Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti, Diplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
1., 2.
Usmjerenje Stari vijek i srednji vijek, Suvremena povijest, Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Osnove europskog javnog prava
Kratica predmeta IZBD-53 Šifra predmeta 207040
Status predmeta Izborni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Kristian Turkalj
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta
 • Predmet će upoznati studente s osnovnim problemima organizacije i funkcioniranja Europske unije.
 • Upoznavanje studenta sa nastankom i povijesnim razvojem EU, promjenama Osnivačkih ugovora i procesom proširenja EU s posebnim osvrtom na pristupanje republike Hrvatske u članstvo u Europskoj uniji.
 • Stjecanje znanja o osnovnim pojmovima i konceptima prava EU (izvori prava EU, načela EU prava, ovlasti EU institucija, postupci pred Europskim sudom i sudsku praksu vezanu uz unutarnje tržište)
 • Razumijevanje prethodnog postupka pred Sudom EU kao mehanizma kojim se osigurava ujednačena primjena prava EU u svim državama članicama EU.
 • Razvijanje osnovnih vještina kritiče analize i osposobljavanje studenata za tzv. case study tehniku rješavanja problema uz pomoć slučajeva iz prakse Suda EU (Luxembourg).
Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Studenti bi nakon odslušanog predmeta i položenog ispita trebali biti u mogućnosti: • Uočiti, razumjeti i kritički analizirati pojave i probleme organizacije i funkcioniranja Europske unije. • Objasniti povijesni razvoj EU i promjene Osnivačkih ugovora. • Definirati temeljne pojmove i koncepte prava EU. • Definirati i razlikovati izvore prava EU, načela EU prava, ovlasti EU institucija i pojedine postupke pred Europskim sudom. • Izraditi zahtjev za prethodno pitanje Sudu EU. • Povezati osnovne pojmove sa sudskom praksom Europskog suda. • Primijeniti stečena znanja na rješavanje praktičnih problema (rješavanje hipotetskih predmeta).
Literatura
Obvezna

Ćapeta, T.; Rodin, S., Osnove prava Europske unije, Narodne novine, Zagreb, 2011.

Petrašević, T., Prethodni postupak pred Sudom EU, Pravni fakultet u Osijeku, GTO, Osijek, 2014.

Duić,D. ,Vanjska i sigurnosna politika EU, Narodne novine, Zagreb, 2018.

Omejec, J., Vijeće Europe i Europska unija – institucionalni i pravni okvir, Novi informator, Zagreb, 2008. (odabrana poglavlja iz Prava vijeća Europe)

Rodin, S., Ćapeta, T., Goldner Lang I., Izbor presuda Europskog suda – gradivo za nastavu prava EU, Novi informator, Zagreb, 2009. (odabrane presude)

Turkalj, K., Izvori Europskog prava, Hrvatska pravna revija, br. 8., Zagreb, 2008.;

Buljan, K., Turkalj, K., Krušlin, T., Uvod u pravo Europske unije, skripta za pravosudni ispit

Materijali s predavanja (distribuirani na moodle)

 Propisi: 

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 56/90 do 85/10), 

Pročišćene inačice Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije te Povelja o temeljnim pravima Europske unije (OJ of the EU C 83) 

Dopunska

Apap, J. (ur.), Justice and Home Affairs in the EU – Liberty and Security Issues after Enlargemnent,

Dinan, D. (ur.), Encyclopedia of the European Union

Turkalj, K., Izazovi pravnog uređenja zadržavanja podataka elektroničke komunikacije u svjetlu recentne prakse Suda EU, Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. IX, broj 1/2018.

Turkalj, K., Utjecaj pristupnih pregovora na jačanje vladavine prava u Hrvatskoj, Turkalj, K., Politika Europske unije na području pravosuđa i unutarnjih poslova s posebnim osvrtom na postupke odlučivanja, Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 27., br. 2., Rijeka, 2006

Poznavanje i vrijednosno prihvaćanje Europskog i međunarodnog prava u Republici Hrvatskoj, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2012.;

Hartley, T., Temelji prava Europske zajednice: uvod u ustavno i upravno pravo Europske zajednice. 2. hrv. izd. Rijeka: Pravni fakultet Sveučilišta, 2004. (odabrana poglavlja)

Josipović, T., Načela europskog prava u presudama Suda Europske zajednice.

Zagreb: Narodne novine, 2009.

 1. Craig and G. De Búrca, EU LAW, Text, Cases and Materials, 4th edition, OUP Oxford, 2008.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 1. Redovito pohađanje nastave: prisutnost na najmanje 70% nastave.
 2. Uredno izvršene seminarske obveze: seminarsko izlaganje u obliku prezentacije i predaja pisanog rada.

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti (seminarske obveze i dva pismena kolokvija)

Završni ispit

 Način stjecanja bodova:

 1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
 2. a) seminarske obveze – 10%
 3. b) kolokviji – 60% (1 kolokvij 30% i drugi kolokvij 30%)

 2. Završni ispit – 30% ocjene

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ukupne ocjene koja je temeljena na bazi 100 bodova:

dovoljan (2) – 50-64 bodova

dobar (3) – 65-79 bodova

vrlo dobar (4) – 80-89 bodova

izvrstan (5) – 90 i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.8 0
Kolokvij-međuispit 0.8 25
Kolokvij-međuispit 0.8 25
Seminarski rad 0.64 20
Ukupno tijekom nastave 4.04 70
Završni ispit 0.96 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 6. tjedan nastave;
2. kolokvij: 12. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje. Sadržaj predmeta i osnovni pojmovi.
2. Europsko pravo – temeljni pojmovi.
3. Povijest europskih integracija.
4. Kategorije i područja nadležnosti EU.
5. Institucionalni struktura EU.
6. Kolokvij.
7. Izvori prava Europske unije.
8. Sudska praksa kao izvor prava EU..
9. Organizacija i nadležnosti Suda EU.
10. Prethodna pitanja za tumačenje prava EU.
11. Politike EU – općenito.
12. Kolokvij.
13. Unutarnje tržište.
14. Politika proširenja
15. Prostor slobode, sigurnosti i pravde.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar. Upoznavanje s materijom i načinom rada.
2. Europsko pravo – temeljni pojmovi.
3. Europsko pravo – temeljni pojmovi.
4. Kategorije i područje nadležnosti EU.
5. Institucionalni okvir EU.
6. Kolokvij.
7. Izvori prava EU.
8. Suda EU i postupci pred sudom.
9. Praksa Suda EU o nenadležnosti i nedopuštenosti prethodnog pitanja (tema prema dogovoru - obrađivanje konkretne sudske praska).
10. Politike EU.
11. Prethodna pitanja za tumačenje prava EU.
12. Kolokvij.
13. Unutarnje tržište.
14. Proširenje EU na jugoistok Europe (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna gora, Kosovo, Makedonija, Srbija).
15. Europska unija i Hrvatska.