Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti, Diplomski sveučilišni studij sociologije, Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1., 2.
Usmjerenje Stari vijek i srednji vijek, Suvremena povijest, Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću, Interkulturalna komunikacija i novinarstvo, Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u religije svijeta
Kratica predmeta IZBD-109 Šifra predmeta 177697
Status predmeta Izborni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Tomislav Kovač
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Jakov Rađa
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Predmet pruža opći uvid u fenomen religije, osobito kroz upoznavanje s velikim religijama današnjega svijeta, s njihovim temeljnim doktrinarnim, moralnim i obrednim naučavanjima te pisanim i duhovnim tradicijama. Studente želi informirati o specifičnostima svake religije te o njihovim sličnostima i razlikama s kršćanstvom. Obradit će se pozornost i na fenomen sekti i novih religijskih pokreta te iznijeti stav Katoličke crkve o međureligijskom dijalogu.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Studenti će biti u stanju: 1. razlikovati osnovna polazišta vezana uz fenomen religija te o njima argumentirano govoriti 2. prepoznati strukturu religijskog govora i posjedovati širi uvid u religijska pitanja 3. razumjeti i iznositi temeljna naučavanja različitih religijskih tradicija te ih međusobno uspoređivati 4. uočiti kršćansku zasebnost u odnosu na druge religije 5. prenositi stav Katoličke crkve prema drugim religijama i međureligijskom dijalogu 6. vrednovati i koristiti stručnu literaturu na području religijskih znanosti.
Literatura
Obvezna

Deklaracija Nostra aetate o odnosu Crkve prema nekršćanskim religijama (28.X.1965.), u: DRUGI VATIKANSKI KONCIL, Dokumenti, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 72008.
KEMP, Hugh P., Praktični vodič za svjetske religije, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2015.
POUPARD, Paul, Religije, Zagreb, Jesenski i Turk/Kulturni informativni centar, 2007.
Religije svijeta: enciklopedijski priručnik, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 1998.
Religije svijeta, Zagreb, Mozaik knjiga, 2009.

 

Dopunska

BIŽACA, Nikola, Ogledi iz teologije religija, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2008.
BÜKLE, Horst, Čovjek traži Boga. Religijski pristup, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2000.
DOGAN, Nikola, Religije i spas. Izvan Crkve nema spasenja, Đakovo, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, 2013.
ELIADE, Mircea, Sveto i profano, Zagreb, AGM, 2002.
IVANČIĆ, Tomislav, Religija i religije: morfologija, fenomenologija i teologija religija, Zagreb, Teovizija, 2007.
JEŽIĆ, Mislav (ur.), Istočne religije (skripta za studente), Zagreb, Katedra za indologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2001.
KHOURY, Adel Theodor (ur.), Leksikon temeljnih religijskih pojmova: židovstvo, kršćanstvo, islam, Zagreb, Prometej, 2005.
KÜNG, Hans i dr., Kršćanstvo i svjetske religije. Uvod u dijalog s islamom, hinduizmom i budizmom, Zagreb, Naprijed, 1994.
Opći religijski leksikon, Zagreb, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2002.
PARTRIDGE, Christopher (ur.), Enciklopedija novih religija. Nove religije, sekte i alternativni duhovni pokreti, Zagreb, Naklada Ljevak, 2005.
RIES, Julien, U potrazi za Bogom. Put religijske antropologije, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2016.
TERRIN, Aldo Natale, Uvod u komparativni studij religija, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2006.

 

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskomu programu i izvedbenomu nastavnomu planu
2. Stjecanje minimalnoga uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti

Način polaganja ispita

1. Nastavne aktivnosti – a) 1. kolokvij (pismeno); b) 2. kolokvij (pismeno);
2. Završni ispit (usmeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskoga rada dolazi se do ukupne ocjene koja je temeljena na bazi 100 bodova:
dovoljan (2) – 50-64 bodova
dobar (3) – 65-79 bodova
vrlo dobar (4) – 80-89 bodova
izvrstan (5) – 90 i više bodova

Način stjecanja bodova:
a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

  • 1. kolokvij – max. 35% (bodova)
  • 2. kolokvij – max. 35% (bodova)

b) Završni ispit – 30% ocjene

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 10. i 15. tjedan
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje: mjesto i uloga religija u današnjem svijetu. Tematski pregled predavanja i studentskih obveza
2. Pojam i definicije religije
3. Morfologija, fenomenologija i tipologija religija. Temeljni religijski pojmovi
4. Tradicionalne religije: religije Afrike, Australije i Oceanije
5. Dalekoistočne religije: hinduizam
6. Dalekoistočne religije: hinduizam, džainizam, sikhizam
7. Dalekoistočne religije: budizam
8. Dalekoistočne religije: budizam, konfucijanizam
9. Dalekoistočne religije: taoizam, šintoizam
10. Kolokvij Monoteističke religije: židovstvo
11. Monoteističke religije: židovstvo, kršćanstvo
12. Monoteističke religije: islam
13. Monoteističke religije: islam
14. Sekte i novi religijski pokreti; Katolička crkva i međureligijski dijalog
15. Kolokvij