Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Živjeti u Hrvatskoj u drugoj polovici dvadesetog stoljeća
Kratica predmeta IZBD200 Šifra predmeta 218347
Status predmeta Izborni ECTS bodovi 6
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Tomislav Anić
Akademski stupanj/naziv doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail tomislav.anic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 656
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Izložiti temeljne društveno političke procese u razdoblju od 1945. do 1990. godine s posebnim osvrtom na izgradnju novog društveno-političkog poretka. Pratiti uzročno-posljedične veze između implementacije vrijednosnog sustava novog poretka te analizirati razliku između željenog i ostvarenog. Razumjeti posljedice koje je izgradnja novog sustava imala na svakodnevicu u Hrvatskoj u promatranom razdoblju.

Analizom izabranih tematskih cjelina druge polovice dvadesetog stoljeća bit će ocrtana politička, kulturna i socijalna slika života u Hrvatskoj. Težište predmeta stavljeno je na sljedeće teme: diktature u dvadesetom stoljeću, opskrbu i prehranu stanovništva, djelatnost UNNR-e, odjeću i obuću, prevrednovanje tradicije, političku i kulturnu ikonografiju, slavljenje rada i radnih postignuća, položaj žene, radničku svakodnevicu, depopulaciju hrvatskog stanovništva i vjerski život.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati temeljnim historiografskim pojmovima iz kulturne povijesti; 2. Prepoznati osnovne procese novije hrvatske povijesti; 3. Napisati jasan i strukturiran složeni pismeni rad. 4. Kritički analizirati i interpretirati izvore, znanstvenu i stručnu literaturu; 5. Uočiti specifične društveno-političke transformacije unutar promatranog razdoblja; 6. Razložiti kauzalnost analiziranih procesa; 7. Pridržavati se etičkih načela u radu.
Literatura
Obvezna

I. Baučić, Porijeklo i struktura radnika iz Jugoslavije u SR Njemačkoj, Radovi Instituta za geografiju Sveučilišta u Zagrebu, svezak 9., Migracije radnika, knjiga 1. Zagreb 1970., I. Baučić, Radnici u inozemstvu prema popisu stanovništva Jugoslavije 1971., Radovi Instituta za geografiju Sveučilišta u Zagrebu, svezak 12., Migracije radnika, knjiga 4., Zagreb 1973., M. Bertoša, Kruh, mašta & mast, Zagreb 2007.; D. Bilandžić, Hrvatska moderna povijest, Zagreb 2000.; S. Courtois, Komunizam i totalitarizam, Zagreb 2011.; F. Fuert, Prošlost jedne iluzije, Zagreb 1997.; M. Maticka, “Opskrba stanovništva u Hrvatskoj od 1945. do 1952.” Zbornik Mirjane Gross, Zagreb 1999.; H. Matković, Povijest Jugoslavije: 1918.-1991.: hrvatski pregled, Zagreb 1998.; Nadbiskup Stepinac i Srbi u Hrvatskoj u kontekstu Drugoga svjetskog rata i poraća, ur. I. Majnarić, M. Kevo, T. Anić, Zagreb 2016.; Z. Radelić, Hrvatska u Jugoslaviji 1945.–1991., Zagreb 2005.; Z. Radelić, Sindikati i radništvo u Hrvatskoj: 1945. – 1950., Stepinac, Svjedok istine, ur. Ž. Tanjić, Zagreb 2009.; Zagreb 2012.; Č. Višnjić, Partizansko ljetovanje, Zagreb 2003.

Dopunska

NAPOMENA: Popis preporučene dodatne literature polaznici kolegija dobit će sukladno odabranim temama seminarskog rada.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija rada;

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni); 2. kolokvij (pismeni);

Završni ispit – usmeni.

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:

nedovoljan (1) – 0 do 49,9 %

dovoljan (2) – 50 do 64,9 %

dobar (3) – 65 do 79,9 %

vrlo dobar (4) – 80 do 89,9 %

izvrstan (5) – 90 do 100 %

 

Način stjecanja ocjene:

  1. Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene
  2. seminarske obveze – 30 %
  3. 1. kolokvij – 20 %
  4. 2. kolokvij – 20 %

 

  1. Završni ispit – 30 % ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50 % ispita)

              1. usmeni ispit – 30 %

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 1.44 30
Kolokvij-međuispit 0.96 20
Kolokvij-međuispit 0.96 20
Ukupno tijekom nastave 4.56 70
Završni ispit 1.44 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 6 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij - 7. nastavni termin;
2. kolokvij – 14. nastavni termin.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. O cilju i sadržaju predmeta
2. Diktature u dvadesetom stoljeću
3. UNRRA-ina djelatnost nakon Drugoga svjetskog rata
4. Potiranje i prevrednovanje tradicije
5. Politička i kulturna ikonografija socijalističke Hrvatske
6. Između željenog i ostvarenog – položaj radnika u novom poretku
7. Kolokvij
8. Propaganda rada i radnih postignuća
9. Da nam živi, živi rad! – od herojâ do marginalaca
10. Depopulacija hrvatskog stanovništva – odlazak na privremeni rad
11. Položaj žene u novom poretku
12. Vjerski život u betonskim katakombama – kako su nastale novozagrebačke župe
13. Posjet Muzeju grada Zagreba
14. Kolokvij
15. Zaključna razmatranja
Seminari
Tjedan Tema
1. O cilju i sadržaju predmeta
2. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
3. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
4. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
5. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
6. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
7. Kolokvij
8. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
9. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
10. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
11. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
12. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
13. Rasprava o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
14. Kolokvij
15. Zaključna razmatranja