Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Samostalna Hrvatska i Domovinski rat
Kratica predmeta IZBD201 Šifra predmeta 218348
Status predmeta Izborni ECTS bodovi 6
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ante Nazor
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Objasniti razdoblje hrvatske povijesti u 1990-im i kontekst tadašnje europske, pa i svjetske povijesti, uzimajući u obzir i prethodno razdoblje, posebice drugu polovicu 1980-ih. S obzirom na činjenicu da je Hrvatska tada u složenom političko-pravnom procesu napustila Jugoslaviju i s obzirom na nametnuti rat, na temelju primarnih izvora posebno treba objasniti političke i diplomatske procese te upozoriti na događaje iz vojne povijesti.

Obuhvaća razdoblje hrvatske i europske povijesti 1980-ih i 1990-ih, s posebnim naglaskom na Hrvatsku i BiH, odnosno područje bivše Jugoslavije na kojem su Hrvati autohton i konstitutivan narod, te daje pregled političke, diplomatske, vojne, gospodarske i društvene povijesti spomenutoga razdoblja. Zbog procesa razdruživanja s dotadašnjom jugoslavenskom državom i ratnih okolnosti, posebna pozornost posvetit će se političkoj i diplomatskoj te vojnoj povijesti, odnosno procesu raspada Jugoslavije i stvaranja samostalne Hrvatske, oružanoj pobuni dijela Srba u Hrvatskoj, stvaranju Hrvatske vojske, te obrambenim aktivnostima i oslobodilačkim akcijama i operacijama.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati specifičnim historiografskim pojmovima iz hrvatske i europske povijesti s naglaskom na razdoblje kraja 1980-ih i razdoblje 1990-ih.; 2. Znati opisati i tumačiti temeljne procese iz hrvatske i europske povijesti u razdoblju 1980-ih i 1990-ih; 3. Vrednovati spomenute procese na temelju historiografskih pristupa i istraživačkih dostignuća; 4. Razložiti hijerarhiju povijesnih čimbenika i razjasniti kauzalnost povijesnih procesa.; 5. Spoznati važnost interdisciplinarnog pristupa problematici; 6. Kritički analizirati izvore, znanstvenu i stručnu literaturu; 7. Napisati jasan i strukturiran složeni pismeni rad; 7. Održati jasno i strukturirano složeno usmeno izlaganje.
Literatura
Obvezna

H. Matković, Povijest Jugoslavije: 1918.-1991.: hrvatski pregled, Zagreb, 1998.; The Times atlas of world history, Times Books, London 1998. (odabrani dijelovi); Z. Radelić, Hrvatska u Jugoslaviji 1945.–1991., Zagreb 2005.; N. Barić, Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.-1995., Golden Zagreb 2005.; Z. Radelić i dr., Stvaranje hrvatske države i Domovinski rat, Zagreb, 2006.; D. Marijan, Slom Titove armije. JNA i raspad Jugoslavije 1987.-1992., Zagreb 2008.; M. Nobilo, Hrvatski feniks: diplomatski procesi iza zatvorenih vrata: 1990.-1997., Zagreb 2000.; Domovinski rat – pregled političke i diplomatske povijesti, A. Nazor, T. Pušek, HMDCDR-Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2018.

Dopunska

NAPOMENA: Popis preporučene dodatne literature polaznici kolegija dobit će sukladno temama seminarskog rada.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 30%
  • 1. kolokvij – 20%
  • 2. kolokvij – 20%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarski rad 0.96 20
Kolokvij-međuispit 1.2 25
Kolokvij-međuispit 1.2 25
Ukupno tijekom nastave 4.56 70
Završni ispit 1.44 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 6 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij – 9. nastavni termin;
2. kolokvij – 15. nastavni termin.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Medijska kampanja srpskog tiska od kraja 80-tih godina 20. stoljeća do početka rata u Hrvatskoj
3. Višestranački izbori i odluke Sabora RH, temelj suživota Hrvata i Srba u Hrvatskoj
4. Protuustavno djelovanje pobunjenih Srba u Hrvatskoj
5. Proglašenje suverenosti i samostalnost RH, 25. lipnja 1991. i raskid držano - pravnih veza RH sa SFRJ 8. listopada 1991.
6. Velikosrpska agresija na Republiku Hrvatsku i obrana njezine samostalnosti i cjelovitosti
7. Internacionalizacija sukoba u RH, odluke Arbitražne komisije Konferencije o miru u Jugoslaviji - Badinterova komisija i međunarodno priznanje Republike Hrvatske
8. Aktivnosti Ujedinjenih Naroda (UN-a) i međunarodne zajednice na uspostavi mira u Republici Hrvatskoj 1991.-1995. te Mirovne inicijative Vlade RH i međunarodne zajednice do vojno–redarstvene operacije „Oluja“
9. Kolokvij
10. Rati u Bosni i Hercegovini
11. Oslobodilačke akcije i operacije hrvatskih snaga u RH
12. Oslobodilačke operacije hrvatskih snaga u BiH i Daytonski sporazum
13. Mirna reintegracija Hrvatskog Podunavlja
14. Katolička crkva u Domovinskom ratu
15. Izvori „Republike Srpske Krajine“
Seminari
Tjedan Tema
1. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
2. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
3. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
4. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
5. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
6. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
7. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
8. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
9. Kolokvij
10. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
11. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
12. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
13. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
14. Odabrane teme (vezane uz naslove predviðenih tema predavanja)
15. Kolokvij