Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti, Diplomski sveučilišni studij sociologije, Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1., 2.
Usmjerenje Stari vijek i srednji vijek, Suvremena povijest, Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću, Interkulturalna komunikacija i novinarstvo, Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Upravljanje osobnim financijama
Kratica predmeta IZBD105 Šifra predmeta 174438
Status predmeta Izborni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Roman Šubić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail roman.subic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Nika Đuho
Akademski stupanj/naziv Magistra sociologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail nika.djuho@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 632
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi kolegija: Upoznavanje s osnovnim pojmovima iz svijeta financija prilagođenih studentima neekonomskih studija. Podizanje razine financijske pismenosti s ciljem boljeg snalaženja pojedinca u korištenju brojnih financijskih proizvoda i usluga koje se nude na tržištu. Upoznavanje s najčešćim pogreškama koje pojedinci rade kod donošenja osobnih financijskih odluka na brojnim primjerima iz prakse (tzv. learning-by-doing pristup). Studenti bi trebali nakon položenog kolegija raspolagati elementarnim znanjem iz područja osobnih financija koja bi im trebala koristiti u privatnom i poslovnom životu.

Sadržaj kolegija: Upoznavanje sa suvremenim svijetom financija i ekonomije.  Identificiranje mnogobrojnih čimbenika i rizika koji utječu na donošenje svakodnevnih odluka na financijskim tržištima. Poboljšanje osobne financijske pozicije kroz: odgovarajuće financijsko planiranje, racionalno upravljanje financijskim proizvodima, stvaranje zdravih financijskih navika, izbjegavanje pretjerane izloženosti rizicima, bolju informiranost o ponudi i potražnji…

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Podizanje razine financijske pismenosti studenata na pojedinačnoj razini te spoznavanje važnosti donošenja razboritih i pravovremenih odluka iz područja osobnih financija. Razvijanje sposobnosti razumijevanja financijskih proizvoda s kojima se susrećemo u svakodnevnom životu s ciljem optimizacije upravljanja osobnom financijskom pozicijom. Stjecanje potrebne razine znanja za indirektno sudjelovanje na financijskim tržištima. Identificiranje različitih vrsta rizika kojima je pojedinac izložen i korištenje alata potrebnih za racionalno upravljanje osobnim financijama.
Literatura
Obvezna

Mishkin, F.S., Eakins, S.G., Financijska tržišta + institucije, MATE, Zagreb, 2005.; Kapoor, J., Dlabay, L., Hughes, R., Hart, M., Focus on Personal Finance, McGraw-Hill, 6th Edition, New York, 2017.

Dopunska

Nikolić, N., Pečarić, M., Uvod u financije, Ekonomski fakultet, Split, 2012.; Santini, G., Bebek, S., Vodič za razumijevanje osobnih financija, Rifin, Zagreb, 2005.; Rose, P.S., Hudgins, S.C., Upravljanje bankama i financijske usluge, MATE, Zagreb, 2015.; Kobliner, B., Get a Financial Life: Personal Finance in Your Twenties and Thirties, Touchstone, New York, 2017.; Rosefsky, B., Financial Facts of Life: Personal Prosperity in 30 Easy Lessons, John Wiley and Sons, 1995.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave– prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Seminarsko izlaganje

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na nastavi i na dva kolokvija

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – seminarsko izlaganje; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);

Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Način stjecanja ocjene:

  1. a)Nastavne aktivnosti– 70% ocjene

     1) seminarsko izlaganje – max. 20 bodova;

     2) 1. kolokvij – max. 20 bodova;

     3) 2. kolokvij – max. 30 bodova;

  1. b)Završni ispit– 30% ocjene

     4) završni ispit – max. 30 bodova.

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.76 20
Kolokvij-međuispit 0.76 20
Kolokvij-međuispit 1.14 30
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 6. tjedan nastave; 2. kolokvij: 13. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u funkcioniranje financijskog sustava RH
2. Snalaženje pojedinca na financijskim tržištima
3. Uloga financijskih instrumenata u svakodnevnom životu
4. Promjene vrijednosti i kupovne snage novca
5. Izloženost pojedinca različitim vrstama rizika
6. Kolokvij.
7. Upravljanje osobnom financijskom pozicijom
8. Ponašanje potrošača na financijskim tržištima
9. Funkcioniranje platnog prometa za potrebe pojedinaca
10. Određivanje kreditne sposobnosti pojedinca i funkcioniranje kreditnog procesa
11. Alternativni oblici sudjelovanja na financijskim tržištima
12. Terenska nastava (posjet financijskim institucijama)
13. Kolokvij.
14. Mogućnosti zaštite potrošača kao korisnika financijskih usluga
15. Zaključna razmatranja
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminarsku nastavu
2. Odabir seminarskih tema
3. Prezentacija seminarske teme
4. Prezentacija seminarske teme
5. Prezentacija seminarske teme
6. Kolokvij.
7. Prezentacija seminarske teme
8. Prezentacija seminarske teme
9. Prezentacija seminarske teme
10. Prezentacija seminarske teme
11. Prezentacija seminarske teme
12. Terenska nastava (posjet financijskim institucijama)
13. Kolokvij.
14. Prezentacija seminarske teme
15. Zaključna razmatranja