Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
2.
Usmjerenje Suvremena povijest

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Crkva u suvremenom svijetu
Kratica predmeta POVD224 Šifra predmeta 101709
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Zoran Turza
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail zoran.turza@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 628
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Dubravka Petrović Štefanac
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi kolegija: Upoznati studente sa shvaćanjem Katoličke crkve o svojoj ulozi u svijetu te o modalitetima ostvarenja takva shvaćanja. Sadržaj kolegija: Od konstitucije Crkva u svijetu izglasovane na Drugome vatikanskom saboru do danas Crkva čini velike napore da kreativno i dijaloški bude prisutna u svijetu, osobito u kriznim vremenima i na kriznim mjestima. Ta prisutnost ovisi o kulturnim tradicijama, političkim prilikama, ekonomskoj situaciji i drugim danostima. Kolegij će istražiti neke modalitete sadašnje prisutnosti Crkve u raznim dijelovima svijeta.

 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati temeljnim historiografskim pojmovima iz povijesti Katoličke Crkve u suvremenom svijetu (Hrvatska i svijet) 2. Prepoznati i vrednovati temeljne procese iz povijesti Crkve u suvremenom svijetu 3. Prikupljati stručnu i znanstvenu literaturu i istraživati izvore u arhivima, knjižnicama, muzejima i drugim ustanovama 4. Kritički analizirati i interpretirati izvore, znanstvenu i stručnu literaturu 5. Napisati jasan i strukturiran pismeni rad; 6. Održati jasno i strukturirano usmeno izlaganje 7. Aktivno i argumentirano sudjelovati u raspravi 8. Preuzimati društveno-odgovorno ponašanje
Literatura
Obvezna

Drugi vatikanski koncil, Pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu, u: Dokumenti, Zagreb 1972., Špiro Marasović, Demos ante portas. Crkva u Hrvatskoj pred demokratskim izazovima, Crkva u svijetu, Split, 2002.; 167-308. Nikola Dogan, U potrazi za Bogom. Kršćanin u postmodernom vremenu, Biblioteka Diacovensia, Đakovo 2003.

Dopunska

Ž. Mardešić, Odgovornost kršćana za svijet, Sarajevo-Zagreb 2005.; Ž. Mardešić, Rascjep u svetomu. Sjećanje na Drugi vatikanski koncil, Zagreb 2007.; Ž. Mardešić, „Politički dualizam i koncilsko kršćanstvo“,  Nova prisutnost I/1(2003): 5-27.; Ivan Pavao II, Evangelium vitae. Evanđelje života: Enciklika o vrijednosti i nepovrijedivosti ljudskog života, Zagreb 2003.; Đ. Zalar, „Dijaloški karakter antropologije Pastoralne konstitucije „Gaudium et spes“ Drugog vatikanskog koncila“, Crkva u svijetu 41 (2006) 2: 143-165.; T. Matulić, „Željko Mardešić: svjedok zaboravljenog dijaloga. Svjedočanstvo dijaloga vjernika i nevjernika s ocjenom današnjeg stanja dijaloga“, Nova prisutnost 9 (2011) 2: 353-374.; I. Šarčević, „Pluralizam i univerzalnost patnje. Pretpostavke međureligijskog dijaloga“, Bogoslovska smotra 73 (2003) 2/3: 433-453.; I. Šarčević, „Crkva – promicateljica kulture dijaloga i zajedništva“, Diaconvesia 21 (2013) 1: 11-27.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze, aktivnost na nastavi, 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 20%
  • aktivnost na nastavi – 5%
  • 1. kolokvij – 25%
  • 2. kolokvij – 20%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.9 25
Kolokvij-međuispit 0.8 20
Seminarski rad 0.8 20
Aktivnost na nastavi 0.1 5
Ukupno tijekom nastave 3.8 70
Završni ispit 1.2 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 15. nastavni sat
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje. Povijesni kontekst otvaranja i rada II vatikanskog koncila i važnost donošenja konstitucije o Crkvi u suvremenom svijetu Gaudiem et spes (GS).
2. Povijesni, teološki i sociološki pristup analizi suvremenog doba. Uloga Katoličke crkve u suvremenom svijetu prema konstituciji GS.
3. Suvremeni čovjek - tragatelj za smislom života - i Crkva u potrazi za čovjekom. Uloga Crkve u promicanju dostojanstva ljudske osobe i poštivanju temeljnih ljudskih prava u suvremenom svijetu.
4. Uloga i doprinos Crkve u procesima pomirenja među narodima i uspostavljanju mira u svijetu od II vatikanskog koncila do danas.
5. Povijest Crkve od pape Leona XIII. do pape Franje
6. Djelovanje Crkve na promicanju socijalne pravde i brige za siromašne. Crkva siromaha i zapostavljenih.
7. Odnos Crkve i politike u suvremenom svijetu.
8. Kolokvij.
9. Pontifikat pape Franje
10. Crkva, ekologija i ekonomija
11. Odlazak na znanstveni ili stručni skup, okrugli stol ili tribinu
12. Papa Franjo, Evangelii gaudium – Radost evanđelja. Izazovi i nade pred Crkvom i njezinim poslanjem u suvremnom svijetu.
13. Odnos Crkve i kulture u suvremenom svijetu. Zauzetost Crkve za kulturni napredak.
14. Djelovanje Crkve u suvremenom hrvatskom društvu.
15. Kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Ciljevi seminara. Podijela tema seminara i dogovor za rad.
2. Rasprava na temu seminarskog rada i pripreljenih tekstova vezanih za temu predavanja
3. Rasprava na temu seminarskog rada i pripreljenih tekstova vezanih za temu predavanja
4. Rasprava na temu seminarskog rada i pripreljenih tekstova vezanih za temu predavanja
5. Rasprava na temu seminarskog rada i pripreljenih tekstova vezanih za temu predavanja
6. Rasprava na temu seminarskog rada i pripreljenih tekstova vezanih za temu predavanja
7. Rasprava na temu seminarskog rada i pripreljenih tekstova vezanih za temu predavanja
8. Kolokvij
9. Rasprava na temu seminarskog rada i pripreljenih tekstova vezanih za temu predavanja
10. Rasprava na temu seminarskog rada i pripreljenih tekstova vezanih za temu predavanja
11. Rasprava na temu seminarskog rada i pripreljenih tekstova vezanih za temu predavanja
12. Rasprava na temu seminarskog rada i pripreljenih tekstova vezanih za temu predavanja
13. Rasprava na temu seminarskog rada i pripreljenih tekstova vezanih za temu predavanja
14. Rasprava na temu seminarskog rada i pripreljenih tekstova vezanih za temu predavanja
15. Kolokvij