Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Republika Hrvatska i europske integracije
Kratica predmeta IZBD198 Šifra predmeta 218345
Status predmeta Izborni ECTS bodovi 6
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivica Miškulin
Akademski stupanj/naziv doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail ivica.miskulin@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Objasniti odnos Republike Hrvatske (od stjecanja neovisnosti) prema najvažnijim oblicima europskih integracija, poput Europske zajednice/unije, NATO saveza, Vijeća Europe i sl., što naravno podrazumijeva i jači naglasak na suvremenoj povijesti navedenih integracija. U osnovi kolegija bit će dakle suvremena diplomatska povijest Republike Hrvatske (1991.-danas) u odnosu na navedene europske integracije, kao i temeljni naglasci iz povijesti samih tih integracija. Naglasak će kolegija biti na političkoj i diplomatskoj povijesti.

Osnovni je naglasak na razdoblju 1991.-danas, odnosno u prvom redu pregledu suvremene diplomatske povijesti Republike Hrvatske i modernih europskih integracija (Europska zajednica/unija, NATO savez, Vijeće Europe i dr.), ali će određena pažnja biti posvećena i daljoj povijesti spomenutih europskih integracija

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati temeljnim historiografskim pojmovima iz suvremene diplomatske povijesti Republike Hrvatske 1991.-danas. 2. Prepoznati temeljne procese suvremene hrvatske i europske povijesti 1991. – danas. 3. Razlikovati procese pojedinih povijesnih razdoblja i tematika sukladno historiografskim pristupima i istraživačkim dostignućima iz navedenog razdoblja. 4. Razložiti kauzalnost povijesnih procesa te razložiti hijerarhiju povijesnih čimbenika navedenog razdoblja. 5. Uočavati znanstvena dostignuća drugih disciplina. 6. Održati strukturirano usmeno izlaganje na temelju kritičke analize i interpretacije znanstvene i stručne literature te sekundarnih izvora. 7. Preuzeti temelje društveno odgovornog ponašanja, odnosno pridržavati se etičkih načela u radu.
Literatura
Obvezna

A. Besti dr., International History of the Twentieth Century and Beyond, London/New York, 2008.; D. Dinan, Originis and Evolution of the European Union, SAD, 2006.; T. Judt, Postwar. A History of Europe since 1945, London, 2010.; S. Tišma (ur.), Hrvatska i Europska unija. Prednosti i izazovi članstva, Zagreb, 2012.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

Uredno izvršene seminarske obveze – održano usmeno izlaganje;

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; kolokvij (pismeni);

Završni ispit – usmeni.

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:

nedovoljan (1) – 0 do 49,9 %

dovoljan (2) – 50 do 64,9 %

dobar (3) – 65 do 79,9 %

vrlo dobar (4) – 80 do 89,9 %

izvrstan (5) – 90 do 100 %

 

Način stjecanja ocjene:

 

  1. Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene
    1. seminarske obveze – 20 %
    2. kolokvij – 50 %

 

  1. Završni ispit – 30 % ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50 % ispita)

usmeni ispit – 30 %

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.96 20
Kolokvij-međuispit 2.40 50
Ukupno tijekom nastave 4.56 70
Završni ispit 1.44 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 6 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij - 10. nastavni termin.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje, objašnjenje svrhe i cilja kolegija, predstavljanje ispitne literature i objašnjenje studentskih obveza.
2. Povijest europskih integracija 1: Europska unija
3. Povijest europskih integracija 2: Europska unija
4. Povijest europskih integracija 3: Europska unija
5. Povijest europskih integracija 4: NATO savez
6. Povijest europskih integracija 5: OESS
7. Republika Hrvatska i Europska zajednica: prva iskustva
8. Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju 1
9. Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju 2
10. Kolokvij
11. Republika Hrvatska i Europska unija 1: politički aspekti
12. Republika Hrvatska i Europska unija 2: gospodarski aspekti
13. Republika Hrvatska i Europska unija 3: poljoprivredna politika
14. Republika Hrvatska i Europska unija 4: državnost i integracija
15. Zaključni osvrt
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje, objašnjenje svrhe i cilja kolegija, predstavljanje ispitne literature i objašnjenje studentskih obveza.
2. Nastanak Europske zajednice za ugljen i čelik
3. Širenje Europske ekonomske zajednice/Europske zajednice/Europske unije
4. Europska unija i kraj Hladnog rata
5. NATO i Hladni rat
6. KESS i Hladni rat
7. Promatračka misija Europske zajednice
8. Pravna stečevina Europske unije
9. Politički kontekst ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju
10. Kolokvij
11. Zajednička tijela i institucije Europske unije
12. Fondovi i projektna politika Europske unije
13. Zajednička poljoprivredna politika
14. Suverenost i europske integracije
15. Zaključni osvrt