vjersku, kulturnu i inu problematiku ranog kršćanstva 5. Kritički pristupiti tumačenjima kasnonatičke prošlosti s obzirom na različite pristupe u istraživanju tog doba 6. Napisati jasan i strukturiran pismeni rad 7. Aktivno i argumentirano sudjelovati u raspravi 8. Koristiti suvremene informacijske tehnologije i vještine komuniciranja 9. Steći potrebne vještine za nastavak studija
Literatura
Obvezna

J. Ratzinger / Benedikt XVI., Isus iz Nazareta, Split 2007.; S. Kovačić, Kršćanstvo i Crkva u staromu i srednjemu vijeku, Split 2004.; V. Kapitanović, Rimski Ilirik u odrazu kršćanske književnosti, Split 2006.; Velika povijest crkve (ur. Hubert Jedin): 1. Svezak I: K. Baus, Od praopćine do ranokršćanske velecrkve (preveli: J. Ritig i V. Bajsić), Zagreb 1972.; 2. Svezak II: K. Bus, E. Ewig, Crkva Carstva poslije Konstantina Velikoga (preveo V. Bajsić), Zagreb 1995.

Dopunska

N. Cambi, Antika, Zagreb 2002.; Salona Christiana (ur. E. Marin), Split 1994.; M. Prelog, Eufrazijeva bazilika u Poreču, Zagreb 1986.; D. Rendić–Miočević, Carmina Epigraphica, Split 1987.; A. Šonje, Bizant i crkveno graditeljstvo u Istri, Rijeka 1981.; Ž. Tomičić, Panonski periplus – Arheološka topografija kontinentalne Hrvatske, Zagreb 1999.; Od nepobjedivog sunca do sunca pravde – Rano kršćanstvo u kontinentalnoj Hrvatskoj (ur. Ž. Demo, B. Migotti), Zagreb 1994.; E. Marin et alii, Narona, Zagreb–Opuzen 1999.; Salona II: P. Chevalier, Ecclesiae Dalmatiae, Recherches archéologiques franco–croates à Salone (dir. par N. Duval et E. Marin), Rome–Split 1995, t. 1–2.; Acta XIII Congressus Internationalis Archaeologiae Christianae / Radovi XIII. međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju, Split – Poreč 1994, t. I (ed. N. Cambi, E. Marin), Città del Vaticano–Split 1998.; B. Brenk, Spätantike und frühes Christentum, Propiläen Kunstgeschichte, Supplementband I, Stuttgart 1977.; R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine architecture, Harmondsworth 1986.; P. Archeologia cristiana, Roma 1958.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 35%
  • kolokvij – 35%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2
Kolokvij-međuispit 1 35
Seminarski rad 1 35
Ukupno tijekom nastave 3.2 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 10. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Isus iz Nazareta: povijesne postavke
3. Povijesna istraživanja o počecima kršćanstva
4. Arheološka istraživanja o počecima kršćanstva
5. Starokršćanska arheologija u Hrvatskoj
6. Starokršćanska Salona
7. Starokršćanska Narona
8. Značajne ličnosti iz prvih kršćanskih stoljeća na hrvatskom prostoru
9. Konačno rasprostranjene kršćanstva u doba Justinijana
10. Kolokvij
11. Kasna antika na prostoru BiH: počeci kršćanstva
12. Kršćanstvo u Rimu u IV.-VI. stoljeću
13. Mozaik u Oratoriju sv. Venancija i prve kršćanske veze Rima i hrvatskih krajeva
14. Kraj kasne antike na hrvatskom prostoru
15. Zaključno predavanje
Seminari
Tjedan Tema
1. Metodologija izrade seminara
2. Ogledni seminar
3. Veliki priručnici za kršćansku povijest
4. Rimske katakombe
5. Istraživači razdoblja početnog kršćanstva
6. Najpoznatiji starokršćanski arheološki spomenici srednje Dalmacije
7. Najpoznatiji starokršćanski arheološki spomenici južne Dalmacije
8. Latinski starokršćanski natpisi
9. Pula, Poreč i Ravenna
10. Kolokvij
11. Lokaliteti kasne antike na prostoru BiH
12. Arheološke zbirke u Hrvatskoj
13. Najpoznatiji starokršćanski spomenici u Istri
14. Lokaliteti kasne antike u svezi sa seobom naroda
15. Zaključci