Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
2.
Usmjerenje Suvremena povijest

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Diplomski rad
Kratica predmeta POVD243 Šifra predmeta 166260
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 15
Preduvjeti za upis predmeta
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 0
Seminari 0
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Odabrani i potvrđeni mentor
Akademski stupanj/naziv Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Odabrani i potvrđeni komentor
Akademski stupanj/naziv Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi: Izraditi diplomski rad pod vodstvom mentora. Izradom diplomskog rada student pokazuje da je sposoban samostalno primijeniti naučene vještine i usvojena znanja: obraditi određeni historiografski problem, primijeniti odgovarajuću znanstvenu metodologiju, proučiti relevantnu literaturu, istražiti i analizirati objavljene i neobjavljene izvore, koristiti se znanstvenim aparatom, napisati rad sukladno uzusima struke.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati temeljnim historiografskim pojmovima vezanim uz temu diplomskog rada 2. Prepoznati temeljne povijesne vezane uz temu diplomskog rada 3. Kritički analizirati izvore 4. Kritički analizirati i interpretirati znanstvenu i stručnu literaturu 5. Shvatiti važnost primjene postojećih znanstvenih teorija pri interpretiranju podataka izvora 6. Napisati jasan i strukturiran rad primjenjujući suvremene znanstvene modele.
Literatura
Obvezna

U dogovoru s mentorom/komentorom ovisno o odobrenoj temi diplomskog rada.

Dopunska

U dogovoru s mentorom/komentorom ovisno o odobrenoj temi diplomskog rada.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekNe
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Konzultativna nastava s mentorom/komentorom;
2. Uredno izvršene pismene obveze – predana i prihvaćena pismena verzija diplomskog rada.

Način polaganja ispita

Nakon pokretanja postupka ocjene i obrane diplomskog rada Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada dužno na propisanom obrascu utvrditi ispunjava li predani diplomski rad uvjete za obranu u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja obrasca za pokretanje postupka ocjene i obrane diplomskog rada s dokumentacijom.
Rok miruje u razdoblju korištenje godišnjih odmora, blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonima i aktima Sveučilišta.
Studentu se pristup obrani diplomskog rada može odobriti ako svi članovi povjerenstva pozitivno ocijene pismeni dio diplomskog rada uz obrazloženje na propisanom obrascu.

Članovi povjerenstva mogu uputiti studentu prijedloge za manje ispravke i/ili dopune koje student može uvažiti u dogovoru s mentorom.
Nakon odobrenja pristupa obrani diplomskog rada student je dužan do datuma obrane diplomskog rada putem službe za studentska pitanja dostaviti povjerenstvu jedan primjerak diplomskog rada (tvrdi uvez) za pismohranu (arhivu) i jedan primjerak elektroničke verzije diplomskog rada u PDF inačici na CD-u/DVD-u za pohranu u Digitalni repozitorij Sveučilišta.

Student potpisuje izjavu da je verzija na CD-u/DVD-u istovjetna tiskanoj verziji te izjavu o akademskoj čestitosti koja je sastavni dio sadržaja diplomskog rada.

Ako jedan od članova povjerenstva negativno ocjeni pismeni dio diplomskog rada, student ne može pristupiti obrani diplomskog rada. Povjerenstvo na propisanom obrascu dostavlja obrazloženje studentu i mentoru/komentoru.

U slučaju iz prethodnog stavka student je dužan ponovno pokrenuti postupak ocjene i obrane diplomskog rada.
Datum, vrijeme i mjesto (predavaonicu, dvoranu ili sobu) obrane diplomskog rada utvrđuje predsjednik povjerenstva u dogovoru s članovima povjerenstva najviše u roku od 15 (petnaest) dana od dana odobrenja obrane diplomskog rada.

Ukoliko je student predao diplomski rad na odobrenje, odnosno ocjenu povjerenstvu do 15. srpnja tekuće akademske godine, povjerenstvo je dužno obranu diplomskog rada utvrditi do 30. rujna iste akademske godine.

Obavijest o obrani diplomskog rada dostavlja se studentu te se oglašava na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Sveučilišta najmanje osam dana prije datuma obrane diplomskog rada.

Obrana diplomskog rada javna je, a diplomski rad brani se pred povjerenstvom.

Predsjednik povjerenstva vodi zapisnik o obrani diplomskog rada na propisanom obrascu.

Student na obrani diplomskog rada izlaže temu i glavne zaključke u trajanju do najviše dvadeset minuta.

Nakon izlaganja svaki član povjerenstva ima pravo postaviti do tri pitanja studentu o njegovu diplomskom radu.

Povjerenstvo većinom glasova odlučuje je li student uspješno obranio diplomski rad.

Ukoliko je student uspješno obranio diplomski rad, povjerenstvo utvrđuje konačnu ocjenu diplomskog rada te predsjednik povjerenstva objavljuje odluku povjerenstva te proglašava da je student stekao akademski naziv magistar/magistra (mag.) struke.

Način ocjenjivanja
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave
Ukupno tijekom nastave 0 0
Završni ispit
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 0 Ukupan udio
nije jednak 100%
- ispravite unešene
podatke!
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE